HELSENORGE
Fra 1. april 2018 til 31.12.2020

Samhandlingsutvalget (SU) - Samhandlingssekretariatet (SEKR)

Sykehuset Østfold og de samarbeidende kommunene har vedtatt ny organisering av samhandlingsarbeidet som startet 1. april 2018. Oppgavene som tidligere lå til Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) er fordelt til Samhandlingsutvalget (SU) og Samhandlingssekretariatet (SEKR). Samarbeidsavtalen mellom kommunene og Sykehuset Østfold (SØ) med tilhørende retningslinjer er førende for samhandlingsarbeidet.

Samhandlingsutvalget (SU) har myndighet til å fatte bindende beslutninger på tvers av forvaltningsnivåene.


Saksbehandlingen i Samhandlingsutvalget skjer i to-trinns behandling. Først drøftes sakene og i påfølgende møte settes saken opp til beslutning. Beslutninger i Samhandlingsutvalget skjer gjennom konsensusprinsippet.
Saker av mindre økonomisk og administrativ art kan også avgjøres i samhandlingssekretariatet (SEKR). Samhandlingssekretariatet kan også stå for første trinn i saksbehandlingen i saker som skal besluttes i Samhandlingsutvalget.

Utvalgsmedlemmer - Handlingsplan - Møteplan

VedleggMøteplan 2021

Handlingsplan 2020-2021 Møteplan 2020Samhandlingsutvalget og Samhandlingssekretariatet for perioden 1. april 2020 til 31. mars 2021

Samlet oversikt over saker som er behandlet eller under behandling i utvalgene(med søkemulighet)

Samhandlingsutvalg

Innkallinger

2020

2019


2018

Referat

2020

2019


2018


Samhandlingssekretariat

Innkallinger

2020

2019

2018

Referat

2020

2019


2018 

Fant du det du lette etter?