Henvisning og rekvirering

​Det er fastleger, legevakter og avtalespesialister som henviser pasienter til sykehuset.

For at dette skal fungere uten problemer skal alle som henviser få informasjon om korrekt bruk av denne tjenesten fra sykehuset. Dette er avgjørende for å unngå feil og/eller ekstra ventetid for pasientene. Informasjonen finner du på denne siden.

Sykehuset Østfold tar i mot elektroniske henvisninger til alle avdelinger med noen få unntak.

Den gode henvisning

Bruk henvisningsmalen ”Den gode henvisning”

Fullt personnummer eller D-nummer

Dersom henviser ikke besitter disse opplysningene må henvisningen sendes på papir

Diagnoser

Fyll inn pasientens aktuelle diagnoser i diagnose/problemstillingsfeltet. Bruk Tentative diagnoser dersom det er aktuelt. Bruk av diagnoser med diagnosekoder letter sorteringsarbeidet for SØ.  Dersom pasienten har flere diagnoser det er viktig at SØ vet om, vennligst skriv den diagnosen det henvises for øverst.

Hastegrad

For pasienter som skal behandles innen 24 timer (fastlegen har gjort avtale med skadepol, akuttmottak eller andre steder om at pasienten skal møte der) må det i hastegradsfeltet settes ”ø-hjelp” (ikke ”Innen 24 timer”).

Ø-hjelpshenvisninger

Ved ø-hjelpshenvisninger innen både somatikk og psykiatri, sendes disse til den mottaksadressen som tilstanden hører inn under. Velg hastegrad ”øyeblikkelig hjelp”. Papirkopi av henvisningen sendes med pasienten. Rutinen med å ringe SØ og melde pasienten opprettholdes.

Ønsket undersøkelse/behandling

I feltet ”Ønsket undersøkelse/behandling” ber SØ om at henviser innledningsvis skriver ”henviser til …(fagområde/spesifikk undersøkelse/osv). Dette for å lette sorteringsarbeidet for SØ. Dersom pasienten for eksempel ikke ønsker/kan behandles ved for eksempel lokalt DPS bør begrunnelse skrives i dette feltet. Feltet bør også brukes til å opplyse om tolkebehov dersom pasienten har behov for tolk.

Henvisninger med vedlegg

Informasjon/vedlegg som ikke kan limes inn i teksten i e-henvisningen må sendes per post til SØ. Selve henvisningen sendes elektronisk, og det må fremkomme tydelig i henvisningen at papirvedlegg ettersendes. Dette skrives i feltet ”Ønsker undersøkelse/behandling”. Papirvedlegg sendes, sammen med en utskrift av den elektroniske henvisningen, via budtjeneste eller per post, i én konvolutt per pasient.

Følgende adresse påføres konvolutten uansett fagområde/avdeling osv:

Sykehuset Østfold
Postboks 300
1714 Grålum

Konvolutten merkes: vedlegg e-henvisning

Røntgenbilder som er tatt utenfor Sykehuset Østfold, og som er nødvendige i forbindelse med henvisningsvurdering,skal gjøres tilgjengelig for Sykehuset Østfold enten ved å:

◦Sørge for å oversende aktuelle røntgenbilder til Sykehuset Østfold.

◦Sørge for at pasienten har med seg bilder ved første oppmøte i Sykehuset.
◦Sørge for å opplyse i henvisingen om hvor aktuelle røntgenutdersøkelser er utført.

Rettelser

Hvis det er behov for rettelser, tilleggsinformasjon eller lignende i henvisningen etter at den er sendt, må det sendes en ny oppdatert henvisning så snart som mulig hvor det står tydelig i feltet ”Ønsker undersøkelse/behandling” at ”denne henvisninger skal erstatte henvisning sendt dato/klokkeslett”.

Pasientens adresse og telefonnummer

For at SØ lettere skal kunne få kontakt med pasienten, er det viktig at fastleger og avtalespesialister oppgir korrekt adresse og telefonnummer i henvisningen.

Dersom det oppgis mobilnummer, anser sykehuset det som en bekreftelse på at pasienten også samtykker i å få SMS-påminnelse til dette nummeret. SMS-påminnelsen sendes da automatisk ut 4 dager før timeavtale til framtidige timeavtaler i sykehuset. Dersom pasienten ikke ønsker SMS-påminnelse til det oppgitte mobilnummeret, må dette fremkomme på henvisningen. 

