HELSENORGE

Helsepedagogikk

Kurset i helsepedagogikk vil bidra til å styrke din kompetanse innen pasient- og pårørendeopplæring (PPO), ved at du tilegner deg ulike verktøy og metoder for å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere lærings- og mestringstilbud.
Pasient- og pårørendeopplæring (PPO) er en av spesialisthelsetjenestens lovpålagte oppgaver. Målet med PPO er å heve helsekompetansen slik at den enkelte pasient skal kunne være en aktiv deltaker og ta kompetente valg sammen med sin behandler. 

Fag- og kompetanseavdelingen, seksjon opplæring, tilbyr kurs i helsepedagogikk med fokus på sentrale begreper, kommunikasjon, brukerperspektiv, PPO i gruppe og relevante verktøy, mestrings- og endringsprosesser og refleksjon over eget ståsted. Kurset tar utgangspunkt i den enkeltes praksis og er dialogbasert.

Målgruppe

Helsepersonell og brukermedvirkere i spesialist- og kommunehelsetjenesten som arbeider med/planlegger å arbeide med pasient- og pårørendeopplæring.

Formål

Formålet med kurset er at kursdeltakeren skal tilegne seg helsepedagogisk kompetanse for å kunne gjennomføre lærings- og mestringstilbud til pasienter og pårørende. 

Kursdeltakeren skal utarbeide et fullverdig undervisnings- og opplæringstilbud for pasienter og pårørende innenfor et valgt fagområde. 

I etterkant av kurset er målet at kursdeltakeren kan iverksette systematisk pasient- og pårørendeoppæring (gruppeopplæring/kurs).

Pris

For brukermedvirkere og medarbeidere i Sykehuset Østfold (i minimum 40 % fast stilling): Gratis
For eksterne kroner 3 300.

Påmelding

Medarbeidere i Sykehuset Østfold melder seg på i Læringsportalen.
Brukere og eksterne melder seg på i Kompetansebroen. 

Kursdager / Innhold

31.1. Innføring i helsepedagogikk – sentrale begreper 
14.2. Didaktisk modell og mestringsprosessen i teori og praksis (webinar)
28.2. Relevante verktøy / metoder i arbeidet med PPO (webinar) 
14.3 Kommunikasjon i et brukerperspektiv 
31.3. Refleksjon over eget ståsted og veien videre 

Alle dager klokka 0830 til 14 / 1500.

Læringsmål og godkjenninger

Læringsmål
Deltakeren skal ved å delta på kurs i helsepedagogikk kunne: 
anvende ulike pedagogiske arbeidsformer og metoder, både i individuelle møter og i grupper 
bidra til pasient og pårørende er en aktiv deltaker og tar kompetente valg sammen med sin behandler
utøve god kommunikasjon og pasient- og pårørendeopplæring i praksis ved å ta utgangspunkt i personens helsekompetanse, behov og ønsker
planlegge lærings- og mestringstilbud i grupper basert på pedagogiske prinsipp
anerkjenne brukernes erfaringskunnskap og praktisere likeverdig samarbeid 
redegjøre for sentrale begreper og temaer innen helsepedagogikk 

Godkjenning

Kurset søkes godkjent i følgende forbund:

Fagforbundet har godkjent kurset som tellende i program for klinisk fagstige med 27 timer for helsefagarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier, sykepleier, vernepleier, fysioterapeut og øvrige relevante helsepersonellgrupper. Kurset godkjennes innenfor det området kurset er relevant for.

Norsk fysioterapeutforbund har godkjent kurset med 27 timer. Sammen med mastergrad kan kurset benyttes i spesialistutdanning og ved fornyelse av spesialitet. 

Norsk psykologforening: Kurset søkes godkjent som 27 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Norsk sykepleierforbund: Kurset søkes godkjent med 30 timer i godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Fant du det du lette etter?