Forskning

Ved Sykehuset Østfold drives helseforskning av høy kvalitet innen en rekke ulike fagområder. Forskning skal bidra til ny kunnskap om helse og sykdom, som kan gi en bedre helsetjeneste og bidra til økt kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen.

Forskningen ved sykehuset skal være pasientnær og nyttig, og er en av sykehusets kjerneoppgaver. Forskningsarbeidet har sin basis i sykehusets virksomhet og pasientenes behov.

Forskningsstrategi

Sykehuset Østfolds forskningsstrategi 2014-2016

Forskningsgrupper

Forskningsgrupper i Sykehuset Østfold

Biobank

Forskningsbiobank

Ved Sykehuset Østfold er det etablert forskningsbiobanker innen flere medisinske fagområder. En biobank er en samling biologisk materiale, som for eksempel blod, urin eller vevsprøver. Denne typen materiale vil kunne inneholde informasjon som kan gi svar på hittil ubesvarte og ukjente spørsmål om helse og sykdom. Utviklingen av moderne medisinsk forskning tilsier at denne typen informasjon blir stadig viktigere og mangel på biologisk materiale vil dermed kunne forsinke medisinske fremskritt. Sykehusets forskningsbiobanker skal sikre tilgangen til biologiske prøver av høy kvalitet og på denne måten gi grunnlag til nåværende og fremtidig medisinsk forskning.

Ved å donere prøver til biobanken vil dagens pasienter bidra til en bedre helsehjelp for fremtidige pasienter.

Hva innebærer deltakelse?

I noen tilfeller vil det dreie seg om å lagre overskuddsmateriale fra prøver som blir tatt i forbindelse med utredning og behandling. I andre tilfeller vil deltakelse innebære at det tas ekstra prøver til lagring i forskningsbiobanken, for eksempel en ekstra blodprøve. Det blir også lagret opplysninger om prøvegiverne, inkludert personopplysninger, relevante kliniske opplysninger og analysesvar fra analyser av biologisk materiale.

Det er frivillig å avgi materiale til biobanken og alle pasienter må samtykke skriftlig før eventuelle prøver lagres. Alt biologisk materiale og helseopplysninger lagres ved Sykehuset Østfold og blir behandlet konfidensielt i henhold til relevante bestemmelser og lovverk. Biologiske prøver lagres med løpenummer slik at identiteten til prøvegiver ikke fremgår.

Det er når som helst anledning til å trekke seg fra biobanken. Da vil alt avgitt materiale destrueres og opplysninger om prøvegiver slettes.

Pågående innsamlinger

Alle biobanker med tilhørende registre er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og Datatilsynet.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon, kontakt forskningsavdelingen ved Sykehuset Østfold på e-post forskningsavdelingen@so-hf.no eller telefon: 94 15 64 50.


Forskningsutvalget

Forskningsutvalget skal:

 • være et rådgivende organ for sykehusets administrerende direktør
 • påse at prioritering av ressurser til forskning er i tråd med overordnede strategiske føringer og sykehusets behov
 • bidra til å utvikle og fremme forskning ved Sykehuset Østfold HF
 • påse at rutiner for registrering av forskningsaktivitet ved foretaket er kjent og forankret i avdelingene
 • påse at det er opprettet systemer som legger til rette for ivaretakelse av lovens krav til forsvarlig forskningsvirksomhet slik at etiske, medisinske, helsefaglige, vitenskapelige, personvern- og informasjonssikkerhetsmessige forhold blir ivaretatt
 • påse at det er tilrettelagt for forsvarlig organisering, igangsetting, gjennomføring, formidling, avslutning og etterforvaltning av forskningsprosjekter
 • påse at det er opprettet systemer som sikrer at forskningsdata og humant biologisk materiale behandles forsvarlig
 • påse at det føres internkontroll
 • vurdere og fremme anbefaling av prosjekter som søker ekstern støtte
 • vurdere og fremme anbefaling av søknader om intern forskningsstøtte
 • uttale seg i forskningsetiske spørsmål i sykehuset
 • bidra til økt fokus på forskning
 • årlig evaluere egen virksomhet

