Pasientforløp

I sykehuset får pasientene tjenester fra en rekke ulike fagområder. Det kan være den første undersøkelsen i akuttmottaket, en kirurgisk operasjon, opphold på en sengepost, samtale med psykolog, opptrening med fysioterapeut og videre rehabilitering og pleie i hjemkommunen. 

 

Standardiserte pasientforløp er et verktøy sykehuset benytter for å sikre utredning, behandling og pleie av god kvalitet i hvert ledd i behandlingen og i overgangen mellom leddene. Det er erfaringsvis nettopp i slike overganger at feil, uhell og manglende informasjon skjer hyppigst. Et pasientforløp er en beskrivelse av pasientens gang gjennom helsetjenesten, fra symptomer oppstår, og de faktiske møter og aktiviteter som inntreffer.

Pasientforløpene gir pasienter, pårørende og sykehusets samarbeidspartnere i helsetjenesten forutsigbarhet og oversikt. Helheten blir tydeligere, samtidig som sykehuset ivaretar at pasientene møtes individuelt og ut fra egne behov og ressurser. Derfor har Sykehuset Østfold som mål at 80 prosent av våre pasienter skal møte beskrevne pasientforløp.

Pasientforløp vil du også finne på våre behandlingssider.

Hvorfor har vi pasientforløp

Kvalitet i overgangen mellom fagområder

I sykehus får pasientene tjenester fra en rekke ulike enheter. Vårt mål er å sikre god kvalitet og riktig ressursutnyttelse på tjenestene, i hvert ledd og i overgangene mellom leddene. Det er erfaringsvis nettopp i slike overganger at feil, uhell og manglende informasjon skjer hyppigst. Det er her kunnskapsbasert praksis kan danne grunnlaget for nye arbeidsprosesser, behandlingsmåter og tilhørende prosedyrer.

Linjeorganisasjon som tenker prosess

Den tradisjonelle linjeorganisasjonen har utfordringer med å sikre det helhetlige pasientforløpet. Derfor bruker Sykehuset Østfold i tillegg prosessorganisering for i større grad å kunne ivareta helheten. Prosesstenkning vil dermed representere en ny tenkemåte for mange og utfordrer de bestående måter vi tenker omkring pasientbehandling.

Pasientforløpene er også et viktig integrerende element for å ivareta helheten og sikre at alle enheter samarbeider. Sykehuset bruker utvikling av pasientforløp som en metode for kvalitetsforbedring.

Sykehuset Østfold benytter pasientforløp og systematisk prosessforbedring som et virkemiddel for å nå våre mål om:

  • Høy faglig kvalitet i pasientbehandlingen
  • Rask diagnostikk, behandling og rett informasjon styrt av en helhetlig og tverrfaglig arbeidsform
  • Å være et sykehus som stadig lærer og forbedrer seg
  • Å handle i samarbeid med kommunene, slik at behandlingstilbudet oppleves som helhetlig og forutsigbart

Forpliktende rehabiliteringsløp

Her finner du rehabiliteringsforløp på et overordnet nivå hvor Sykehuset Østfold og de samarbeidende kommunene har blitt enige om oppgavedeling gjennom vedtak i Administrativt samarbeidsutvalg.

Forpliktende rehabiliteringsløp

Våre pasientforløp


ADHD - voksne

Klikk her for å komme til pasientforløpet ADHD

Akutt blindtarmbetennelse (Appendicitt)

Klikk  for å komme til pasientforløpet

Akutt vertigo

Klikk her for å komme til pasientforløpet

Alderspsykiatri

Klikk her for å komme til pasientforløpet

Brannskader

Klikk her for å komme til pasientforløpet brannskader

Diabetes type 1- barn/ungdom

Klikk her for å komme til pasientforløpet

Epilepsi - voksne

Klikk her for å komme til pasientforløpet

Fedmekirurgi

Klikk her for å komme til pasientforløpet

Føflekkreft (malignt melanom)

Klikk her for å komme til pasientforløpet

Galleblærebetennelse (Cholecystitt)

Klikk her for å komme til pasientforløpet

Glaukom

Klikk her for å komme til pasientforløpet

Hjerneslag

Klikk her for å komme til pasientforløpet

Barn med hørselstap

Klikk her for å komme til pasientforløpet

Intox over 18 år – beslutningsmatrise

Klikk her for å komme til pasientforløpet

Intox under 18 år- beslutningsmatrise

Klikk her for å komme til pasientforløpet

Katarakt

Klikk her for å komme til pasientforløpet

Lindrende behandling – voksne

Klikk her for å komme til pasientforløpet

Lymfom

Klikk her for å komme til pasientforløpet

Multippel sklerose

​Klikk her for å komme til pasientforløpet​

Overvekt

Klikk her for å komme til pasientforløpet

Pacemakerinnleggelse

Klikk her for å komme til pasientforløpet

Prostatakreft

Klikk her for å komme til pasientforløpet

Psykose

Klikk her for å komme til pasientforløpet

Rusmiddelproblemer - planlagt frivillig døgnbehandling i tverrfaglig spesialisert behandling

Klikk her for å komme til pasientforløpet

Sepsisbehandling i akuttmottak

Klikk her for å komme til pasientforløpet

Sikkerhetspsykiatri

Klikk her for å komme til pasientforløpet

Spiseforstyrrelser barn og ungdom

Klikk her for å komme til pasientforløpet

Spiseforstyrrelser voksne

Klikk her for å komme til pasientforløpet

Strabisme

Klikk her for å komme til pasientforløpet

Svangerskap, fødsel og barsel

Klikk her for å komme til pasientforløpet


Søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser

Klikk her for å komme til pasientforløpet

Testis tumor

Klikk her for å komme til pasientforløpet

Traumeforløp - Somatikk

Klikk her for å komme til pasientforløpet

Tykk- og endetarmskreft

Klikk her for å komme til pasientforløpet

Utposning på hovedpulsåren (Abdominalt aortaaneurisme)

Klikk her for å komme til pasientforløpet

Fant du det du lette etter?