Resterende felter

Fyll inn alle feltene som kan gi relevante opplysninger om pasienten slik at vurdering av henvisningen ved SØ fattes på så korrekt grunnlag som mulig.

Henvisninger til flere fagområder

Dersom det er behov for å henvise pasienten til flere fagområder/avdelinger skal det sendes en henvisning til hver avdeling.

Purringer/forespørsler

Purringer må som tidligere sendes på papir per post eller bud. SØ arbeider med å finne løsninger som kan endre denne praksisen. Dette gjelder også alle andre skriftlige forespørsler.

Adressering av henvisninger til Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold i Norsk Helsenetts adresseregister

Fra november 2013 har Sykehuset Østfold publisert sine HER-id-baserte adresser for tjenestebasert adressering av henvisninger til Sykehuset.

Det er ingen endringer i selve tjenestetilbudet, men dette gir mulighet for å adressere henvisningene noe mer presist i forhold til diagnose/problemstilling.

Tabelloversikten nedenfor gir en oversikt over tjeneste / helsehjelpsområder som er publisert i NHNs adresseregister for Sykehuset Østfold. Overskriftene viser mottaksavdelinger i SØ. Under overskriftene finner du SØs Tjenestekoder/ henvisningskoder i NHNs adressregister.

Kirurgi

Barnekirurgi 
Bryst og endokrin kirurgi
Gastroenterologisk kirurgi
Karkirurgi
Kirurgi (generell)
Plastikkirurgi 
Urologi

Ortopedi

Ortopedisk kirurgi
Raskere tilbake somatikk

ØNH

Audografi
Audiologi
Kjeve- og ansiktskirurgi
Tannhelse
Øre-nese-halssykdommer

Kvinneklinikken

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Indremedisin

Blodsykdommer
Dialyse
Endokrinologi
Ernæringsfysiologi
Fordøyelsessykdommer
Fysikalsk medisin og rehabilitering
Geriatri
Indremedisin
Hjertesykdommer
Infeksonsmedisin
Inkontinens
Onkologi
Palliativ medisin
Sykelig overvekt

Nevrologi

Nevrofysiologi
Nevrologi

Smertepoliklinikken

Anestesiologi

Barnemedisin

Barnesykdommer

Revmatologi

Benskjørhet 
Revmatologi
Tverrfaglig ryggbehandling 

Habilitering (barn)

Barnehabilitering

Voksenpsykiatri, inkl, habilitering

Psykisk helsevern for voksne, SØ Kalnes
Psykisk helsevern for voksne, DPS Nordre Østfold
Psykisk helsevern for voksne,  DPS Fredrikstad
Psykisk helsevern for voksne, DPS Halden/Sarpsborg
Rehabilitering
Voksenhabilitering

TSB - Avdeling for rus 

Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk, SMP Moss
Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk, SMP Fredrikstad
Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk, SMP Sarpsborg 
Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk, SMP Halden
Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk, SMP Askim

OBS: BUP (Barne - og ungdomspsykiatri) har ikke etablert mottak av elektroniske henvisninger og må fremdeles motta dette på papir. Adresse: Sykehuset Østfold, Postboks 300, 1714 Grålum. Viser til eget henvisnings-skjema her: BUP-Henvisnings-skjema

Henvisninger til radiologi / radiologiske undersøkelser (avdeling for bildediagnostikk) må sendes på eget papirskjema. Skjema fås ved kontakt med avdelingen. IHR: legekontorer som har tatt i bruk IHR (interaktiv henvisning og rekvirerings-modul) kan henvise elektronisk til alle modaliteter.

OSEAN: Oppslag og Søk Etter Adresser i Norsk helsenett.

HER-Id: HelseEnhetsRegister-identifikator. Ved registrering i adresseregisteret blir den enkelte virksomhet og dens egne kommunikasjonsparter (avsender/mottakere) knyttet til en unik identifikator som heter HER-id. Til forskjell fra HPR-nr som viser til autorisasjon, så viser HER-id i tillegg lokasjon/rolle.

Avdelinger som ikke tar i mot elektroniske henvisninger

 • Radiologi /avdeling for bildediagnostikk (IHR-kan benyttes av fastleger i Østfold).
 • BUP /avdeling for barne- og ungdomspsykiatri (egen henvisning: NBUP-henvisning)
 • Blodbank /avdeling for transfusjonsmedisin

Disse avdelingene må få tilsendt henvisningene per post inntil videre. Sykehuset Østfold vil informere alle kommunikasjonsparter når det finnes anledning for mottak av elektroniske henvisninger ved disse avdelingene.