Leder
Rådgiver Øystein Fodstad, professor emeritus

​Medlemmer perioden 2016-2018
Stine Bernitz, forsker PhD, kvinneklinikken
Waleed Ghanima, seksjonsoverlege dr. med., indremedisinsk avdeling
Anne Julsrud Haugen, overlege PhD, revmatologisk avdeling
Geir Øgrim, psykolog PhD, BUP
Cato Grønnerød, psykolog dr. psychol, psykatrisk avdeling og voksenhabilitering
Ketil Størdal, overlege PhD, barneavdelingen
Brita Fosser Olsen, stipendiat intensivavdelingen
Olaf Johan Hartmann-Johnsen, stipendiat kirurgisk avdeling
Christine Jonassen, forsker PhD, professor II, Senter for laboratoriemedisin
Andreas Stensvold, avdelingssjef kreftavdelingen PhD
Ann-Chatrin Leonardsen, stipendiat operasjonsavdelingen
Mona Larsen, brukerrepresentant FFO
Unn Haukvik, MD, PhD, Professor II, UiO
Dan Atar, overlege PhD, professor II, forskningsleder, OUS medisinsk klinikk

Sekretariat
Marianne Eckhoff, rådgiver

Doktorgrader

Doktorgrader

Vitenskapelige publikasjoner

Antall vitenskapelige publikasjoner ved Sykehuset Østfold er i stadig økning. Det er en høy forskningsaktivitet ved sykehuset og våre forskere publiserer sine resultater i anerkjente nasjonale og internasjonale vitenskapelige tidsskrifter.

2017201620152014

Cristin (Current Research Information System in Norway) er et felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter for institusjoner i helsesektoren, instituttsektoren og UH-sektoren. I Cristin finner du oversikt over forskere, prosjekter og artikler publisert ved Sykehuset i Vestfold.


Hvordan delta i forskningsprosjekter

Kliniske studier i Norge og ved Sykehuset Østfold

Helsenorge.no er den offentlige helseportalen for innbyggere i Norge. Innholdet leveres av ulike aktører i helsesektoren, og det er Direktoratet for e-helse som har ansvar for drift og utvikling av nettstedet. Du finner kvalitetssikret og oppdatert informasjon om helse, livsstil, sykdom, behandling og rettigheter.

Helsenorge.no er delt i to hoveddeler:
•Informasjonssider, hvor du finner kvalitetssikret helseinformasjon om en rekke tema.
•Selvbetjeningsløsninger, hvor du kan gjøre en rekke helserelaterte ting på nett.

 
Sykehuset Østfold registrerer fortløpende våre egne prosjekter. Vi behandler også pasienter i prosjekter hvor vi samarbeider med andre sykehus, multisenterstudier.

Her finner du oversikt over kliniske studier i Norge, informasjon om studiene og hvordan du kan delta i et forskningsprosjekt.

Dersom du ikke finner informasjonen du leter etter, kan du ta kontakt med forskningsavdelingen via e-postadresse  forskningsavdelingen@so-hf.no


Sykehuset Østfold forskningsstiftelse

§ 1 Stiftelsens formål er å bidra til helsefaglig forskning ved Sykehuset Østfold

Vår målsetting er å gjennomføre forskning ved Norges mest moderne sykehus. Det skal bidra til bedre helsetjenester og livskvalitet for befolkningen. Kreft, hjerte-, blod-, barnesykdommer, diabetes, rehabilitering og psykisk helse er bare noen av de fagområdene sykehuset forsker på.

Vi gjør mye, men ønsker å gjøre mye mer.

Som det første sykehuset som har fysisk og psykisk helse i samme bygg er vi særlig opptatt av forskning som ser «hele mennesket» uavhengig av underliggende diagnose eller sykdom.

For å nå målet trenger vi din støtte.
Vær med på å bidra til bedre helse for Østfolds befolkning.

Stein Bruland
Direktør – Sykehuset Østfold forskningsstiftelse

Besøk stiftelsens nettside.

