Digital samhandling

Trygg og rask overføring av informasjon mellom sykehus, fastleger og kommunehelsetjeneste er et viktig virkemiddel for å nå målene i samhandlingsreformen.

For å få dette til er det utviklet nasjonale standardiserte meldinger som på en sikker måte kan sendes elektronisk mellom journalsystemene henholdsvis på sykehus, hos fastlege og kommunehelsetjenesten. Eksempler på meldinger som brukes i dag er henvisning, epikrise, svarmeldinger/prøvesvar og pleie- og omsorgsmeldinger (PLO).

Ansvaret for landsomfattende utbredelse av elektroniske meldinger i helse- og omsorgstjenesten ligger hos Norsk Helsenett og program, Meldingsutbredelse.

I Sykehuset Østfold er det samhandlingsavdelingen som har et overordnet ansvar for arbeidet knyttet til elektronisk meldingsutveksling og digital samhandling.

Kontaktpunkter

Akutt stans i meldingsutveksling

Varsles på e-post: IKT-varsel@so-hf.no (hele døgnet) samt tlf. 469 57 693 (dagtid).

Planlagt stans i meldingsutveksling

Varsles på e-post: IKT-varsel@so-hf.no.

Basismeldinger

Svarmeldinger fra senter for laboratoriemedisin: solveig.merethe.ekeberg@so-hf.no

Svarmeldinger fra avdeling for bildediagnostikk: jeanett.lagesen@so-hf.no

Epikriser: dokumentasjonssenteret: tlf.: 69 86 54 20

Pleie - og omsorgsmeldinger/dialogmeldinger: jon-espen.sjostrom@so-hf.no

Elektronisk meldingsansvarlig Sykehuset Østfold

Jon-Espen Sjøstrøm

E-post: meldingsansvarlig@so-hf.no

Pleie- og omsorgsmeldinger og Dialogmeldinger

Meldingstyper og bruksområder

 • Melding om innlagt pasient. Melding som sendes automatisk fra sykehuset til kommunen idet man registrerer at pasienten er bruker av kommunale tjenester.
 • Innleggelsesrapport. Melding som sendes fra kommune til sykehus med aktuelle opplysninger om pasientens helse og funksjonsnivå ved innleggelse.
 • Helseopplysning – tidligmelding. Journaldokument som opprettes og sendes for å gi informasjon om aktuell situasjon ved innleggelse. Skal være kommunen i hende innen 24 timer etter innleggelse.
 • Helseopplysning – endringsmelding. Journaldokument som opprettes og sendes elektronisk ved behov for å gi nye/endret informasjon til kommunen.
 • Helseopplysning. Journaldokument som opprettes og sendes som den endelige informasjonen til kommunen før pasienten utskrives.
 • Melding om utskrivningsklar pasient. Melding som sendes fra sykehus til kommune idet pasienten er definert utskrivningsklar. Melding sendes automatisk ved registrering av utskrivningsklar dato i DIPS.
 • Avmelding av utskrivningsklar pasient. Melding som sendes automatisk fra sykehuset i det man registrerer at pasienten likevel ikke er utskrivningsklar.
 • Dialogmeldinger. Avvik, forespørsel og svar på forespørsel er meldinger kan sendes med uregelmessig hyppighet mellom sykehuset og kommunen. Disse meldingene benyttes til å spørre, undersøke, lage avtaler eller informere om avvik. Merk: Bruk av dialogmeldinger har p.t. følgende avgrensninger:
  • skal kun benyttes i forbindelse med at pasienten er innlagt i sykehuset, 
  • skal kun benyttes i forhold til planlegging av utskrivelse.
  • skal kun benyttes mellom kommunehelsetjenesten (saksbehandling / sykepleietjeneste / legetjeneste) og sykehuset (Somatikk plo meldingsmottak / Psykiatri plo meldingsmottak).
 • Melding om utskrevet pasient. Melding sendes automatisk idet pasienten skrives ut fra DIPS og fra sykehuset.

Viktig å merke seg ved elektronisk meldingsutveksling (gjelder for PLO og dialogmelding)

Meldingsutvekslingen skal som hovedregel innledes og avsluttes fra sykehuset. Fra 5. juni 2013 er det tillatt for kommune å sende innleggelsesrapport til SØ i det det er avklart at en pasient fra kommunehelsetjenesten skal overføres til akuttmottaket i SØ. Bortsett fra dette skal elektronisk utveksling av pleie – og omsorgsmeldinger mellom sykehus og kommune foregå mens pasienten er innlagt i døgnopphold i sykehuset. Meldinger som utveksles utenfor en innleggelsesperiode/kontakt anses som avvik fra avtalt rutine.

 • Pleie - og omsorgsmeldinger er journaldokumenter og blir lagret i pasientens journal.
 • H-nummer.  For pasienter med H-nummer (hjelpenummer – dvs at pasienten ikke har et ordinært fødselsnummer) skal ikke PLO-meldinger benyttes. For pasienter med H-nummer gjelder rutiner med telefoni og evt. meldeskjemaer på papir.  
 • Avvik –  Avviket skal være knyttet opp mot en konkret melding som avviker fra standard, og skal begrenses til følgende:

a. Feilsending/feil adressat
b. Teknisk feil i selve meldingen der hele eller deler av innholdet er utilgjengelig for mottaker.

OBS: Avvik på samhandlingsrutiner og vedtatt samarbeidsavtale skal kun meldes via eget skjema. Skjema er tilgjengelig her

 • Telefon – det vil fremdeles være behov av telefonkontakt med kommunene. Det er særlig i de tilfeller hvor det er nødvendig med rask informasjon og hurtige avklaringer at det er viktig å sikre at involverte parter har nødvendige opplysninger tilgjengelig. Dette er særlig viktig utenfor alminnelig kontortid (kveld/natt og helg/helligdager).
 • Dialogmeldinger (Forespørsel/svar på forespørsel): Benyttes p.t. kun mens pasient er innlagt i SØ,  mellom SØ og kommunehelsetjeneste, i forbindelse med planlegging av utskrivelse av pasient (ref. Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp).

Kommuner utenfor Østfold fylke, og som vi har elektronisk meldingsutveksling med pleie og omsorgsmeldinger:

 • Vestby kommune:  Vestby kommune er en del av Sykehuset Østfold sitt opptaksområde.
 • Ås kommune
 • Aurskog-Høland kommune
 • Ski kommune

Varsling og nødrutiner

Planlagt nedetid som påvirker pleie- og omsorgsmeldinger og dialogmeldinger

Sjekkliste for varsling av planlagt nedetid på pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling


Driftsavtalen

Driftsavtale for pasientrelatert meldingsutveksling mellom SØ og kommunene

Annen informasjon

Elektroniske meldinger - eksterne kommunikasjonsparter

Skjematisk oversikt

Samarbeidsavtale IKT

Retningslinje 9

Program for meldingsutbredelse

Informasjon om program for meldingsutbredelse hos Norsk Helsenett

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.