Forskning

Ved Sykehuset Østfold drives helseforskning av høy kvalitet innen en rekke ulike fagområder. Forskning skal bidra til ny kunnskap om helse og sykdom, som kan gi en bedre helsetjeneste og bidra til økt kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen.

Forskningen ved sykehuset skal være pasientnær og nyttig, og er en av sykehusets kjerneoppgaver. Forskningsarbeidet har sin basis i sykehusets virksomhet og pasientenes behov.

Forskningsstrategi

Sykehuset Østfolds forskningsstrategi 2014-2019

Forskningsgrupper

Forskningsgrupper i Sykehuset Østfold

Biobank

Forskningsbiobank

Ved Sykehuset Østfold er det etablert forskningsbiobanker innen flere medisinske fagområder. En biobank er en samling biologisk materiale, som for eksempel blod, urin eller vevsprøver. Denne typen materiale vil kunne inneholde informasjon som kan gi svar på hittil ubesvarte og ukjente spørsmål om helse og sykdom. Utviklingen av moderne medisinsk forskning tilsier at denne typen informasjon blir stadig viktigere og mangel på biologisk materiale vil dermed kunne forsinke medisinske fremskritt. Sykehusets forskningsbiobanker skal sikre tilgangen til biologiske prøver av høy kvalitet og på denne måten gi grunnlag til nåværende og fremtidig medisinsk forskning.

Ved å donere prøver til biobanken vil dagens pasienter bidra til en bedre helsehjelp for fremtidige pasienter.

Hva innebærer deltakelse?

I noen tilfeller vil det dreie seg om å lagre overskuddsmateriale fra prøver som blir tatt i forbindelse med utredning og behandling. I andre tilfeller vil deltakelse innebære at det tas ekstra prøver til lagring i forskningsbiobanken, for eksempel en ekstra blodprøve. Det blir også lagret opplysninger om prøvegiverne, inkludert personopplysninger, relevante kliniske opplysninger og analysesvar fra analyser av biologisk materiale.

Det er frivillig å avgi materiale til biobanken og alle pasienter må samtykke skriftlig før eventuelle prøver lagres. Alt biologisk materiale og helseopplysninger lagres ved Sykehuset Østfold og blir behandlet konfidensielt i henhold til relevante bestemmelser og lovverk. Biologiske prøver lagres med løpenummer slik at identiteten til prøvegiver ikke fremgår.

Det er når som helst anledning til å trekke seg fra biobanken. Da vil alt avgitt materiale destrueres og opplysninger om prøvegiver slettes.

Pågående innsamlinger

Alle biobanker med tilhørende registre er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og Datatilsynet.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon, kontakt forskningsavdelingen ved Sykehuset Østfold på e-post forskningsavdelingen@so-hf.no eller telefon: 94 15 64 50.


Forskningsutvalget

Forskningsutvalget skal:

 • være et rådgivende organ for sykehusets administrerende direktør
 • påse at prioritering av ressurser til forskning er i tråd med overordnede strategiske føringer og sykehusets behov
 • bidra til å utvikle og fremme forskning ved Sykehuset Østfold HF
 • påse at rutiner for registrering av forskningsaktivitet ved foretaket er kjent og forankret i avdelingene
 • påse at det er opprettet systemer som legger til rette for ivaretakelse av lovens krav til forsvarlig forskningsvirksomhet slik at etiske, medisinske, helsefaglige, vitenskapelige, personvern- og informasjonssikkerhetsmessige forhold blir ivaretatt
 • påse at det er tilrettelagt for forsvarlig organisering, igangsetting, gjennomføring, formidling, avslutning og etterforvaltning av forskningsprosjekter
 • påse at det er opprettet systemer som sikrer at forskningsdata og humant biologisk materiale behandles forsvarlig
 • påse at det føres internkontroll
 • vurdere og fremme anbefaling av prosjekter som søker ekstern støtte
 • vurdere og fremme anbefaling av søknader om intern forskningsstøtte
 • uttale seg i forskningsetiske spørsmål i sykehuset
 • bidra til økt fokus på forskning
 • årlig evaluere egen virksomhet

Leder
Rådgiver Øystein Fodstad, professor emeritus

​Medlemmer perioden 2016-2018
Stine Bernitz, forsker PhD, kvinneklinikken
Waleed Ghanima, seksjonsoverlege dr. med., indremedisinsk avdeling
Anne Julsrud Haugen, overlege PhD, revmatologisk avdeling
Geir Øgrim, psykolog PhD, BUP
Cato Grønnerød, psykolog dr. psychol, psykatrisk avdeling og voksenhabilitering
Ketil Størdal, overlege PhD, barneavdelingen
Brita Fosser Olsen, stipendiat intensivavdelingen
Olaf Johan Hartmann-Johnsen, stipendiat kirurgisk avdeling
Christine Jonassen, forsker PhD, professor II, Senter for laboratoriemedisin
Andreas Stensvold, avdelingssjef kreftavdelingen PhD
Ann-Chatrin Leonardsen, stipendiat operasjonsavdelingen
Mona Larsen, brukerrepresentant FFO
Unn Haukvik, MD, PhD, Professor II, UiO
Dan Atar, overlege PhD, professor II, forskningsleder, OUS medisinsk klinikk