Papirhenvisninger

Papirhenvisninger sendes til:

Sykehuset Østfold,
Postboks 300
1714 Grålum

Pakkeforløp for kreft

Fastlegens rolle i pakkeforløp for kreft

Henvisning til Avdeling for bildediagnostikk

Generelt om ø-hjelpshenvisninger

 • Ø-hjelp CT, ultralyd og MR skal henvises til akuttmottaket på Kalnes. Dette er ofte tilstander som trenger utredning utover bildediagnostikk.
 • Pasienter som sendes i ambulanse skal til avdeling for bildediagnostikk på Kalnes. Du må ringe tlf. 960 90 944 for å varsle at pasienten kommer.
 • Øvrige pasienter kan henvises til Kalnes, Moss eller Askim, avhengig av pasientens lokalisasjon.
 • Henvisninger skal inneholde opplyser om pasientforløp etter undersøkelsen, også dersom vi ikke påviser patologi.
 • Du må vurdere om pasienten har behov for følge.

Ø-hjelp - konvensjonell røntgenundersøkelse (tilpasses aktuelle undersøkelse)

 • Ø-hjelphenvisning til røntgen thoracalcolumna – pasienten skal til avdeling for bildediagnostikk på Kalnes. Du må ringe tlf. 960 90 944 for å varsle at pasienten kommer. Pasienter fra helsehus kan henvises til alle lokalisasjoner (Kalnes, Moss, Askim).
 • Ø-hjelphenvisning til røntgen cervicalcolumna – pasienten skal til avdeling for bildediagnostikk på Kalnes. Du må ringe tlf. 960 90 944 for å varsle at pasienten kommer. Pasienter fra helsehus kan henvises til alle lokalisasjoner (Kalnes, Moss, Askim).
 • Ø-hjelphenvisning til røntgen lumbalcolumna – pasienten skal til avdeling for bildediagnostikk på Kalnes. Du må ringe tlf. 960 90 944 for å varsle at pasienten kommer. Pasienter fra helsehus kan henvises til alle lokalisasjoner (Kalnes, Moss, Askim).
 • Ø-hjelphenvisning til røntgen bekken/ hofter – pasienten skal til avdeling for bildediagnostikk på Kalnes. Du må ringe tlf. 960 90 944 for å varsle at pasienten kommer. Pasienter fra helsehus kan henvises til alle lokalisasjoner (Kalnes, Moss, Askim).
 • Ø-hjelp-henvisning til røntgen akutt abdomen og røntgen ansikt skal henvises til avdeling for bildediagnostikk på Kalnes.

Papirskjema (for legekontorer/henvisere uten IHR)

Du kan kontakte oss for å få tilsendt henvisningsskjema på telefon 69 86 53 30 eller 69 86 54 53

Skjemaet skal adresseres til:

Avdeling for bildediagnostikk
Sykehuset Østfold
Postboks 300, 1714 Grålum

Rekvirering til Senter for laboratoriemedisin

Rekvirering til senter for laboratoriemedisin

Tilsending av rekvisisjonsskjemaer og prøveutstyr

For å få tilsendt rekvisisjonsskjemaer og prøveutstyr fra sykehuset, ta kontakt med:

Seksjon forsyning ved Sykehuset Østfold Moss

Telefon: 69 86 66 50

Fax: 69 86 66 52

E-post: mossforsyning@so-hf.no

Hvis fastleger endrer telefonnummer og adresser

Endringer på legekontoret må meldes til Sykehuset Østfold

Sykehuset trenger korrekt informasjon fra legekontorene for å kunne sende epikriser og prøvesvar til rett lege. Grunner til dette kan være at rekvirentlisten / adresselisten i journalsystemet i Sykehuset Østfold er ikke oppdatert fordi legekontorene ikke har informert sykehuset om at:

 • Leger har flyttet til annet legekontor
 • Legekontoret har flyttet og fått ny adresse
 • Leger har sluttet (også turnusleger)
 • Det har begynt ny lege på legekontoret (også turnusleger)
 • Vikarer har sluttet
 • Fastlegen har fått nye kommunale oppgaver eller har sluttet med slike oppgaver. Fastlegene har ofte flere roller (skolelege, sykehjemslege, legevaktslege m.v.) og alle disse adressene må oppdateres

Dette er opplysninger legekontorene må gi Sykehuset Østfold for at denne kommunikasjonen skal forløpe best mulig.

