HELSENORGE
Sykehuset Østfold Kalnes

Styret i Sykehuset Østfold

Styret har på vegne av Helse Sør-Øst, sykehusets eier, det overordnede ansvaret både for utviklingen og driften av Sykehuset Østfold.

​​

Helse Sør-Øst stiller økonomiske midler til rådighet og stiller samtidig krav gjennom årlig oppdrag og bestilling hvilke tjenester som skal leveres for de pengene sykehuset får. Styret har det overordnede ansvaret for at sykehuset faktisk leverer de tjenestene som Helse Sør-Øst forventer.


Styret i Sykehuset Østfold har 11 medlemmer, 7 oppnevnt av eier og 4 valgt av de ansatte. Styret møtes anslagsvis 8 ganger årlig. 

Kontakt: postmottak@so-hf.no 

Styreleder


Styreleder Torbjørn Almlid

Styreleder Torbjørn Almlid

Medlemmer

Nestleder Petter Brelin

Nestleder Petter Brelin

Carl-Morten Gjeldnes

Carl-Morten Gjeldnes

Gro Seim

Gro Seim

Wenche Charlotte Hansen Fotograf: Tore Grinna

Wenche Charlotte Hansen

Børge Tvedt

Børge Tvedt

Gro Jære

Gro Jære​

Øyvind Moksness, valgt av ansatte

Øyvind Moksness, valgt av ansatte

Brit Fritzman, valgt av ansatte

Brit Fritzman, valgt av ansatte


Tone Lie Nilsen, valgt av ansatte

Tone Lie Nilsen, valgt av ansatte

Rene Utgaard, valgt av ansatte

Rene Utgaard, valgt av ansatte


Administrative styrekontakter


Trond Birkestrand
Spesialrådgiver administrasjon
Telefon: 901 81 143
 

Bente Hanebrekke Nygaard
Administrasjonsrådgiver
Telefon: 904 18 721

E-postadresse: postmottak@so-hf.no  

Sakspapirer

Sakspapirer 2023

Sakspapirer 2022

Sakspapirer 2021


​Protokoller

​20232022

​​

2021


 

2020

 

Om styret og styremøtene

​ Åpne styremøter

Om styret

Styret har på vegne av Helse Sør-Øst RHF, sykehusets eier, det overordnede ansvaret både for utviklingen og driften av Sykehuset Østfold HF. Helse Sør-Øst RHF stiller økonomiske midler til rådighet og stiller samtidig krav gjennom årlig oppdrag og bestilling hvilke tjenester som skal leveres for de pengene sykehuset får. Styret har det overordnede ansvaret for at sykehuset faktisk leverer de tjenestene som Helse Sør-Øst RHF forventer.

Styret i Sykehuset Østfold har 11 medlemmer, 7 oppnevnt av eier og 4 valgt av de ansatte. Styret møtes anslagsvis 8 ganger årlig.​

Åpenhet

Styremøtene i Sykehuset Østfold har vært åpne siden 2009. Det innebærer at det er anledning til å være tilhører til styrets diskusjoner i styremøtet. Sakspapirene som administrasjonen forbereder til styremøtet gjøres tilgjengelig på sykehusets internettsider cirka en uke før styremøtet.

Saker som er unntatt offentlighet

Det hender at administrasjonen i samråd med styrets leder velger å unndra enkeltsaker offentlighet der lovverket åpner for det. Dette gjelder for eksempel saker der sykehuset har taushetsplikt og pasienters, ansattes eller andres personvern må ivaretas. Disse sakene vil ikke bli offentliggjort på sykehusets nettside, og de vil behandles uten adgang for tilhørere.

Adgang til intervjuer

Styreleder er styrets talsperson og vil være tilgjengelig for intervjuer om styrevedtakenes bakgrunn. Intervjuene vil bli gitt i forkant og etterkant av styremøtet. Kommentarer kan gis i styremøtets pauser. Representant fra kommunikasjonsavdelingen er alltid til stede under styremøtene, og journalister som ønsker intervju kan tegne seg på liste. Administrerende direktør kan gi intervjuer/kommentarer om konsekvenser/effektuering av styrevedtak etter vedtakene er fattet.

Fotografering og filmopptak

Det er anledning til å fotografere og gjøre filmopptak av styremøtet ved møtets begynnelse og når møtet settes etter pauser. Ønskes det å fotografere/filme under behandlingen av enkeltsaker skal det avklares det med kommunikasjonsrådgiver før møtet eller i pauser. Ønsker ikke styret at det filmes/fotograferes under møtets gang, må det respekteres.

Oppnevning av styret

Sykehuset Østfold HF ledes av et styre. Styresammensetningen vedtas formelt av foretaksmøtet for det aktuelle foretaket etter at styret i det regionale helseforetaket har behandlet saken. Helseforetaksloven setter rammer for styrets sammensetning (§ 21) og tjenestetid (§ 24).

Styret skal ha inntil 11 medlemmer. Inntil 7 medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder. I tillegg velger de ansatte 4 styremedlemmer med varamedlemmer.

Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper.

Styrene skal samlet sett ha en kompetanse som står i forhold til de oppgavene styret har og de utfordringene helseforetakene står overfor.

Styret skal samlet sett ha en geografisk og aldersmessig bredde, samt ivareta kravet til kjønnsmessig balanse etter reglene i aksjeloven § 20-6, jf. helseforetaksloven 21 første ledd.

Møteplan for styret

2023​

Mandag 23. januar (TEAMS)
Mandag 27. februar
Mandag 27. mars
Mandag 24. april
Mandag 12. juni
Mandag 21. august (TEAMS)
Tirsdag 26. september
Mandag 6. november 
Mandag 18. desember
Instruks for styret

Instruks for styret

Instruks for adm. direktør

Instruks for adm. direktør​​
Fant du det du lette etter?