Hovedinngang Sykehuset Østfold Kalnes

Styret i Sykehuset Østfold

​Styret har på vegne av Helse Sør-Øst, sykehusets eier, det overordnede ansvaret både for utviklingen og driften av Sykehuset Østfold. Helse Sør-Øst stiller økonomiske midler til rådighet og stiller samtidig krav gjennom årlig oppdrag og bestilling hvilke tjenester som skal leveres for de pengene sykehuset får. Styret har det overordnede ansvaret for at sykehuset faktisk leverer de tjenestene som Helse Sør-Øst forventer.

Styret i Sykehuset Østfold har 8 medlemmer, 5 oppnevnt av eier og 3 valgt av de ansatte. Styret møtes anslagsvis 8 ganger årlig.  

 

Kommende styremøter

  • Mandag 29.10.
    Styremøte 29. oktober 2018

    Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

  • Mandag 17.12.
    Styremøte 17. desember 2018

    Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

 

 

Styreleder

Marianne Fålun

E-post: postmottak@so-hf.no


 

Medlemmer

Nestleder: Petter Brelin

Nina Tangnæs Grønvold

Gro Seim

Ketil Solbakke 

Anita Talåsen Granli
Valgt av ansatte

Anne-Karin Rime
Valgt av ansatte

​Kjetil Aker Olsen
Valgt av ansatte

Administrative styrekontakter


Trond Birkestrand
Spesialrådgiver administrasjon
Telefon: 901 81 143
 

Bente Hanebrekke Nygaard
Administrasjonsrådgiver
Telefon: 904 18 721

E-postadresse: postmottak@so-hf.no  

 

 

Sakspapirer

 

Sakspapirer - arkiv

Sakspapirer 2009 - 2015

Protokoller

2018

2017

2016

 2015

Om styret og styremøtene

 

Åpne styremøter

Om styret

Styret har på vegne av Helse Sør-Øst RHF, sykehusets eier, det overordnede ansvaret både for utviklingen og driften av Sykehuset Østfold HF. Helse Sør-Øst RHF stiller økonomiske midler til rådighet og stiller samtidig krav gjennom årlig oppdrag og bestilling hvilke tjenester som skal leveres for de pengene sykehuset får. Styret har det overordnede ansvaret for at sykehuset faktisk leverer de tjenestene som Helse Sør-Øst RHF forventer.

Styret i Sykehuset Østfold har 8 medlemmer, 5 oppnevnt av eier og 3 valgt av de ansatte. Styret møtes anslagsvis 8 ganger årlig.

Åpenhet

Styremøtene i Sykehuset Østfold har vært åpne siden 2009. Det innebærer at det er anledning til å være tilhører til styrets diskusjoner i styremøtet. Sakspapirene som administrasjonen forbereder til styremøtet gjøres tilgjengelig på sykehusets internettsider http://www.sykehuset-ostfold.no/omoss/styret/Sider/side.aspx en uke før styremøtet og umiddelbart etter at papirene er sendt til styremedlemmene.

Saker som er unntatt offentlighet

Det hender at administrasjonen i samråd med styrets leder velger å unndra enkeltsaker offentlighet der lovverket åpner for det. Dette gjelder for eksempel saker der sykehuset har taushetsplikt og pasienters, ansattes eller andres personvern må ivaretas. Disse sakene vil ikke bli offentliggjort på sykehusets nettside, og de vil behandles uten adgang for tilhørere.

Adgang til intervjuer

Styreleder er styrets talsperson og vil være tilgjengelig for intervjuer om styrevedtakenes bakgrunn . Intervjuene vil bli gitt i forkant og etterkant av styremøtet. Kommentarer kan gis i styremøtets pauser. Representant fra kommunikasjonsavdelingen er alltid til stede under styremøtene, og journalister som ønsker intervju kan tegne seg på liste. Administrerende direktør kan gi intervjuer/kommentarer om konsekvenser/effektuering av styrevedtak etter vedtakene er fattet.

Fotografering og filmopptak

Det er anledning til å fotografere og gjøre filmopptak av styremøtet ved møtets begynnelse og når møtet settes etter pauser. Ønskes det å fotografere/filme under behandlingen av enkeltsaker skal det avklares det med kommunikasjonsrådgiver før møtet eller i pauser. Ønsker ikke styret at det filmes/fotograferes under møtets gang, må det respekteres.

Oppnevning av styret

Sykehuset Østfold HF ledes av et styre. Styresammensetningen vedtas formelt av foretaksmøtet for det aktuelle foretaket etter at styret i det regionale helseforetaket har behandlet saken. Helseforetaksloven setter rammer for styrets sammensetning (§ 21) og tjenestetid (§ 24).

Styret skal ha inntil 11 medlemmer. Inntil 7 medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder. I tillegg velger de ansatte 4 styremedlemmer med varamedlemmer.

Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper.

Styrene skal samlet sett ha en kompetanse som står i forhold til de oppgavene styret har og de utfordringene helseforetakene står overfor.

Styret skal samlet sett ha en geografisk og aldersmessig bredde, samt ivareta kravet til kjønnsmessig balanse etter reglene i aksjeloven § 20-6, jf. helseforetaksloven 21 første ledd.

Møteplan for styret

Styremøtene finner sted på Sykehuset Østfold Kalnes, Kalnesveien 300, 1714 Grålum.

Møtestedet kan endres i forbindelse med spesielle temaer og omvisninger. Møtene avholdes på mandager og starter kl. 09.00. Estimert møteslutt for møtene er klokken 1400.

2018

Mandag 26. februar klokken 09.00 (inkl. styreseminar)
Mandag 09. april klokken 09.00
Mandag 14. mai klokken 09.00

Mandag 18. juni klokken 09.00
Mandag 17. september klokken 09.00 (inkl. styreseminar) Refsnes gods, Jeløy
Mandag 29. oktober klokken 09.00
Mandag 17. desember klokken 09.00

2019
Mandag 25. februar kl. 09.00-18.00 (inkl. styreseminar)
Mandag 08. april kl. 09.00
Mandag 20. mai kl. 09.00
Mandag 17. juni kl. 09.00
Mandag 16. september kl. 09.00-18.00 (inkl. styreseminar)
Mandag 21. oktober kl. 09.00
Mandag 18. november kl. 09.00
Mandag 16. desember kl. 09.00

Instruks for styret

Instruks for styret

Instruks for adm. direktør

Instruks for adm. direktør
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.