Sekretariat
Marianne Eckhoff, rådgiver

Doktorgrader

Doktorgrader

Vitenskapelige publikasjoner

Antall vitenskapelige publikasjoner ved Sykehuset Østfold er i stadig økning. Det er en høy forskningsaktivitet ved sykehuset og våre forskere publiserer sine resultater i anerkjente nasjonale og internasjonale vitenskapelige tidsskrifter.

20182017201620152014

Cristin (Current Research Information System in Norway) er et felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter for institusjoner i helsesektoren, instituttsektoren og UH-sektoren. I Cristin finner du oversikt over forskere, prosjekter og publiserte artikler.

Kliniske studier

Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker. Dette blir gjort for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable. Målet med kliniske studier er å få økt kunnskap om sykdommer som kan ramme oss, hvilke typer behandling som kan gis, og hvilken behandling som er den beste.

Les mer om kliniske studier


Hvordan delta i forskningsprosjekter

Kliniske studier i Norge og ved Sykehuset Østfold

Helsenorge.no er den offentlige helseportalen for innbyggere i Norge. Innholdet leveres av ulike aktører i helsesektoren, og det er Direktoratet for e-helse som har ansvar for drift og utvikling av nettstedet. Du finner kvalitetssikret og oppdatert informasjon om helse, livsstil, sykdom, behandling og rettigheter.

Helsenorge.no er delt i to hoveddeler:
•Informasjonssider, hvor du finner kvalitetssikret helseinformasjon om en rekke tema.
•Selvbetjeningsløsninger, hvor du kan gjøre en rekke helserelaterte ting på nett.

 
Sykehuset Østfold registrerer fortløpende våre egne prosjekter. Vi behandler også pasienter i prosjekter hvor vi samarbeider med andre sykehus, multisenterstudier.

Her finner du oversikt over kliniske studier i Norge, informasjon om studiene og hvordan du kan delta i et forskningsprosjekt.

Dersom du ikke finner informasjonen du leter etter, kan du ta kontakt med forskningsavdelingen via e-postadresse  forskningsavdelingen@so-hf.no


Sykehuset Østfold forskningsstiftelse

§ 1 Stiftelsens formål er å bidra til helsefaglig forskning ved Sykehuset Østfold

Vår målsetting er å gjennomføre forskning ved Norges mest moderne sykehus. Det skal bidra til bedre helsetjenester og livskvalitet for befolkningen. Kreft, hjerte-, blod-, barnesykdommer, diabetes, rehabilitering og psykisk helse er bare noen av de fagområdene sykehuset forsker på.

Vi gjør mye, men ønsker å gjøre mye mer.

Som det første sykehuset som har fysisk og psykisk helse i samme bygg er vi særlig opptatt av forskning som ser «hele mennesket» uavhengig av underliggende diagnose eller sykdom.

For å nå målet trenger vi din støtte.
Vær med på å bidra til bedre helse for Østfolds befolkning.

Stein Bruland
Direktør – Sykehuset Østfold forskningsstiftelse

Besøk stiftelsens nettside.

Kvalitetsregistre

Norsk ITP register


Forskningsseminar

Forskningsseminar 2017


Skjemaer og maler

Søknad om interne forskningsmidler til doktorgradsløp ved Sykehuset Østfold


Nyttige linker

http://www.prominet.no


 

