DPS Nordre Østfold, polikliniske tjenester Moss

DPS Nordre Østfold, polikliniske tjenester Moss tilbyr voksne (over 18 år) med psykiske lidelser diagnostisk utredning og tilpasset behandling og omsorg. Tilbudet omfatter kommunene Moss, Våler og Råde.

Les mer om DPS Nordre Østfold, polikliniske tjenester Moss

DPS Nordre Østfold, polikliniske tjenester Moss

Almennpsykiatrisk poliklinikk

Almennpsykiatrisk poliklinikk utreder og behandler gjennom individuelle samtaler og gjennom flere spesialiserte gruppebehandlingsmetoder 


OCD-team

OCD TEAM FOR VOKSNE I ØSTFOLD – Et fylkesdekkende tilbud ved DPS Moss

Kontaktpersoner

Ring 69 86 97 00 og be om å bli satt over til teamleder Kjersti Mathisen Guldvog eller Anne Birgit Grimstad


Besøksadresse

DPS Moss poliklinikk, Peer Gynts vei 72, 1635 Moss


Hva er tvang?

Tvangslidelse (OCD - Obsessive Compulsive Disorder) er en lidelse der man får gjentatte tanker, bilder eller impulser som oppleves påtrengende og uønskede. De vekker ubehag/angst eller vemmelse. Disse kaller vi tvangstanker. For å få vekk ubehaget tvangstanken vekker begynner mange å utføre handlinger som har til hensikt å dempe ubehaget eller forhindre at noe fælt skjer. Handlingene kan være noe man gjør rent fysisk eller noe man tenker eller gjør mentalt. Disse kalles tvangshandlinger. Disse utføres ofte som bestemte ritualer, i bestemte mønstre, antall eller rekkefølge. De vanligste tvangshandlingene er vasking, sjekking/kontrollering, telling og orden-/symmetriritualer. Mange begynner også å unngå og isolere seg.


Personene som rammes av OCD vet at det de tenker eller gjør er urimelig og overdrevent, men de føler allikevel at de bare «må» utføre tvangshandlingene sine. Ofte er det mye skam knyttet til lidelsen, og den kalles derfor ofte for ”den skjulte lidelsen”. OCD finnes i alle alvorlighetsgrader og former. Fra den helt milde til den svært invalidiserende, hvor de fleste av døgnets timer er preget av tvangstanker og/eller handlinger.

Det finnes hjelp

Den behandlingen som har vist seg å ha effekt for 60-70% heter eksponeringsterapi med responsprevensjon (ERP). Til tross for at dette er en virksom behandling, har den vært lite tilgjengelig for pasientene. Det er nå etablert flere OCD team nasjonalt for å bedre tilgang på hjelp for de som er påvirket av OCD. OCD team i Østfold for voksne er lokalisert ved Moss DPS. Vi tilbyr utredning og strukturert behandling ved bruk av ERP. 


Hva innebærer det?

Behandlingen strekker seg over ca 15 sesjoner over åtte til tolv uker. Behandlingen gis individuelt i poliklinikk. Før den starter, vil du først gjennomgå en kort prescreening, for å se om det er indikasjon for å fortsette med utredning. Utredningen tar 2-3 timer og kartlegger tvangen din. Så følger 15 timer (gjerne dobbelttimer) med behandling. Behandlingen vil foregå delvis i poliklinikk og delvis der din tvang er, være seg hjemme hos deg, ute i bybildet eller annet. OCD-behandlerne vil fungere som «personlige trenere», og vil gi deg konkret hjelp til å gjennomføre behandlingen på den måten som er mest effektiv og nyttig.  Vi vil ha jevnlige møter hvor vi sammen eksponerer for det du er redd for. Mellom behandlingstimene vil du få i oppgave å trene på det du har jobbet med i timene. Egendriv og mengdetrening er essensielt for å få maksimal effekt av behandlingen. Det kan ofte være lurt at de som står deg nærmest også er grundig informert om og innstilt på behandlingen. Dersom du allerede får behandling for andre psykiske lidelser enn tvang, vil du fortsatt kunne følges opp av din vanlige behandler i forhold til disse lidelsene når OCD-behandlingen er avsluttet.


Hva må til for at det skal hjelpe?

  • Du må bestemme deg: Behandling hjelper ikke om du ikke selv tar et valg om å virkelig jobbe for å bli kvitt lidelsen. Dette innebærer også å gjøre de tingene du er redd for. Behandlerne vil være der for å gi kunnskap og veilede deg i hvordan det er best å gjøre det. Du må allikevel være den som gjør.    
  • Det må være plass i livet ditt: Skal behandlingen hjelpe, må den gis på riktig måte og i riktig dosering. Det betyr at behandlingen må være hovedfokus i de ukene du er i behandling. Dette kan innebære at du bør vurdere en gradert sykemelding – i alle fall i starten. Dette kan du drøfte med teamet.
  • Vi kvalitetssikrer behandlingen: Alle behandlere i OCD team mottar ukentlig veiledning av erfarne OCD behandlere nasjonalt.

