Forskning

Ved Sykehuset Østfold drives helseforskning av høy kvalitet innen en rekke ulike fagområder. Forskning skal bidra til ny kunnskap om helse og sykdom, som kan gi en bedre helsetjeneste og bidra til økt kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen.

Forskningen ved sykehuset skal være pasientnær og nyttig, og er en av sykehusets kjerneoppgaver. Forskningsarbeidet har sin basis i sykehusets virksomhet og pasientenes behov.

Kunnskap og forskning om covid-19

På disse sidene vil forskningsavdelingen fortløpende legge ut informasjon om blant annet forskning, litteratur, lenker til databaser med oppdatert kunnskap om covid-19 og søkestrenger knyttet til ulike temaer i forbindelse med covid-19. 

Kunnskap og forskning om covid-19 


Forskningsstrategi

Sykehuset Østfolds forskningsstrategi 2014-2019

 

Forskningsgrupper

Forskningsgrupper i Sykehuset Østfold

Biobank

 

Forskningsbiobank

Ved Sykehuset Østfold er det etablert forskningsbiobanker innen flere medisinske fagområder. En biobank er en samling biologisk materiale, som for eksempel blod, urin eller vevsprøver. Denne typen materiale vil kunne inneholde informasjon som kan gi svar på hittil ubesvarte og ukjente spørsmål om helse og sykdom. Utviklingen av moderne medisinsk forskning tilsier at denne typen informasjon blir stadig viktigere og mangel på biologisk materiale vil dermed kunne forsinke medisinske fremskritt. Sykehusets forskningsbiobanker skal sikre tilgangen til biologiske prøver av høy kvalitet og på denne måten gi grunnlag til nåværende og fremtidig medisinsk forskning.

Ved å donere prøver til biobanken vil dagens pasienter bidra til en bedre helsehjelp til fremtidige pasienter.

Hva innebærer deltakelse?

I noen tilfeller vil det dreie seg om å lagre overskuddsmateriale fra prøver som blir tatt i forbindelse med utredning og behandling. I andre tilfeller vil deltakelse innebære at det tas ekstra prøver til lagring i forskningsbiobanken, for eksempel en ekstra blodprøve. Det blir også lagret opplysninger om prøvegiverne, inkludert personopplysninger, relevante kliniske opplysninger og analysesvar fra analyser av biologisk materiale.

Det er frivillig å avgi materiale til biobanken og alle pasienter må samtykke skriftlig før eventuelle prøver lagres. Alt biologisk materiale og helseopplysninger lagres ved Sykehuset Østfold og blir behandlet konfidensielt i henhold til relevante bestemmelser og lovverk. Biologiske prøver lagres med løpenummer slik at identiteten til prøvegiver ikke fremgår.

Det er når som helst anledning til å trekke seg fra biobanken. Da vil alt avgitt materiale destrueres og opplysninger om prøvegiver slettes.

Pågående innsamlinger

-          Biobank for blodsykdommer

-          Biobank for aterosklerose

-          Generell forskningsbiobank for overvekt

-          Generell forskningsbiobank for primært benmargsødemsyndrom (pBMES)

-          Generell forskningsbiobank for kreft

Alle biobanker med tilhørende registre er godkjent av Regional etisk komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og Datatilsynet.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon, kontakt forskningsavdelingen ved Sykehuset Østfold på e-post forskningsavdelingen@so-hf.no eller telefon: 94 15 64 50.

 


Forskningsutvalget

Forskningsutvalget skal:

 • være et rådgivende organ for sykehusets administrerende direktør
 • påse at prioritering av ressurser til forskning er i tråd med overordnede strategiske føringer og sykehusets behov
 • bidra til å utvikle og fremme forskning ved Sykehuset Østfold HF
 • påse at rutiner for registrering av forskningsaktivitet ved foretaket er kjent og forankret i avdelingene
 • påse at det er opprettet systemer som legger til rette for ivaretakelse av lovens krav til forsvarlig forskningsvirksomhet slik at etiske, medisinske, helsefaglige, vitenskapelige, personvern- og informasjonssikkerhetsmessige forhold blir ivaretatt
 • påse at det er tilrettelagt for forsvarlig organisering, igangsetting, gjennomføring, formidling, avslutning og etterforvaltning av forskningsprosjekter
 • påse at det er opprettet systemer som sikrer at forskningsdata og humant biologisk materiale behandles forsvarlig
 • påse at det føres internkontroll
 • vurdere og fremme anbefaling av prosjekter som søker ekstern støtte
 • vurdere og fremme anbefaling av søknader om intern forskningsstøtte
 • uttale seg i forskningsetiske spørsmål i sykehuset
 • bidra til økt fokus på forskning
 • årlig evaluere egen virksomhet

 

Leder
Rådgiver Øystein Fodstad, professor emeritus

​Medlemmer perioden 2018-2020

Anne Julsrud Haugen, overlege PhD, revmatologisk avdeling

Geir Øgrim, psykolog PhD, avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering

