Digital samhandling

Elektroniske meldinger sendes over Norsk Helse Nett (NHN) som ivaretar krav til informasjonssikkerhet og personvern.

Elektronisk meldingsutveksling og dialog bidrar til effektiv kommunikasjon mellom sykehuset og eksterne virksomheter som fastleger, kommunehelsetjeneste og andre helseforetak.

For å få dette til er det utviklet nasjonale standardiserte meldinger som på en sikker måte kan sendes elektronisk mellom journalsystemene henholdsvis på sykehus, hos fastlege og kommunehelsetjenesten. Eksempler på meldinger som brukes i dag er henvisning, epikrise, svarmeldinger/prøvesvar, pleie- og omsorgsmeldinger (PLO-meldinger) og frittstående dialogmeldinger.

Kontaktpunkter

Akutt stans i meldingsutveksling

Varsles på e-post: meldingsansvarlig@so-hf.no (hele døgnet) samt tlf. 469 57 693 (dagtid).

Planlagt stans i meldingsutveksling

Varsles på e-post: meldingsansvarlig@so-hf.no

Basismeldinger

Svarmeldinger fra senter for laboratoriemedisin: solveig.merethe.ekeberg@so-hf.no

Svarmeldinger fra avdeling for bildediagnostikk: jeanett.lagesen@so-hf.no

Epikriser: dokumentasjonssenteret: tlf.: 69 86 54 20

Pleie - og omsorgsmeldinger/dialogmeldinger: jon-espen.sjostrom@so-hf.no

Elektronisk meldingsansvarlig Sykehuset Østfold

Jon-Espen Sjøstrøm

E-post: meldingsansvarlig@so-hf.no

Pleie- og omsorgsmeldinger

Meldingstyper og bruksområder

 • Melding om innlagt pasient. Melding som sendes automatisk fra sykehuset til kommunen idet man registrerer at pasienten er bruker av kommunale tjenester.
 • Innleggelsesrapport. Melding som sendes fra kommune til sykehus med aktuelle opplysninger om pasientens helse og funksjonsnivå ved innleggelse.
 • Helseopplysning – tidligmelding. Journaldokument som opprettes og sendes for å gi informasjon om aktuell situasjon ved innleggelse. Skal være kommunen i hende innen 24 timer etter innleggelse.
 • Helseopplysning – endringsmelding. Journaldokument som opprettes og sendes elektronisk ved behov for å gi nye/endret informasjon til kommunen.
 • Helseopplysning. Journaldokument som opprettes og sendes som den endelige informasjonen til kommunen før pasienten utskrives.
 • Melding om utskrivningsklar pasient. Melding som sendes fra sykehus til kommune idet pasienten er definert utskrivningsklar. Melding sendes automatisk ved registrering av utskrivningsklar dato i DIPS.
 • Avmelding av utskrivningsklar pasient. Melding som sendes automatisk fra sykehuset i det man registrerer at pasienten likevel ikke er utskrivningsklar.
 • Melding om utskrevet pasient. Melding sendes automatisk idet pasienten skrives ut fra DIPS og fra sykehuset.

Adressering av PLO-meldinger til SØ

Sykehuset Østfold har opprettet 2 tjenesteadresser som skal benyttes i all PLO-dialog:

PLO Innleggelse Somatikk
Skal alltid velges når pasienten er innlagt i somatiske avdelinger.

PLO Innleggelse Psykiatri
Skal alltid velges når pasienten er innlagt i psykiatriske avdelinger.

Innleggelsesrapport sendes i henhold til disse 2 tjenenste.

Viktig å merke seg ved elektronisk meldingsutveksling (gjelder for PLO-dialog med kommunehelsetjeneste)

Meldingsutvekslingen skal som hovedregel innledes og avsluttes fra sykehuset. Fra 5. juni 2013 er det tillatt for kommune å sende innleggelsesrapport til SØ i det det er avklart at en pasient fra kommunehelsetjenesten skal overføres til akuttmottaket i SØ. Bortsett fra dette skal elektronisk utveksling av pleie – og omsorgsmeldinger (inkl. dialogmeldinger relatert til PLO-dialog) mellom sykehus og kommune foregå mens pasienten er innlagt i døgnopphold i sykehuset.

 • Pleie - og omsorgsmeldinger er journaldokumenter og blir lagret i pasientens journal.
 • H-nummer.  For pasienter med H-nummer (hjelpenummer – dvs at pasienten ikke har et ordinært fødselsnummer) skal ikke PLO-meldinger benyttes. For pasienter med H-nummer gjelder rutiner med telefoni og evt. meldeskjemaer på papir.  
 • Avvik –  Avviket skal være knyttet opp mot en konkret melding som avviker fra standard, og skal begrenses til følgende:

a. Feilsending/feil adressat
b. Teknisk feil i selve meldingen der hele eller deler av innholdet er utilgjengelig for mottaker.

OBS: Avvik på samhandlingsrutiner og vedtatt samarbeidsavtale skal kun meldes via eget skjema. Skjema er tilgjengelig her

 • Telefon – det vil fremdeles være behov av telefonkontakt mellom samhandlingspartene. I de tilfeller hvor det er nødvendig med rask informasjon og hurtige avklaringer er det viktig å sikre at involverte parter har nødvendige opplysninger tilgjengelig. Dette er særlig viktig utenfor alminnelig kontortid (kveld/natt og helg/helligdager).
 • Dialogmeldinger (Forespørsel/svar på forespørsel): Benyttes p.t. kun mens pasient er innlagt i SØ,  mellom SØ og kommunehelsetjeneste, i forbindelse med planlegging av utskrivelse av pasient (ref. Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp).

