Dine rettigheter som pasient

Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester. Nedenfor finner du nyttig informasjon om dine rettigheter. Full oversikt finner du på helsenorge.no/rettigheter.

Fritt behandlingsvalg

Du har rett til å velge behandlingssted i hele Norge når du har fått en henvisning. Som pasient i spesialisthelsetjenesten kan du sammenligne ventetider og se hvilke behandlingssteder du kan velge.

Les mer om fritt behandlingsvalg​

Fristbrudd


Når du har fått en frist for helsehjelp og ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, har du rett til å få et annet behandlingstilbud.​

Les mer om dine rettigheter ved fristbrudd

Klage og erstatning​


Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett.​

Les mer om klage og erstatning

Egenandel og frikort


Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.​​

Les mer om egenandel og frikort

Rett til tolk


Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

Les mer om rett til tolk


 

Pasienter og personvern​


Et sykehus registrerer, behandler og lagrer en betydelig mengde personopplysninger, både for å gi helsehjelp og for å forske. Pasienten har rettigheter i forhold til personvernet, og sykehuset har forpliktelser i oppfyllelsen av dem.​

Les mer om pasienter og personvern​

Barn som pårørende

Les mer om barn som pårørende

Pårørende

Informasjon til pårørende på helsenorge.no

Pasientreiser

Les mer om dine rettigheter (helsenorge.no)

Avbestilling av time/om du ikke møter

Når du har fått rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, får du tilbud om time. Dersom du avbestiller timen eller ikke møter, kan ikke sykehuset garantere at du får helsehjelp innen den fristen du har fått.

Det er mange andre pasienter som også venter på time. Det er derfor viktig at du sier i fra så fort som mulig slik at andre kan få timen din.

Ved gjentatt avbestillinger eller at du ikke møter til den timen du har fått, blir det gjort en faglig vurdering av behovet ditt for helsehjelp. Du kan da bli strøket fra ventelisten.

Når et sykehus ikke kan gi deg helsehjelp innen fristen, kontakter de Helfo (Helseøkonomiforvaltningen)  for hjelp til å finne et alternativt behandlingstilbud. I tilfeller der du selv er årsak til at fristen overskrides, har du ikke rett til å få et alternativt behandlingstilbud. Sykehuset har i slike tilfeller ikke plikt til å kontakte Helfo.

Dersom alle møter til timene sine, blir ventetiden i spesialisthelsetjenesten kortere.

Refusjon preparater

Har du fått skriftlig beskjed i innkallingsbrevet om at du må kjøpe preparater før du skal til time på sykehuset, så kan du få refundert utlegget. Eksempler på preparater er tømmingsmidler før gastromedisinske undersøkelser, bedøvende krem til håndrygg når barn skal få narkose. 

Skjema for refundering av utlegg

Pasient- og brukerombud

Pasient- og brukerombudet skal ivareta pasientenes behov, interesser og rettssikkerhet. Du kan henvende deg til ombudet når du trenger råd og informasjon om rettigheter. De kan også hjelpe deg til å bruke klageretten. Alle fylker har pasient- og brukerombud.

Informasjon om pasient- og brukerombud (helsenorge.no) Lenke til pasient- og brukerombudet i Østfold

 

Pasientjournal

Her får du nyttig informasjon om pasientjournal

Norsk pasientforening

Lenke til Norsk pasientforening

Norsk pasientskadeerstatning

Lenke til Norsk pasientskadeerstatning


Ekspertpanelet

Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

Les mer om Ekspertpanelet

Fant du det du lette etter?