Nyheter om forskning

Undersøker livskvalitet hos pasienter med karsykdomhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/undersoker-livskvalitet-hos-pasienter-med-karsykdomUndersøker livskvalitet hos pasienter med karsykdomTette og trange pulsårer i beina fører til nedsatt livskvalitet for de som rammes sammenliknet med friske eldre i samme aldersgruppe. Nær 100 pasienter fra Østfold har deltatt i studie om livskvalitet hos pasienter med karsykdom.15.01.2018 13:57:12
Vil gjøre det enklere å forhindre blødninger hos hjertepasienterhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/vil-gjore-det-enklere-a-forhindre-blodninger-hos-hjertepasienterVil gjøre det enklere å forhindre blødninger hos hjertepasienterOverlege Ole-Christian Walter Rutherford i Sykehuset Østfold skal undersøke nasjonale pasientregistre. - Jeg vil bidra til å øke vår kunnskap om effekt og sikkerhet av blodfortynnende medisiner til pasienter med hjerteflimmer, sier Rutherford.01.01.2018 23:00:00
Trenger hjelp til å forske på peanøttallergihttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/trenger-hjelp-til-a-forske-pa-peanottallergiTrenger hjelp til å forske på peanøttallergiPeanøtter skaper bekymring hos mange. Men trenger de å være så engstelige for peanøtter i forhold til allergi? Forsker Bente K. Kvenshagen inviterer barn og ungdom i alderen 5 til 18 år til å delta i nasjonalt forskningsstudie.07.12.2017 23:00:00
Tegn til cøliaki kan være til stede allerede i spedbarnsalderhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/tegn-til-coliaki-kan-vere-til-stede-allerede-i-spedbarnsalderTegn til cøliaki kan være til stede allerede i spedbarnsalderNy forskning viser at lavere høydevekst enn normalt hos barn så tidlig som ved ettårsalder, kan ha sammenheng med cøliaki. - Det var litt overraskende, sier lege og forsker Christian Riddervold Kahrs (38).23.11.2017 23:00:00
Kartlegger smerte hos intensivpasienterhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/kartlegger-smerte-hos-intensivpasienterKartlegger smerte hos intensivpasienterMange intensivpasienter opplever smerte, men det kan være vanskelig å vurdere smertene hos disse pasientene da mange ikke kan fortelle hvordan de har det. Brita Fosser Olsen som har utarbeidet en detaljert fremgangsm...29.10.2017 23:00:00
Har tatt doktorgrad i håndkirurgihttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/har-tatt-doktorgrad-i-handkirurgiHar tatt doktorgrad i håndkirurgiDet gror godt i forskningsmiljøet ved ortopedisk avdeling i Sykehuset Østfold. Istvan Zoltan Rigó har tatt doktorgrad i håndkirurgi, og flere står for tur.19.10.2017 22:00:00
Forsker på blodpropp-pasienterhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/forsker-pa-blodpropp-pasienterForsker på blodpropp-pasienterÅrlig blir rundt 1000 pasienter henvist til akuttmottaket ved Sykehuset Østfold med mistanke om blodpropp i ben. Synne Grønvold Frønæs er i gang med et doktorgradsprosjekt som ser på muligheten for å effektivisere utredningen av blodpropp. 14.09.2017 13:46:28
Forsker på virkningen av strålebehandlinghttps://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/forskning/forsker-pa-virkningen-av-stralebehandlingForsker på virkningen av strålebehandlingSeksjonsoverlege Dlawer Barzenje i Sykehuset Østfold har undersøkt langtidsoverlevelse og senskader etter strålebehandling for 77 pasienter med tidlig benmargskreft.28.08.2017 22:00:00
Undersøker langtidsvirkninger etter fjerning av miltenhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/undersoker-langtidsvirkninger-etter-fjerning-av-miltenUndersøker langtidsvirkninger etter fjerning av miltenRisikoen for å få slag er trolig mye høyere hos pasienter som har fjernet milten. - Dersom pasienten har fjernet milten, er det sannsynlig at man kan ha effekt av platehemmende medikamenter for å forebygge mot slag. Men vi trenger mer forsk...18.07.2017 22:00:00
Revolusjonerende behandling av hjerneslaghttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/revolusjonerende-behandling-av-hjerneslagRevolusjonerende behandling av hjerneslagNå har anestesilege i slagambulansen i Østfold muligheten til å stille diagnose i samarbeid med nevrolog og radiolog, og starte behandling ved hjerneslag allerede før ankomst til sykehus. 14.05.2017 22:00:00
Unik norsk studie for pasienter med ulcerøs kolitthttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/unik-norsk-studie-for-pasienter-med-ulceros-kolittUnik norsk studie for pasienter med ulcerøs kolittKan symptomfrie pasienter med ulcerøs kolitt klare seg uten langvarig biologisk behandling? Gjennom det store norske forskningsprosjektet Biostop skal det undersøkes nærmere.08.05.2017 22:00:00
Forsker på tidlig leddgikthttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/forsker-pa-tidlig-leddgiktForsker på tidlig leddgiktSymptomer og funn hos pasienter med nyoppstått betennelse i ledd kan ofte være uspesifikke. -Det er viktig å identifisere pasienter som vil få en kronisk aktiv leddbetennelse så tidlig som mulig, da de vil ha nytte av tidlig behandling, sie...07.05.2017 22:00:00