Kommuner utenfor Sykehuset Østfolds opptaksområde som har elektronisk meldingsutveksling med pleie og omsorgsmeldinger

 • Ås kommune
 • Aurskog-Høland kommune
 • Ski kommune (Nordre Folle kommune fra 1.1.20).
 • Frogn kommune

Dialogmeldinger (NYTT fra nov. 2019)

Frittstående dialogmeldinger

Aktuelle dokumenttyper: Avvik, forespørsel og svar på forespørsel.

Dette er meldinger som kan sendes mellom sykehuset og eksterne kommunikasjonsparter. Disse meldingene benyttes til å spørre, undersøke, lage avtaler, innhente informasjon eller konferere.

Det er ikke gitt anledning til å benytte andre dokumenttyper i dialog med SØ (f.eks. DialogNotat / Medisinske opplysninger / Helseopplysninger).

Kjøreregler for bruk av frittstående dialogmeldinger

   • Forventet svartid: 3 – 5 virkedager.
   • Det er ikke mulig å legge ved vedlegg eller sett inn utklipp i dialogmeldinger. 
   • Forespørsel brukes som innledning til dialog.
   • Svar på forespørsel brukes når man svarer på et dialogmelding.
   • Når kan dialogmelding benyttes: primært i perioden fra en henvisning er mottatt ved HF og inntil 12 måneder siden pasientens siste kontakt ved SØ,

Skal ikke benyttes ved:

   • Øyeblikkelig hjelp avklaringer eller funn av alvorlig karakter- da må telefonkontakt benyttes
   • Lange faglige utredninger – bruk vanlig notat, henvisning eller epikrise
   • Generelle råd som ikke er aktuelle for behandlingsformål
   • Administrative diskusjoner som f.eks. arbeidsfordeling fastlege/sykehuslege/kommunehelsetjeneste
   • Dialogmeldinger skal kun ha 1 mottaker. Kopimottakere skal ikke benyttes.
   • Meldingstypen Avvik benyttes kun dersom dialogmeldingen er på feil pasient, sendt til feil mottaker, eller hvis innholdet ikke er i tråd med kjørereglene.

Spesielt for fastlege/eksterne:
- Start meldingen med navn på mottaker og/eller fagområde.
- Opprett en dialogmelding pr. fagområde. Ikke bland forespørsler som involverer flere fagområder i samme melding.

Spesielt for HF:
- Start meldingen med referanse til henvisning hvis aktuelt.

Retningslinjer for innhold

  • vær konsis og konkret, og vurder ordlyd à dokumentet ligger i pasientens journal
  • unngå forkortelser og vanskelige medisinske termer
  • det er ikke nødvendig med navn på avsender og "høflighetsfraser" i selve meldingen
  • tydelige problemstillinger som er enkle å svare ut, og som ikke genererer nye spørsmål
  • ikke bland fagområder (f.eks. kirurgi og medisin) i samme melding. Opprett en melding pr. relevant mottaker.

Eksempler på bruk

For fastlege/legekontor/andre:

 • Etterspørre status på en henvisning eller ettersende tilleggsopplysninger
 • Spørsmål vedrørende oppfølging av pasient etter et sykehusopphold eller knyttet til en epikrise
 • Spørsmål om legemiddelbehandling
 • Ettersende tilleggsopplysninger
 • Etterspørre epikrise

For spesialisthelsetjenesten (SØ):

 • Innhente tilleggsinformasjon knyttet til mottatt henvisning for å kunne gi riktig vurdering og prioritet
 • Spørsmål knyttet til inneliggende pasient, et poliklinisk forløp, oppfølging av pasienter med kroniske sykdommer
 • Spørsmål om legemiddelbehandling
 • Ettersende tilleggsopplysninger


Hvor kan jeg sende til i Sykehuset Østfold?

Dialogmeldinger skal adresseres til aktuelt fagområde. Bruk tjenesteadresser hentet fra Norsk Helse Netts adresseregister.

Merk1: Avdeling for bildedagnostikk og Senter for laboratoriemedisin bruker ikke dialogmeldinger. Disse avdelingene må inntil videre kontaktes på telefon.

Merk2: Følgende tjenester er ikke tilknyttet fagspesifikke avdelinger og skal ikke velges ved adressering av dialogmeldinger:

 • Forskrivning (kun internt fra SØ)
 • PLO Innleggelse Somatikk (skal kun benyttes i PLO-meldingsutveksling med kommunen).
 • PLO Innleggelse Psykiatri (skal kun benyttes i PLO-meldingsutveksling med kommunen).
 • Digitale innbyggertjenester (kun internt for SØ):
 • Fellesfaglig avsenderadresse (er default ved REPLY til SØ. Ellers kun for SØ). 
 • Meldeordning uønsket hendelse, synergi (kun internt for SØ).

Dialogmeldinger sendt til disse tjenestene vil bli besvart med avvik, og med henstilling til å velge riktig fagområde.

Brukerveiledning for legekontor

PriDOK

SystemX

CGM

InfoDoc

Varsling og nødrutiner

Planlagt nedetid som påvirker pleie- og omsorgsmeldinger og dialogmeldinger

Sjekkliste for varsling av planlagt nedetid på pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling


Driftsavtalen

Driftsavtale for pasientrelatert meldingsutveksling mellom SØ og kommunene

Annen informasjon

Henvisning og rekvirering

Henvisning og rekvirering

Elektroniske meldinger - eksterne kommunikasjonsparter

Skjematisk oversikt

Samarbeidsavtale IKT

Retningslinje 9

Program for meldingsutbredelse

Informasjon om program for meldingsutbredelse hos Norsk Helsenett

Fant du det du lette etter?