Henvisning til OCD-teamet

Dersom du ønsker å bli henvist til OCD-teamet, ta kontakt med fastlegen din. Fastlegen vil normalt gjennomføre en kort utredning av problematikken og sende en henvisning til ditt nærmeste distriktspsykiatriske senter (DPS). Ditt lokale DPS vil deretter sende en sekundærhenvisning til OCD-teamet.  Behandling ved OCD team betinger at man har ”rett til nødvendig helsehjelp”. Dette vurderes av ditt lokale DPS.  Vi vil så innkalle deg til en kort prat hvor vi sammen finner frem til om dette kan være noe for deg. Om så er, følger kort utredning (2-3 timer) og behandling (15 timer).

Angstgruppe

Tilbudet er egnet for mennesker hvor angsten begrenser deres livsutfoldelse.

Hver samling består av en del med bevegelsesterapi med fokus på balanse, frihet i pusten og evne til tilstedeværelse og en del med samtaleterapi bygd på elementer fra kognitiv terapi.

Varighet

Angstgruppen tilbyr et poliklinisk behandlingsopplegg som strekker seg over 14 ganger. 3 timer hver gang.


Henvisning

Via fastlege, privatpraktiserende eller andre innenfor spesialisthelsetjenesten.

 

Mentaliseringsbasert gruppeterapi

Tilbudet er en kombinasjonsbehandling bestående av ukentlige gruppesesjoner, individualsamtaler, samt undervisning.

Gruppen  er ”slow open”, d.v.s at vi gjør kontinuerlige inntak i løpet av året. Gruppen vil til enhver tid ideelt sett bestå av 8 deltagere og bli ledet av to gruppeterapeuter. Vi forutsetter et tett samarbeid med pasientens fastlege vedrørende somatisk tilstand , vekt og krisehåndtering

Pasientene skal ha en bulimi eller anoreksi problematikk og være utredet somatisk, og forøvrig være motivert for behandling. Tilbudet gjelder kvinner og menn i aldersgruppa 18-50 år. Eksklusjonskriterier er aktiv rus/hasj, psykose, kognitiv svikt, alvorlig sosial angst, kronifiserte tilstander og  krise ved henvisningstidspunkt.


Varighet

Ett år med ukentlige gruppesesjoner og individualsamtaler ca hver 14. dag.

Henvisning

Via fastlege, privatpraktiserende eller andre innenfor spesialisthelsetjenesten.

For henvisere

Her er en veiledende mal for henvisning til Sykehuset Østfold, DPS Nordre Østfold seksjon Moss og indre Østfold henvisende leger og samarbeidspartnere.

 
Tentativ diagnose:

Bakgrunn, relevante opplysninger om:


1. Oppvekstsvilkår

2. Utdannelse, arbeid og aktivitet

3. Økonomi og bosituasjon

4. Har pasienten barn? Opplysninger om pasientens omsorgsrolle

5. Bruk av rusmidler

6. Har pasienten nære slektninger med psykisk lidelse?

7. Tidligere psykiatriske behandling

Aktuelt:

1. Hvilke plager har pasienten nå?

2. Hva er gjort for å hjelpe pasienten i forhold til sine plager? (herunder evt. medisinering)

3. Har pasienten individuell plan?

i. Kontaktinformasjon koordinator
ii. Hva er gjort av kommunale tjenester?

4. Relevante somatiske forhold

5. Behandlingsmål

i. Pasientens behov, forventninger og motivasjon
ii. Hva er det ønskelig at DPS kan bidra med i poliklinikk, gruppetilbud, døgnenhet eller ambulante tjenester?

                                

Kontaktinformasjon

Telefon
Sentralbord DPS - 69 86 97 00
Postadresse
Postboks 300, 1714 Grålum
Peer Gynts vei 72, Moss
Besøksadresse
Peer Gynts vei 72(Kart)
1535 Moss
Telefon
69 86 97 00

Praktisk informasjon

Avbestille eller endre time

Dersom du har spørsmål om en timeavtale, ønsker å endre eller avbestille time, må du ta direkte kontakt på telefon i kontortiden mandag - fredag kl. 08.00-15.30.

Bruk telefonnummeret på innkallingsbrevet eller ring pasientservice og booking 69 86 50 00. Her kan du også spørre om ventetid.

Du kan også gå inn på MinJournal.no og endre/avbestille din timeavtale. Denne tjenesten kan du kun benytte deg av dersom det er gitt beskjed om dette i innkallingsbrevet du har mottatt fra sykehuset.

Det er mange pasienter som venter på behandling hos oss. Vi oppfordrer derfor at du gir beskjed om endring eller avbestilling av time så tidlig som mulig.

Timeavtalen må avbestilles/endres minst 24 timer (kun hverdager) i forveien. Dersom timen din er på en mandag, må du avbestille den senest fredagen før.

