HELSENORGE

Sykehuset Østfold tar grep for å øke kapasiteten

Flere tomannsrom er et tiltak som iverksettes i vinter for å møte kapasitetsutfordringene ved Sykehuset Østfold. – Dette er ingen optimal løsning, men er tross alt bedre for pasientene enn å ligge på gangen, sier prosessdirektør Liv Marit Sundstøl ved Sykehuset Østfold.

Sykehuset Østfold jobber for tiden med å tilrettelegge for tomannsrom som et tiltak for å øke kapasiteten, og planen er å ta i bruk 20 rom 17. januar 2020. Rommene er nå under klargjøring, etter en prosess der sykehuset har sett på ulike alternativer for å øke kapasiteten, samt vært i tett dialog med Arbeidstilsynet.

- Ikke optimalt, men nødvendig

Prosessdirektør og klinikksjef Liv Marit Sundstøl forteller at sykehuset hvert år har hatt økende pasienttilstrømming. I 2019 var økningen på rundt 7 prosent sammenlignet med året før. I kapasitetsprogrammet har man tatt høyde for nok et år med økt tilstrømming.

- Vi har vurdert ulike tiltak for å øke kapasiteten, og har gjennomgått alt vi har av tilgjengelige møterom og kontorer, både på Kalnes og i Moss. Dette for å se på hva som finnes og hvilke muligheter vi har for omgjøring til pasientrom. I fjor ble avlastningsenheten i Moss benyttet. Det velger vi å ikke gjøre i år. Derimot mener vi at omgjøring av de 20 ekstra rommene på Kalnes er det riktige å gjøre i den situasjonen vi nå er i, sier Sundstøl.

Liv Marit Sundstøl

Liv Marit Sundstøl

- Hvorfor er dette den beste løsningen?
- Det ligger nøye vurderinger til grunn for prosessen med omgjøring av disse rommene. I tillegg har det vært et tydelig ønske fra fagmiljøene å samle pasientene på Kalnes. Alternativet vårt ville være å øke antallet korridorpasienter. Både risikovurderinger og tidligere evalueringer viser da at dobbeltrom tross alt er en bedre løsning, sier Sundstøl, og understreker:
- Dette er ingen optimal løsning, men er tross alt bedre for pasientene enn å ligge på gangen. Våre tall viser at vi hadde færre korridorpasienter i 2019 enn året før, som følge av en lignende løsning der 27 rom ble tatt i bruk som dobbeltrom.

Økt bemanning på Kalnes

Sundstøl forteller at dersom aktiviteten blir høyere enn prognosen, vil ytterligere tiltak bli vurdert. Sykehuset har i dag reservekapasitet i Moss (avlastningsenhet). I tillegg vurderes dag- og utreiseenheten til døgnbehandling, men klargjøring av denne enheten vil ta en del tid.
Nå pågår arbeidet med å klargjøre de 20 rommene som hver skal huse to pasienter på Kalnes. I forbindelse med dette har både klinikk for medisin, samt klinikk for kirurgi gjennomgått sine seleksjonskriterier for hvilke pasienter som kan dele rom.

- Blir det økt bemanning med to pasienter på samme rom?
- Ja, flere dobbeltrom krever mer av oss, og det skal settes inn flere medarbeidere i tiden fremover, sier Sundstøl.

Utfordrende med utskrivningsklare pasienter

Samtidig som Sykehuset Østfold jobber for å øke kapasiteten som følge av økt pasientpågang, fører også økningen i antall overliggerdøgn til utfordringer. Antall overliggerdøgn økte med 34 prosent i 2019, sammenlignet med året før. I praksis betyr dette rundt 1000 flere døgn der utskrivningsklare pasienter er blitt liggende på sykehuset i påvente av et kommunalt tilbud.

- Dette er bekymringsfullt med tanke på at vi nå går inn i en periode der det forventes mer sykdom i befolkningen. Overliggende pasienter fra kommunene som venter på et tilbud har i lengre perioder stått for hele overbelegget til Sykehuset Østfold. Vi har nå intensivert aktiviteten oppimot enkelte kommuner for å etterspørre konkrete tiltak, og har tro på at situasjonen skal bedre seg, sier Sundstøl, og tilføyer:

- Når det gjelder overliggerdøgn i de største kommunene har vi sett en stor økning i Fredrikstad, men en klar reduksjon i andre kommuner, som eksempelvis Halden, Moss og Sarpsborg.

Forventer økt pasienttilstrømming i februar

Prosessdirektøren forteller videre at årets influensatopp er forventet i siste del av februar, rundt vinterferietid, ifølge Folkehelseinstituttets prognoser. Videre vil vær og føre ha stor betydning for pasienttilstrømmingen til Sykehuset Østfold i vinter, i forhold til antall bruddskader.

  - Her er det mange forhold som spiller inn. I tillegg vil en økt sykelighet hos befolkningen på vinterstid også øke belastningen på kronisk syke mennesker, og gi en økning i innleggelser. Men føreforholdene er en faktor som har særlig betydning for oss, og vi verdsetter en mild vinter, avslutter Liv Marit Sundstøl.