Sykehuset Østfold Kalnes

Vestby

Vestby kommune til Sykehuset Østfold

Fra onsdag 2. mai 2018 vil Sykehuset Østfold være lokalsykehus til alle som bor i Vestby kommune.

Akershus universitetssykehus (Ahus), Sykehuset Østfold (SØ) og Vestby kommune skal sammen sørge for at overgangen til nytt sykehus går så smidig som mulig for innbyggerne i Vestby.
Overgangen til nytt sykehus gjelder både pasienter innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

På denne nettsiden vil det i god tid før overføringen bli gitt informasjon om hvordan innbyggerne i Vestby blir berørt. 

Oversikt over overgangsordninger

I det følgende finner du en oversikt over overgangen fra Ahus til Sykehuset Østfold for pasienter fra Vestby kommune:

Pasienter som skal ha øyeblikkelig hjelp - med akutt behov for medisinsk hjelp, og som ikke kan vente på en ordinær timeavtale:

  • Fra 2. mai 2018 kl. 08.00 skal innbyggere i Vestby som har behov for øyeblikkelig hjelp på sykehus tas i mot i akuttmottaket i SØ, ikke i Ahus.
  • Fra samme tidspunkt skal fastleger og legevakt henvise pasienter fra Vestby for øyeblikkelig hjelp til Sykehuset Østfold.
  • Pasienter som fram til dette tidspunkt er tatt i mot på akuttmottaket i Ahus skal gis nødvendig øyeblikkelig hjelp der.
  • Pasienter med behov for videre oppfølging i sykehus etter at de har fått øyeblikkelig hjelp, skal informeres om at de kan velge å bli overført til SØ.
  • Pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp og som henvender seg til feil sykehus, kan ikke avvises uten at det er gjort en vurdering av pasientens tilstand

Pasienter som skal ha planlagt helsehjelp - som har ordinær timeavtale, eller er innkalt til innleggelse:

  • Fra 2. mai 2018 kl. 08.00 skal pasienter fra Vestby som henvises av lege til planlagt helsehjelp i sykehus til Sykehuset Østfold – dersom pasienten selv ikke velger et annet behandlingssted.
  • Pasienter som er henvist til Ahus før 2. mai 2018, men med antatte tidspunktet for oppstart av helsehjelpen etter denne datoen, skal som hovedregel starte utredningen og behandlingen i Sykehuset Østfold. Ahus skal orientere pasienten om valgmulighetene og eventuelt sørge for å overføre henvisningen til Sykehuset Østfold.
  • Pasienter som allerede har påbegynt utredning eller behandling på Ahus før 2. mai 2018 skal som hovedregel utredes eller behandles ferdig på Ahus – dersom de ikke selv ønsker overflytting til Sykehuset Østfold.
  • Avsluttende behandling og kontroller etter operasjoner på Ahus skal utføres på Ahus, dersom ikke pasienten ønsker annet.
  • Pasienter som er inkludert i pågående forskningsprosjekter skal ikke overføres Sykehuset Østfold.

Bakgrunn

Høsten 2012 fattet Vestby kommune vedtak om overføring av sykehustilhørighet for befolkningen fra Akershus universitetssykehus (Ahus) til Sykehuset Østfold (SØ). Helse Sør-Øst (HSØ) etablerte derfor en arbeidsgruppe som skulle utrede en slik overgang. Rapporten forelå november 2013 og konkluderte samlet med at befolkningen i Vestby kunne overføres til SØ fra 1. januar 2017. En forutsetning var at SØ viste god driftsmessig utvikling i forhold til etablerte rammer og øvrige forutsetninger.

I møte desember 2014 fattet styret i HSØ følgende vedtak;
Spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune overføres til Sykehuset Østfold HF. Det legges til grunn at overføring skjer fra 1. januar 2017, men endelig vurdering gjøres på grunnlag av driftserfaringene i Sykehuset Østfold HF i 2015–16 (i styremøtet juni 2016).

En ny arbeidsgruppe ble etablert av HSØ for å gjennomgå de driftsmessige forutsetningene ved SØ for overtakelse av spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune som forutsatt pr. 1. januar 2017. Rapporten forelå mai 2016 og konkluderte med at en overføring av spesialisthelsetjenestetilbudet for Vestby kommune fra 1. januar 2017 ikke kunne anbefales. Videre tilrådde man en ny vurdering rundt årsskiftet 2016/2017, når driftsmessig utvikling for høsten 2016 forelå.

13. juni 2017 fastsatte administrerende direktør i HSØ tidspunktet for overføring til 2. mai 2018. I forkant av beslutningen utarbeidet en arbeidsgruppe en ny rapport.


Tidspunkt for overføring av spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune tilSykehuset Østfold HF. Rapport fra arbeidsgruppe i Helse Sør-Øst RHF 06.04.2017 med suppleringer

Prosjekt

Sykehuset Østfold og Akershus universitetssykehus har inngått en samarbeidsavtale for å sikre at skifte av lokalsykehus for befolkning i Vestby skjer på en god måte. I hvert sykehus er det i tillegg etablert egne prosjektgrupper som arbeider med en trygg overføring og mottak.

Prosjektkoordinator Sykehuset Østfold
Carina Brimsholm

Prosjektkoordinator Akershus universitetssykehus
Hanne-Merethe Årstein

Kontakt for presse og offentlighet:

Pressevakt Akershus universitetssykehus 902 87 117

Pressevakt Sykehuset Østfold 948 19 109

SamarbeidsavtaleDetaljert planRisikovurdering

Styresak Mottak Vestbypasienter SØ

Fra ekstraordinært styremøte 19. mars 2018:

Sak 15-18 Risikovurdering knyttet til mottak av pasienter fra Vestby kommuneSak 15-18 Vedlegg 1 Oppdatert risikovurdering (gjennomført 12.03.2018)Sak 15-18 Vedlegg 2 Handlingsplan2018-03-19 Forhåndsgodkjent protokoll ekstraordinært styremøte

Informasjonsmateriell

I god tid før Vestby kommune får nytt lokalsykehus, vil det ble sendt hjem informasjon i posten til alle husstandene i kommunen.

I brosjyren under er det samlet informasjon basert på hva som er avklart høsten 2017

Fra 2. mai 2018: Sykehuset Østfold er lokalsykehus for alle som bor i Vestby kommune
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.