Skjema for ny rekvirent eller endring av rekvirentopplysninger

(Lagre dokumentet på egen maskin og lagre dokumentet).

Hemmelige telefonnummer

Hemmelige / skjermede telefonnummer på fastlegekontorene er tilgjengelige for våre leger via vårt sentralbord. Dere kan melde disse nummerne og eventuelle endringer til sentralbordet på tlf. 08600.

Spørsmål/tips?

Kontakt samhandlingssjef Odd Petter Nilsen. E-post odd.petter.nilsen@so-hf.no eller mobil 917 94 151.

Rituell omskjæring

Tilbud til guttebarn under 2 måneder

I tråd med Stortingets vedtak gir Sykehuset Østfold et tilbud om rituell omskjæring av gutter. Sykehuset har inngått avtale med Ringvollklinikken som gjennomfører inngrepene på vegne av Sykehuset Østfold. Omskjæring utføres på friske guttebarn født etter 36. graviditetsuke fra 0 – 2 måneder gamle. Inngrepet foretas i lokalanestesi.

Ønskes det omskjæring av gutter over 2 måneder må fastlegen henvise til fritt sykehusvalg eller ta kontakt med det helseforetaket i regionen som tilbyr omskjæring på eldre guttebarn.

Henvisninger

Ta direkte kontakt med Ringvollklinikken på telefon 69 92 43 30.

Egenandel

Det er bestemt en egenandel på kr. 4.000 for inngrepet (pr. 01.01.15 - gjelder alle sykehus)

Samtykke

I de fleste tilfeller skal det foreligge skriftlig samtykke fra begge foreldre (i de tilfellene én av foreldrene har foreldreansvar alene må det dokumenteres i stedet). Dette må følge henvisningen

Praktiske forhold

Prosedyren vil bli utført som et kirurgisk inngrep på sykehusets vanlige operasjonsavdelinger der vi ikke har mulighet for å legge til rette for mer seremonielle tiltak omkring selve omskjæringen: Spesielt er det som ved annen barnekirurgi ikke plass til mer enn én voksen inne på operasjonsstuen under innledning til narkose og to pårørende totalt (det er ikke mulig å være tilstede under selve inngrepet).


Det kan ikke medbringes gjenstander (tepper etc.) inn på operasjonsstuene. Av erfaring vet vi at det er viktig at dette er kommunisert til foreldrene på forhånd, at de er innforstått med dette før de møter på sykehuset, slik at forventningene er realistiske og skuffelser dermed kan unngås. Dette ansvaret må derfor ligge hos henvisende lege og kan med fordel dokumenteres i henvisningen ("foreldrene er informert om de praktiske forholdene omkring omskjæring på sykehuset").

Operasjonsdagen

 • Vennligst ta med fødselsbevis, barnejournal og navn på og adresse på fastlege
 • Utfylt skjema om ”Begjæring om omskjæring”, evnt kan skjemaet fylles ut ved ankomst
 • Barnet kan mates som vanlig
 • Ta med bleieskift
 • Søsken har ikke anledning til å være med
 • Mor/far bærer barnet til operasjonsavdelingen, men kan ikke være tilstede ved inngrepet
 • Etter operasjonen må man vente 1 time før man kan reise hjem
 • Avsluttende samtale med operatør

Etter hjemkomst

 • Barnet kan stelles og bades som vanlig
 • Bandasje er ikke nødvendig
 • En mørk brun eller svart ring rundt plastringen, som er satt på penis, er helt normalt. Den mørke ringen forsvinner etter at plastringen er falt av
 • Plastringen faller av 5 – 8 dager etter omskjæringen

Ta kontakt med Ringvoll Klinikken Hobøl dersom følgende oppstår

 • Barnet ikke har tisset etter 8 timer
 • Ved blødning
 • Ved tegn på infeksjon: RØDHET / HEVELSE / FEBER
 • Dersom plastringen ikke har falt av innen 8 dager

Kontakt

Ringvollklinikken Hobøl
Ringvoll senter
1827 Hobøl

Telefon 69 92 43 33

E-post ortopedi@ringvollklinikken.no

 

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.