Utviklingsplan

Sykehuset Østfold har fått i oppdrag å utarbeide en utviklingsplan basert på føringer som er vedtatt av styret i Helse Sør-Øst i 2016. Arbeidet skal skje i tett dialog med kommunene, og andre aktuelle aktører.  Brukermedvirkning og medvirkning fra tillitsvalgte er en selvfølge.  

​ Arbeidet med utviklingsplaner må sees i sammenheng med:
Nasjonal helse- og sykehusplan

Regionale føringer fra Helse Sør-ØstStrategi Sykehuset Østfold

og andre regionale strategier og fagplaner.

En utviklingsplan skal sørge for at underliggende planer støtter opp om et overordnet felles formål. Formålet er å skape pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer, riktige bygg og riktig utstyr.

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker at utviklingsplanene for alle helseforetak beskrives etter samme mal og med samme planhorisont, og har derfor fått utarbeidet en veileder for utarbeidelse av utviklingsplanen.

Utviklingsplan for helseforetakene skal sees samlet og sikre det totale helsetilbudet i regionen. Basert på de lokale utviklingsplanene og sørge for-ansvaret til Helse Sør-Øst RHF utarbeides en regional utviklingsplan. Denne vil inngå som grunnlag og innspill til Helse- og omsorgsdepartementets neste revisjon av Nasjonal helse- og sykehusplan.

Det er lagt opp til at regjeringen vil legge fram en Nasjonal helse- og sykehusplan hvert fjerde år. Helseforetakene er bedt om å tilpasse planprosessene sine tilsvarende, slik at også utviklingsplanene skal revideres hvert fjerde år.

Utviklingsplan Sykehuset Østfold 2018 - 2035

Høring

Høringsbrev Utviklingsplan

Høringsinstanser

Prosjekteier Sykehuset Østfold

Administrerende direktør Hege Gjessing

Kontaktpersoner

Fagdirektør Helge Stene-Johansen
Spesialrådgiver Vigdis Velgaard

Arbeidsgruppen

Fagdirektør Helge Stene-Johansen
Spesialrådgiver Vigdis Velgaard
Rådgiver Trond Birkestrand
Kommunikasjonssjef Bjørn Hødal
Samhandlingssjef Odd Petter Nilsen
Administrasjonskonsulent Anne Lene Ullerud

Veileder for utviklingsplanerUtviklingsplan: Prosess og arbeidsform i Sykehuset ØstfoldUtkast til beskrivelse av nå-situasjon. Versjon 02.08.17Invitasjon til dialogkonferanse 15.06.2017Deltakere dialogkonferanse 15.06.17Oppsummering gruppearbeid dialogkonferanse
Fant du det du lette etter?