HELSENORGE

Helsepedagogikk

Kurset i helsepedagogikk bidrar til å styrke kursdeltakerens kompetanse innen pasient- og pårørendeopplæring (PPO), ved at deltakeren tilegner seg ulike verktøy og metoder som fremmer læring og mestring hos pasienter og pårørende.
Pasient- og pårørendeopplæring (PPO) er en av spesialisthelsetjenestens lovpålagte oppgaver. Målet med PPO er å heve helsekompetansen slik at den enkelte pasient skal kunne være en aktiv deltaker og ta kompetente valg sammen med sin behandler. 

Fag- og kompetanseavdelingen ved seksjon opplæring, tilbyr kurs i helsepedagogikk. 

Aktuelle tema:

 • Innføring i helsepedagogikk
 • Helsekommunikasjon
 • Mestrings- og endringsprosesser i teori og praksis
 • Brukermedvirkning - hva, hvordan, hvorfor?
 • Didaktisk modell og pedagogiske metoder for opplæring

Pris

For brukermedvirkere og medarbeidere i Sykehuset Østfold (i minimum 40 % fast stilling): Gratis
For eksterne:
3 300,-

Påmelding

Medarbeidere i Sykehuset Østfold melder seg på i Læringsportalen.
Brukere og eksterne melder seg på i Kompetansebroen. 

Målgruppe

 • Helsepersonell som ønsker å øke sin helsepedagogiske kompetanse.
 • Helsepersonell og brukermedvirkere i spesialist- og kommunehelsetjenesten som arbeider med/planlegger å arbeide med PPO.
 • Brukere som har en rolle i PPO ved sykehuset, eller som ønsker å ha en mer aktiv rolle f.eks. brukere som deltar med sin historie på kurs, temakvelder, likepersoner eller brukere som er med å utarbeide pasientinformasjon osv.
 • Helsepersonell som arbeider med informasjon til pasienter og pårørende, f.eks. innen friskliv, læring og mestring, rehabilitering, habilitering, helsestasjoner mm.

Formål

 • Kursdeltakeren skal tilegne seg helsepedagogisk kompetanse for å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere lærings- og mestringstilbud til pasienter og pårørende. 
 • Kursdeltakeren skal utarbeide et fullverdig undervisnings- og opplæringstilbud innenfor et valgt fagområde.
 • Kursdeltakeren kan iverksette systematisk pasient- og pårørendeopplæring (gruppeopplæring/kurs).
 • Kursdeltakeren skal kunne anvende kommunikasjonsteknikker som kan bidra til økt helsekompetanse hos pasienter og pårørende.

Læringsmål

Deltakeren skal ved å delta på kurs i helsepedagogikk kunne:

 • anvende ulike pedagogiske arbeidsformer og metoder, både i individuelle møter og for grupper.
 • bidra til at pasient og pårørende er en aktiv deltaker som tar kompetente valg sammen med sin behandler. 
 • utøve god kommunikasjon og pasient- og pårørendeopplæring i praksis ved å ta utgangspunkt i personens helsekompetanse, behov og ønsker.
 • planlegge lærings- og mestringstilbud i grupper basert på pedagogiske prinsipper. 
 • anerkjenne brukerenes erfraingskunnskap og praktisere likeverdig samarbeid. 
 • redegjøre for sentrale begreper og temaer innen helsepedagogikk. 

Godkjenning

Kurset søkes godkjent i følgende forbund:

Fagforbundet har godkjent kurset som tellende i program for klinisk fagstige med 27 timer for helsefagarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier, sykepleier, vernepleier, fysioterapeut og øvrige relevante helsepersonellgrupper. Kurset godkjennes innenfor det området kurset er relevant for. 

Norsk fysioterapeutforbund har godkjent kurset med 27 timer. Sammen med mastergrad kan kurset benyttes i spesialistutdanning og ved fornyelse av spesialitet. 

Norsk psykologforening har godkjent kurset som 27 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister. 

Norsk sykepleierforbund: Kurset søkes godkjent med 30 timer i godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie. 


Fant du det du lette etter?