Digital samhandling

Trygg og rask overføring av informasjon mellom sykehus, fastleger og kommunehelsetjeneste er et viktig virkemiddel for å nå målene i samhandlingsreformen.

For å få dette til er det utviklet nasjonale standardiserte meldinger som på en sikker måte kan sendes elektronisk mellom journalsystemene henholdsvis på sykehus, hos fastlege og kommunehelsetjenesten. Eksempler på meldinger som brukes i dag er henvisning, epikrise, svarmeldinger/prøvesvar og pleie- og omsorgsmeldinger (PLO).

Ansvaret for landsomfattende utbredelse av elektroniske meldinger i helse- og omsorgstjenesten ligger hos Norsk Helsenett og program, Meldingsutbredelse.

I Sykehuset Østfold er det samhandlingsavdelingen som har et overordnet ansvar for arbeidet knyttet til elektronisk meldingsutveksling og digital samhandling.

Kontaktpunkter

Akutt stans i meldingsutveksling

Varsles på e-post: IKT-varsel@so-hf.no (hele døgnet) samt tlf. 469 57 693 (dagtid).

Planlagt stans i meldingsutveksling

Varsles på e-post: IKT-varsel@so-hf.no.

Basismeldinger

Svarmeldinger fra senter for laboratoriemedisin: solveig.merethe.ekeberg@so-hf.no

Svarmeldinger fra avdeling for bildediagnostikk: jeanett.lagesen@so-hf.no

Epikriser: dokumentasjonssenteret: tlf.: 69 86 54 20

Pleie - og omsorgsmeldinger/dialogmeldinger: jon-espen.sjostrom@so-hf.no

Elektronisk meldingsansvarlig Sykehuset Østfold

Jon-Espen Sjøstrøm

E-post: meldingsansvarlig@so-hf.no

Pleie- og omsorgsmeldinger og Dialogmeldinger


Meldingsutvekslingen består av følgende typer elektroniske meldinger

 • Melding om innlagt pasient. Melding som sendes automatisk fra sykehuset til kommunen idet man registrerer at pasienten er bruker av kommunale tjenester.
 • Innleggelsesrapport. Melding som sendes fra kommune til sykehus med aktuelle opplysninger om pasientens helse og funksjonsnivå ved innleggelse.
 • Helseopplysning – tidligmelding. Journaldokument som opprettes og sendes for å gi informasjon om aktuell situasjon ved innleggelse. Skal være kommunen i hende innen 24 timer etter innleggelse.
 • Helseopplysning – endringsmelding. Journaldokument som opprettes og sendes elektronisk ved behov for å gi nye/endret informasjon til kommunen.
 • Helseopplysning. Journaldokument som opprettes og sendes som den endelige informasjonen til kommunen før pasienten utskrives.
 • Melding om utskrivningsklar pasient. Melding som sendes fra sykehus til kommune idet pasienten er definert utskrivningsklar. Melding sendes automatisk ved registrering av utskrivningsklar dato i DIPS.
 • Avmelding av utskrivningsklar pasient. Melding som sendes automatisk fra sykehuset i det man registrerer at pasienten likevel ikke er utskrivningsklar.
 • Dialogmeldinger. Avvik, forespørsel og svar på forespørsel er meldinger kan sendes med uregelmessig hyppighet mellom sykehuset og kommunen. Disse meldingene benyttes til å spørre, undersøke, lage avtaler eller informere om avvik.
 • Melding om utskrevet pasient. Melding sendes automatisk idet pasienten skrives ut fra DIPS og fra sykehuset.

Viktig å merke seg ved elektronisk meldingsutveksling (gjelder for PLO og dialogmelding)

Meldingsutvekslingen skal som hovedregel innledes og avsluttes fra sykehuset. Fra 5. juni 2013 er det tillatt for kommune å sende innleggelsesrapport til SØ i det det er avklart at en pasient fra kommunehelsetjenesten skal overføres til akuttmottaket i SØ. Bortsett fra dette skal elektronisk utveksling av pleie – og omsorgsmeldinger mellom sykehus og kommune foregå mens pasienten er innlagt i døgnopphold i sykehuset. Meldinger som utveksles utenfor en innleggelsesperiode/kontakt anses som avvik fra avtalt rutine.

 • Pleie - og omsorgsmeldinger er journaldokumenter og blir lagret i pasientens journal.
 • H-nummer.  For pasienter med H-nummer (hjelpenummer – dvs at pasienten ikke har et ordinært fødselsnummer) skal ikke PLO-meldinger benyttes. Grunnen til det er at det ene av to pasientjournalsystemer i kommunene, CosDoc, ikke kan motta meldinger med H-nummer. Gerica kan motta meldinger på H-nummer, men SØ ønsker i størst mulig grad å ha lik praksis for å lette jobben for de ansatte. For pasienter med H-nummer gjelder rutiner med meldeskjemaer på papir.  
 • Avvik –  Avviket skal være knyttet opp mot en konkret melding som avviker fra standard, og skal begrenses til følgende:

a. Feilsending/feil adressat

b. Teknisk feil i selve meldingen der hele eller deler av innholdet er utilgjengelig for mottaker.

OBS: Avvik på samhandlingsrutiner og vedtatt samarbeidsavtale skal kun meldes via ADMS-skjema.

 • Telefon – det vil fremdeles være behov av telefonkontakt med kommunene. Det er særlig i de tilfeller hvor det er nødvendig med rask informasjon og hurtige avklaringer at det er viktig å sikre at involverte parter har nødvendige opplysninger tilgjengelig. Dette er særlig viktig utenfor alminnelig kontortid (kveld/natt og helg/helligdager).
 • Dialogmeldinger (Forespørsel/svar på forespørsel): Benyttes p.t. kun mens pasient er innlagt i SØ,  mellom SØ og kommunehelsetjeneste, i forbindelse med planlegging av utskrivelse av pasient (ref. Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp).

Kommuner utenfor Østfold fylke, og som vi har elektronisk meldingsutveksling med pleie og omsorgsmeldinger:

Vestby kommune: Melding om utskrivningsklar pasient skal p.t. foreligge hos Vestby kommune innen kl. 14.00 (på hverdager).

Ås kommune: Melding om utskrivningsklar pasient skal p.t. foreligge hos Ås kommune innen kl. 14.00 (på hverdager).

Varsling og nødrutiner


Planlagt nedetid som påvirker pleie- og omsorgsmeldinger og dialogmeldinger

Sjekkliste for varsling av planlagt nedetid på pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling


Driftsavtalen

Driftsavtale for pasientrelatert meldingsutveksling mellom SØ og kommunene

Annen informasjon

Elektroniske meldinger - eksterne kommunikasjonsparter

Skjematisk oversikt

Samarbeidsavtale IKT

Retningslinje 9

Program for meldingsutbredelse

Informasjon om program for meldingsutbredelse hos Norsk Helsenett

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.