Kvalitetsregistre

Norsk ITP register


Forskningsseminar

Forskningsseminar 2017 

Nyheter om forskning

- Jeg håper prøvene mine kommer til nyttehttps://sykehuset-ostfold.no/om-oss/nyheter/-jeg-haper-provene-mine-kommer-til-nytte- Jeg håper prøvene mine kommer til nytteStein Solberg fra Halden ble den aller første pasienten som ga prøver til Sykehuset Østfolds biobank for medisinsk forskning. 06.04.2017 22:00:00
Ny stipendiat forsker på HPVhttps://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/forskning/ny-stipendiat-forsker-pa-hpvNy stipendiat forsker på HPVOverlege Magdalena R. Værnesbranden fra kvinneklinikken i Sykehuset Østfold er tatt opp som doktorgradskandidat. 23.03.2017 23:00:00
Disputerte på akutte helsetjenesterhttps://sykehuset-ostfold.no/om-oss/nyheter/disputerte-pa-akutte-helsetjenesterDisputerte på akutte helsetjenesterAnestesisykepleier Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen forsvarte denne uken sin doktorgradsavhandling om akutte helsetjenester i kommunen. Sammen med medarbeidere har hun undersøkt pasienters og fastlegers syn på kommunale akutte døgnavdelinger (KAD). 09.03.2017 23:00:00
- Pasienters medvirkning er viktig for behandlingenhttps://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/forskning/-pasienters-medvirkning-er-viktig-for-behandlingen- Pasienters medvirkning er viktig for behandlingenForsker Arne Kristian Henriksen har undersøkt hva tidligere pasienter, foresatte og behandlere har opplevd som god hjelp i behandlingen av ungdom med psykiske lidelser.26.02.2017 23:00:00
Ønsker mer støtte til forskninghttps://sykehuset-ostfold.no/om-oss/nyheter/onsker-mer-stotte-til-forskningØnsker mer støtte til forskningSykehuset Østfold forskningsstiftelse jakter flere samarbeidspartnere. Sykehuset har økt sin forskningsaktivitet med flere hundre prosent de siste årene. - Med nytt sykehus ser vi mange nye muligheter, sier direktør Stein Bruland i Sykehuse...16.01.2017 23:00:00
Mer penger til forskning i SØhttps://sykehuset-ostfold.no/om-oss/nyheter/mer-penger-til-forskning-i-soMer penger til forskning i SØHelse Sør-Øst har tildelt 135 millioner kroner til helseforetak i regionen for 2017. Hele 3 av 11 innsendte søknader fra Sykehuset Østfold får prosjektstøtte, og SØ har med dette den beste uttellingsprosenten av samtlige institusjoner. - De...19.12.2016 23:00:00
Sykehuset Østfold kårer månedens forskningsartikkelhttps://sykehuset-ostfold.no/om-oss/nyheter/sykehuset-ostfold-karer-manedens-forskningsartikkelSykehuset Østfold kårer månedens forskningsartikkelGeir Øgrims artikkel om hvordan ADHD-medisin påvirker hjerneaktivitet ulikt hos pasienter, er vinner i juli. Forskningen kan bidra til å unngå langvarig medisinering av barn som ikke har positiv effekt av medisinen, og raskere vurdere alter...29.08.2016 22:00:00
Forsker på erfaringer med det nye sykehuset på Kalneshttps://sykehuset-ostfold.no/om-oss/nyheter/forsker-pa-erfaringer-med-det-nye-sykehuset-pa-kalnesForsker på erfaringer med det nye sykehuset på KalnesSykehusmedarbeideres jobbtilfredshet samt pasienters erfaring av kvalitet på helsetjenestene før og etter flytting til Kalnes, kartlegges nå av forskere fra Høgskolen i Østfold.28.08.2016 22:00:00
Trenger deltakere til forskningsprosjekthttps://sykehuset-ostfold.no/om-oss/nyheter/trenger-deltakere-til-forskningsprosjektTrenger deltakere til forskningsprosjektFysioterapiavdelingen ved Sykehuset Østfold har satt i gang et forskningsprosjekt som skal undersøke effekten av ulike behandlingsmetoder for å redusere urininkontinens hos kvinner med KOLS. Nå trenger prosjektet deltakere. 14.07.2016 22:00:00
To millioner til utprøving av ny kreftmedisinhttps://sykehuset-ostfold.no/om-oss/nyheter/to-millioner-til-utproving-av-ny-kreftmedisinTo millioner til utprøving av ny kreftmedisinAvdelingssjef, overlege og forsker Andreas Stensvold ved kreftavdelingen i Sykehuset Østfold har blitt tildelt et forskerstipend fra Helse Sør-Øst. – Dette gjør det mulig å starte utprøving med helt ny immunterapi på pasienter med blærekref...10.07.2016 22:00:00
Forskning i verdensklassehttps://sykehuset-ostfold.no/om-oss/nyheter/forskning-i-verdensklasseForskning i verdensklasseI løpet av mai og juni har konstituert overlege ved nevrologisk avdeling, Marton König, fått tildelt tre internasjonale priser for sin forskning innen tverrfaglig behandling av osteosarkomer som rammer ansikt- og skalleregionen. 03.07.2016 22:00:00