HELSENORGE
Sykehuset Østfold Kalnes

Vestby

Vestby kommune til Sykehuset Østfold

Brosjyre til Vestbys innbyggere
Her kan du lese mer om ditt nye sykehus

Onsdag 2. mai 2018 ble Sykehuset Østfold lokalsykehus for alle som bor i Vestby kommune. Dette gjelder både pasienter innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

I perioden fra 2. mai til 3. september avlaster Akershus universitetssykehus (Ahus) Sykehuset Østfold innenfor indremedisin, kirurgi og ortopedi når pasienter over 18 år trenger øyeblikkelig hjelp. Fra 3. september 2018 klokken 08.00 skal også disse pasientene til Sykehuset Østfold.

Ahus, Sykehuset Østfold og Vestby kommune skal sammen sørge for at overgangen til nytt sykehus går så smidig som mulig for innbyggerne i Vestby.

Overgangen til nytt sykehus gjelder både pasienter innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

Slik vil overføring av pasienter foregå


Akershus universitetssykehus (Ahus) og Sykehuset Østfold (SØ) har sammen planlagt
pasientenes overgang mellom sykehusene i detalj. Vi skiller mellom pasienter som trenger
øyeblikkelig hjelp, pasienter som allerede får behandling på Ahus og pasienter som skal
starte en ny behandling.

Pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp

Pasienter som skal ha øyeblikkelig hjelp, med akutt behov for medisinsk hjelp, og som ikke kan vente på en ordinær timeavtale:

  • Fram til 3. september 2018 vil pasienter over 18 år som trenger øyeblikkelig hjelp innleggelse innen indremedisin, kirurgi og ortopedi bli ivaretatt ved Ahus.
  • Fra 2. mai 2018 klokken 08.00 skal alle andre pasienter inkludert fødende og barn/ungdom under 18 år til Sykehuset Østfold.
  • Medisinsk nødtelefon 113, legevakt og fastleger avklarer til hvilket sykehus pasienten skal sendes.
  • Alle pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp innen psykisk helsevern skal til Sykehuset Østfold fra 2. mai 2018 klokken 08.00.
  • Pasienter med behov for videre oppfølging i sykehus etter at de har fått øyeblikkelig hjelp på Ahus, kan velge å bli overført til Sykehuset Østfold.

Pasienter som skal ha planlagt helsehjelp, som har ordinær timeavtale, eller er innkalt til innleggelse:

Les innkallingsbrevet nøye. I brevet står det hvor du skal møte.

  • Fra 2. mai 2018 skal Vestby-pasienter som trenger planlagt helsehjelp i sykehus, henvises til Sykehuset Østfold. Pasienten kan likevel, gjennom ordningen ”Fritt behandlingsvalg”, velge et annet behandlingssted.
  • Har du blitt henvist til Ahus før 2. mai, men tidspunkt for oppstart av helsehjelpen er etter 2. mai? Da kan det være at du skal til SØ. Les innkallingsbrevet nøye.

Pasienter som allerede får behandling på Ahus:

  • Pasienter som allerede har påbegynt utredning eller behandling på Ahus før 2. mai 2018, skal som hovedregel utredes eller behandles ferdig på Ahus, dersom de ikke selv ønsker overflytting til SØ.
  • Avsluttende behandling og kontroller etter operasjoner på Ahus, skal utføres på Ahus, dersom ikke pasienten ønsker annet.
  • Pasienter som er inkludert i pågående forskningsprosjekter, skal ikke overføres SØ.

Overføring av pasientjournaler

Pasientopplysninger om pasienter som får eller har fått helsehjelp ved Akershus universitetssykehus (Ahus) de siste tre årene, fra 1. januar 2015 til 29. april 2018, skal etter planen overføres til Sykehuset Østfold den 29. april 2018.

Bakgrunn

Høsten 2012 fattet Vestby kommune vedtak om overføring av sykehustilhørighet for befolkningen fra Akershus universitetssykehus (Ahus) til Sykehuset Østfold (SØ). Helse Sør-Øst (HSØ) etablerte derfor en arbeidsgruppe som skulle utrede en slik overgang. Rapporten forelå november 2013 og konkluderte samlet med at befolkningen i Vestby kunne overføres til SØ fra 1. januar 2017. En forutsetning var at SØ viste god driftsmessig utvikling i forhold til etablerte rammer og øvrige forutsetninger.

I møte desember 2014 fattet styret i HSØ følgende vedtak;

Spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune overføres til Sykehuset Østfold HF. Det legges til grunn at overføring skjer fra 1. januar 2017, men endelig vurdering gjøres på grunnlag av driftserfaringene i Sykehuset Østfold HF i 2015–16 (i styremøtet juni 2016).

En ny arbeidsgruppe ble etablert av HSØ for å gjennomgå de driftsmessige forutsetningene ved SØ for overtakelse av spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune som forutsatt pr. 1. januar 2017. Rapporten forelå mai 2016 og konkluderte med at en overføring av spesialisthelsetjenestetilbudet for Vestby kommune fra 1. januar 2017 ikke kunne anbefales. Videre tilrådde man en ny vurdering rundt årsskiftet 2016/2017, når driftsmessig utvikling for høsten 2016 forelå.

13. juni 2017 fastsatte administrerende direktør i HSØ tidspunktet for overføring til 2. mai 2018. I forkant av beslutningen utarbeidet en arbeidsgruppe en ny rapport.
Tidspunkt for overføring av spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune tilSykehuset Østfold HF. Rapport fra arbeidsgruppe i Helse Sør-Øst RHF 06.04.2017 med suppleringer

Brosjyre

Sykehuset Østfold har laget en brosjyre som kommer i posten til alle som bor i Vestby kommune.

Brosjyre

Dette brevet om overføring av helseopplysninger fra Akershus universitetssykehus til Sykehuset Østfold, er sendt til innbyggerne i Vestby kommune.

Informasjonsbrev

Besøksadresser

Sykehuset Østfold Kalnes
Kalnesveien 300
1714 Grålum

På sykehuset på Kalnes finner du akuttmottak, poliklinikkområder innen mange fagområder, døgnområder, psykisk helse og rusbehandling, operasjonsavdeling, fysisk helse og rehabilitering, barne- og ungdomsklinikk og mye mer.

Les mer om Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Moss
Peer Gynts vei78
1535 Moss

På sykehuset i Moss er det blant annet dagkirurgi, øyeavdeling, døgnområde ortopedi/kirurgi, blodbank, blodprøvetaking, distriktspsykiatrisk poliklinikk (i nabobygget), barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, sosialmedisinsk poliklinikk, dialyse m.m.

Les mer om Sykehuset Østfold Moss

Sykehuset Østfold har mange besøksadresser: distriktspsykiatriske sentra, barne- og ungdomshabilitering, sosialmedisinske poliklinikker, blodbanker, blodprøvetakingsenheter, ambulanse m.m.

Oversikt over våre avdelinger og besøksadresser

Postadresse

Postadressen til Sykehuset Østfold:

Postboks 300
1714 Grålum

Praktisk informasjon

Her finner du praktisk informasjon som parkering, besøkstider, mattilbud, selvinnsjekk, blomster, trådløst nett m.m.

Praktisk informasjon

Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjon til Sykehuset Østfold
Fant du det du lette etter?