Ketil Størdal, overlege PhD, barneavdelingen

Brita Fosser Olsen, intensivsykepleier PhD, intensivavdelingen

Lynn Mørch-Johnsen, psykolog PhD, DPS Norde Østfold

Christine Jonassen, forsker PhD, professor II, Senter for laboratoriemedisin

Andreas Stensvold, overlege PhD, avdelingssjef, kreftavdelingen

Hege Hølmo Johannessen, fysioterapeut PhD, avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering

Stine Bernitz, jordmor PhD, kvinneklinikken

Olaf Johan Hartmann-Johnsen, stipendiat kirurgisk avdeling

Enrico Callegari, stipendiat, DPS Halden- Sarpsborg

Mona Larsen, brukerrepresentant FFO

Lise Aagaard Sørby, sekretær FU

Eksternt medlem:

Dan Atar, professor II, forskningsleder, medisinsk klinikk, Oslo Universitetssykehus

Observatør:

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, prorektor, Høgskolen i Østfold

Doktorgrader

Doktorgrader

Vitenskapelige publikasjoner

Antall vitenskapelige publikasjoner ved Sykehuset Østfold er i stadig økning. Det er en høy forskningsaktivitet ved sykehuset og våre forskere publiserer sine resultater i anerkjente nasjonale og internasjonale vitenskapelige tidsskrifter.

2018 2017 2016 2015 2014

Cristin (Current Research Information System in Norway) er et felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter for institusjoner i helsesektoren, instituttsektoren og UH-sektoren. I Cristin finner du oversikt over forskere, prosjekter og publiserte artikler.

Kliniske studier

Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker. Dette blir gjort for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable. Målet med kliniske studier er å få økt kunnskap om sykdommer som kan ramme oss, hvilke typer behandling som kan gis, og hvilken behandling som er den beste.

Les mer om kliniske studier og få oversikt over kliniske studier ved alle helseforetak

Kliniske studier i Sykehuset Østfold

Betennelsesdempende legemiddel (Naproxen) ved Isjiashttps://sykehuset-ostfold.no/kliniske-studier/betennelsesdempende-legemiddel-naproxen-ved-isjiasBetennelsesdempende legemiddel (Naproxen) ved Isjias
Nagle eller plate ved ankelbruddhttps://sykehuset-ostfold.no/kliniske-studier/nagle-eller-plate-ved-ankelbruddNagle eller plate ved ankelbrudd
Principiastudienhttps://sykehuset-ostfold.no/kliniske-studier/principiastudienPrincipiastudienHensikten med denne studien er å undersøke effekt og sikkerhet av medisinen, RN1008, ved behandling av pasienter med immun trombocytopeni (ITP) med tilbakefall av sykdommen til tross for behandling med andre medisiner.


Hvordan delta i forskningsprosjekter

Kliniske studier i Norge og ved Sykehuset Østfold

Helsenorge.no er den offentlige helseportalen for innbyggere i Norge. Innholdet leveres av ulike aktører i helsesektoren, og det er Direktoratet for e-helse som har ansvar for drift og utvikling av nettstedet. Du finner kvalitetssikret og oppdatert informasjon om helse, livsstil, sykdom, behandling og rettigheter.

Helsenorge.no er delt i to hoveddeler:
•Informasjonssider, hvor du finner kvalitetssikret helseinformasjon om en rekke tema.
•Selvbetjeningsløsninger, hvor du kan gjøre en rekke helserelaterte ting på nett.

 
Sykehuset Østfold registrerer fortløpende våre egne prosjekter. Vi behandler også pasienter i prosjekter hvor vi samarbeider med andre sykehus, multisenterstudier.

Her finner du oversikt over kliniske studier i Norge, informasjon om studiene og hvordan du kan delta i et forskningsprosjekt.

Dersom du ikke finner informasjonen du leter etter, kan du ta kontakt med forskningsavdelingen via e-postadresse  forskningsavdelingen@so-hf.no


Sykehuset Østfold forskningsstiftelse

§ 1 Stiftelsens formål er å bidra til helsefaglig forskning ved Sykehuset Østfold

Vår målsetting er å gjennomføre forskning ved Norges mest moderne sykehus. Det skal bidra til bedre helsetjenester og livskvalitet for befolkningen. Kreft, hjerte-, blod-, barnesykdommer, diabetes, rehabilitering og psykisk helse er bare noen av de fagområdene sykehuset forsker på.

Vi gjør mye, men ønsker å gjøre mye mer.

For å nå målet trenger vi din støtte.
Vær med på å bidra til bedre helse for Østfolds befolkning.

Besøk stiftelsens nettside.

Kvalitetsregistre

Norsk ITP register


 

Forskningsseminar

Forskningsseminar 2017 Forskningsseminar 2018 Forskningsseminar 2019

Forskningsmelding

Forskningsmelding Sykehuset Østfold 2018 v19.pdf


Skjemaer og maler

Søknad om interne forskningsmidler til doktorgradsløp ved Sykehuset Østfold Master-og-videreutdanning.aspx

Nyttige linker

http://www.prominet.no

Test

Test

 


Forskningsnyheter fra Sykehuset Østfold

Fant du det du lette etter?