- Jeg håper prøvene mine kommer til nyttehttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/-jeg-haper-provene-mine-kommer-til-nytte- Jeg håper prøvene mine kommer til nytteStein Solberg fra Halden ble den aller første pasienten som ga prøver til Sykehuset Østfolds biobank for medisinsk forskning. 06.04.2017 22:00:00
Ny stipendiat forsker på HPVhttps://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/forskning/ny-stipendiat-forsker-pa-hpvNy stipendiat forsker på HPVOverlege Magdalena R. Værnesbranden fra kvinneklinikken i Sykehuset Østfold er tatt opp som doktorgradskandidat. 23.03.2017 23:00:00
Disputerte på akutte helsetjenesterhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/disputerte-pa-akutte-helsetjenesterDisputerte på akutte helsetjenesterAnestesisykepleier Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen forsvarte denne uken sin doktorgradsavhandling om akutte helsetjenester i kommunen. Sammen med medarbeidere har hun undersøkt pasienters og fastlegers syn på kommunale akutte døgnavdelinger (KAD). 09.03.2017 23:00:00
- Pasienters medvirkning er viktig for behandlingenhttps://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/forskning/-pasienters-medvirkning-er-viktig-for-behandlingen- Pasienters medvirkning er viktig for behandlingenForsker Arne Kristian Henriksen har undersøkt hva tidligere pasienter, foresatte og behandlere har opplevd som god hjelp i behandlingen av ungdom med psykiske lidelser.26.02.2017 23:00:00
Ønsker mer støtte til forskninghttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/onsker-mer-stotte-til-forskningØnsker mer støtte til forskningSykehuset Østfold forskningsstiftelse jakter flere samarbeidspartnere. Sykehuset har økt sin forskningsaktivitet med flere hundre prosent de siste årene. - Med nytt sykehus ser vi mange nye muligheter, sier direktør Stein Bruland i Sykehuse...16.01.2017 23:00:00
Mer penger til forskning i SØhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/mer-penger-til-forskning-i-soMer penger til forskning i SØHelse Sør-Øst har tildelt 135 millioner kroner til helseforetak i regionen for 2017. Hele 3 av 11 innsendte søknader fra Sykehuset Østfold får prosjektstøtte, og SØ har med dette den beste uttellingsprosenten av samtlige institusjoner. - De...19.12.2016 23:00:00
Gode resultater for behandling av akillessmerterhttps://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/forskning/gode-resultater-for-behandling-av-akillessmerterGode resultater for behandling av akillessmerterKirurgisk forlenging av sene gir oppløftende resultater for pasienter med kroniske akillessmerter. 28 av 30 pasienter i studien er fornøyd med resultatet. 14.11.2016 23:00:00
Sykehuset Østfold kårer månedens forskningsartikkelhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/sykehuset-ostfold-karer-manedens-forskningsartikkelSykehuset Østfold kårer månedens forskningsartikkelGeir Øgrims artikkel om hvordan ADHD-medisin påvirker hjerneaktivitet ulikt hos pasienter, er vinner i juli. Forskningen kan bidra til å unngå langvarig medisinering av barn som ikke har positiv effekt av medisinen, og raskere vurdere alter...29.08.2016 22:00:00
Forsker på erfaringer med det nye sykehuset på Kalneshttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/forsker-pa-erfaringer-med-det-nye-sykehuset-pa-kalnesForsker på erfaringer med det nye sykehuset på KalnesSykehusmedarbeideres jobbtilfredshet samt pasienters erfaring av kvalitet på helsetjenestene før og etter flytting til Kalnes, kartlegges nå av forskere fra Høgskolen i Østfold.28.08.2016 22:00:00
Trenger deltakere til forskningsprosjekthttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/trenger-deltakere-til-forskningsprosjektTrenger deltakere til forskningsprosjektFysioterapiavdelingen ved Sykehuset Østfold har satt i gang et forskningsprosjekt som skal undersøke effekten av ulike behandlingsmetoder for å redusere urininkontinens hos kvinner med KOLS. Nå trenger prosjektet deltakere. 14.07.2016 22:00:00
To millioner til utprøving av ny kreftmedisinhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/to-millioner-til-utproving-av-ny-kreftmedisinTo millioner til utprøving av ny kreftmedisinAvdelingssjef, overlege og forsker Andreas Stensvold ved kreftavdelingen i Sykehuset Østfold har blitt tildelt et forskerstipend fra Helse Sør-Øst. – Dette gjør det mulig å starte utprøving med helt ny immunterapi på pasienter med blærekref...10.07.2016 22:00:00
Forskning i verdensklassehttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/forskning-i-verdensklasseForskning i verdensklasseI løpet av mai og juni har konstituert overlege ved nevrologisk avdeling, Marton König, fått tildelt tre internasjonale priser for sin forskning innen tverrfaglig behandling av osteosarkomer som rammer ansikt- og skalleregionen. 03.07.2016 22:00:00

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.