Avbestiller du timen senere enn 24 timer før eller ikke møter opp til avtalt time, må du betale en egenandel på 1053 kroner.

Du kan ikke avbestille eller endre time ved å sende oss e-post eller melding på sosiale medier. Dette er for å overholde personvernloven og pasientsikkerhetsloven.

Mange av våre avdelinger har ventelister, det kan derfor ta tid før du får en ny timeavtale.

Koronavirus - informasjon

Informasjon om hva du gjør hvis du har time i sykehuset, er fødende, pårørende, jobber i sykehuset, rekvirenter av pasienttransport og informasjon til media er samlet på én side.

Du finner også lenker til kommunenes hjemmesider hvor du finner informasjon om hva som gjelder i din kommune og telefonnummer du kan ringe hvis du har spørsmål om smitte, testing og karantene.

Det er viktig at du ikke ringer 113 eller legevakten på 116 117 for slike spørsmål.

Du kan også ringe informasjonstelefonen til Folkehelseinstituttet på 815 55 015 eller gå inn på Folkehelseinstittuet sine hjemmesider - fhi.no

Her finner du sykehuset sin informasjon om koronavirus 

Siden blir oppdatert fortløpende.

Pasientjournal

Her finner du informasjon om hvordan du får innsyn i din pasientjournal.

Les mer om pasientjournal her

Prestetjenesten

Sykehuset Østfold har seks heltidsansatte prester. Disse er fagpersoner på eksistensielle og religiøse spørsmål i møte med sykdom, død, krisehåndtering og sorgarbeid. Prestene tilbyr samtaler til både pasienter, pårørende og medarbeidere. Det forutsetter ingen kristen eller religiøs tro for å snakke med en av prestene.

Slik kontakter du prestetjenesten

Røyking

​Sykehuset Østfold er røykfritt. E-sigaretter er heller ikke tillatt.

Det er ikke lov å røyke i nærheten av inngangspartiene. Dette er fordi pasienter skal slippe å bli utsatt for tobakksrøyk på vei til eller fra behandling.

Pasienter og pårørende kan røyke utendørs på anvist sted. Dette er skiltet i Moss og på Kalnes.

Informasjon om hvor du kan røyke finner du her.

Sosiale medier og fotografering

​Pasienter og pårørende som ønsker å ta bilde eller video som minne fra tiden på sykehuset, kan kun gjøre dette dersom det er en selv, pårørerende eller venner som er avbildet. Det er ikke lov å ta bilder av medpasienter eller ansatte. Vi håper at alle tar hensyn til personvernet under besøket på sykehuset, og avgrenser fotografering til å gjelde egen familie og venner.

Les mer om bruk av sosiale medier på sykehuset.

Taushetsplikt

​Alle sykehusets medarbeidere har taushetsplikt. Ved ankomst til sykehuset opplyser du hvilke pårørende som skal få opplysninger om din sykdom og behandling. Du kan selv sette begrensinger på om slike opplysninger skal gis.

Angstlidelser - fobiske og panikkangsthttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/angstlidelser-fobiske-og-panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangst
Angstlidelser hos voksne - generaliserthttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/angstlidelser-hos-voksne-generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisert
Anoreksi hos voksne - dagbehandlinghttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/anoreksi-hos-voksne-dagbehandlingAnoreksi hos voksne - dagbehandlingAAnoreksi hos voksne, dagbehandlingAnoreksi hos voksne, dagbehandlingAnoreksi hos voksne, dagbehandlingAnoreksi hos voksne, dagbehandling
Bulimi hos voksne - dagbehandlinghttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/bulimi-hos-voksne-dagbehandlingBulimi hos voksne - dagbehandlingBBulimi hos voksne, dagbehandlingBulimi hos voksne, dagbehandlingBulimi hos voksne, dagbehandlingBulimi hos voksne, dagbehandling
Dialektisk atferdsterapi (DBT)https://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/dialektisk-atferdsterapi-dbtDialektisk atferdsterapi (DBT)DDialektisk atferdsterapi (DBT), voksneDialektisk atferdsterapi (DBT), voksneDialektisk atferdsterapi (DBT), voksneDialektisk atferdsterapi (DBT), voksne
Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (borderline)https://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/emosjonelt-ustabil-personlighetsforstyrrelse-borderlineEmosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (borderline)EEmosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (borderline)Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (borderline)Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (borderline)Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (borderline)
Mentaliseringsbasert terapi (MBT)https://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/mentaliseringsbasert-terapi-mbtMentaliseringsbasert terapi (MBT)MMentaliseringsbasert terapi (MBT)Mentaliseringsbasert terapi (MBT)Mentaliseringsbasert terapi (MBT)Mentaliseringsbasert terapi (MBT)
Spiseforstyrrelse hos voksne - poliklinikkhttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/spiseforstyrrelse-hos-voksne-poliklinikkSpiseforstyrrelse hos voksne - poliklinikkSSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandling

Fant du det du lette etter?