Henvisning og rekvirering

​Det er fastleger, legevakter og avtalespesialister som henviser pasienter til sykehuset.

For at dette skal fungere uten problemer skal alle som henviser få informasjon om korrekt bruk av denne tjenesten fra sykehuset. Dette er avgjørende for å unngå feil og/eller ekstra ventetid for pasientene. Informasjonen finner du på denne siden.

Sykehuset Østfold tar i mot elektroniske henvisninger til alle avdelinger med noen få unntak.

Den gode henvisning

Bruk henvisningsmalen ”Den gode henvisning”
Fullt personnummer eller D-nummer
Dersom henviser ikke besitter disse opplysningene må henvisningen sendes på papir

Diagnoser

Fyll inn pasientens aktuelle diagnoser i diagnose/problemstillingsfeltet. Bruk Tentative diagnoser dersom det er aktuelt. Bruk av diagnoser med diagnosekoder letter sorteringsarbeidet for SØ.  Dersom pasienten har flere diagnoser det er viktig at SØ vet om, vennligst skriv den diagnosen det henvises for øverst.

Hastegrad

For pasienter som skal behandles innen 24 timer (fastlegen har gjort avtale med skadepol, akuttmottak eller andre steder om at pasienten skal møte der) må det i hastegradsfeltet settes ”ø-hjelp” (ikke ”Innen 24 timer”).

Ø-hjelpshenvisninger

Ved ø-hjelpshenvisninger innen både somatikk og psykiatri, sendes disse til den mottaksadressen som tilstanden hører inn under. Velg hastegrad ”øyeblikkelig hjelp”. Papirkopi av henvisningen sendes med pasienten. Rutinen med å ringe SØ og melde pasienten opprettholdes.

Ønsket undersøkelse/behandling

I feltet ”Ønsket undersøkelse/behandling” ber SØ om at henviser innledningsvis skriver ”henviser til …(fagområde/spesifikk undersøkelse/osv). Dette for å lette sorteringsarbeidet for SØ. Dersom pasienten for eksempel ikke ønsker/kan behandles ved for eksempel lokalt DPS bør begrunnelse skrives i dette feltet. Feltet bør også brukes til å opplyse om tolkebehov dersom pasienten har behov for tolk.

Henvisninger med vedlegg

Informasjon/vedlegg som ikke kan limes inn i teksten i e-henvisningen må sendes per post til SØ. Selve henvisningen sendes elektronisk, og det må fremkomme tydelig i henvisningen at papirvedlegg ettersendes. Dette skrives i feltet ”Ønsker undersøkelse/behandling”. Papirvedlegg sendes, sammen med en utskrift av den elektroniske henvisningen, via budtjeneste eller per post, i én konvolutt per pasient.

Følgende adresse påføres konvolutten uansett fagområde/avdeling osv:

Sykehuset Østfold
Postboks 300
1714 Grålum

Konvolutten merkes: vedlegg e-henvisning

Røntgenbilder som er tatt utenfor Sykehuset Østfold, og som er nødvendige i forbindelse med henvisningsvurdering,skal gjøres tilgjengelig for Sykehuset Østfold enten ved å:

 • Sørge for å oversende aktuelle røntgenbilder til Sykehuset Østfold
 • Sørge for at pasienten har med seg bilder ved første oppmøte i Sykehuset
 • Sørge for å opplyse i henvisingen om hvor aktuelle røntgenutdersøkelser er utført.

Rettelser

Hvis det er behov for rettelser, tilleggsinformasjon eller lignende i henvisningen etter at den er sendt, må det sendes en ny oppdatert henvisning så snart som mulig hvor det står tydelig i feltet ”Ønsker undersøkelse/behandling” at ”denne henvisninger skal erstatte henvisning sendt dato/klokkeslett”.

Pasientens adresse og telefonnummer

For at SØ lettere skal kunne få kontakt med pasienten, er det viktig at fastleger og avtalespesialister oppgir korrekt adresse og telefonnummer i henvisningen.

Dersom det oppgis mobilnummer, anser sykehuset det som en bekreftelse på at pasienten også samtykker i å få SMS-påminnelse til dette nummeret. SMS-påminnelsen sendes da automatisk ut 4 dager før timeavtale til framtidige timeavtaler i sykehuset. Dersom pasienten ikke ønsker SMS-påminnelse til det oppgitte mobilnummeret, må dette fremkomme på henvisningen. 

Resterende felter

Fyll inn alle feltene som kan gi relevante opplysninger om pasienten slik at vurdering av henvisningen ved SØ fattes på så korrekt grunnlag som mulig.

Henvisninger til flere fagområder

Dersom det er behov for å henvise pasienten til flere fagområder/avdelinger skal det sendes en henvisning til hver avdeling.

Purringer/forespørsler

Purringer må som tidligere sendes på papir per post eller bud. SØ arbeider med å finne løsninger som kan endre denne praksisen. Dette gjelder også alle andre skriftlige forespørsler.

Adressering av henvisninger til Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold på NHNs Adresseregister: https://register.nhn.no/Ar/Virksomhet/Index/33

Henvisninger skal sendes til aktuelt helsehjelpsområde, ref. adresseregisteret. I listen nedenfor veileder der det kan være uklart hvor henvisningen skal sendes. (Listen oppdateres fortløpende).


Noen oppklaringer...
​Aktuelt å henvise​Helsehjelpsområde (tjeneste)​Avdeling
ACT-team​Psykisk helsevern for voksne, DPS Nordre​Psykisk helsevern og rus
​Alderspsykiatri​Psykisk helsevern for voksne, SØ Kalnes​Psykisk helsevern og rus
​Audiografi​Øre-nese-hals-sykdommer​ØNH
​Audiologi​Øre-nese-halssykdommer​ØNH
​Benskjørhet​Endokrinologi​Endokrinologisk
​ColoskopiFordøyelsessykdommer​​Gastromedisin
​Dialyse​Nyresykdommer​Nyremedisin
​Dyp venetromboseBlodsykdommer​​Kreftavdelingen
​FACT Fredrikstad​Psykisk helsevern for voksne, DPS Fredrikstad​Psykisk helsevern og rus
​FACT SarpsborgPsykisk helsevern for voksne, DPS Sarpsborg​​Psykisk helsevern og rus
​Gynekologi​Fødsels- og kvinnesykdommer​Kvinne og barn
​IndremedisinMå skilles på aktuelt fagområde (hjerte/lunge/nevrologi/geriatri osv)​​Hjerte, Lunge, Nyre, Gastro, Endokrin
Inkontinens (m)UrologiKirurgi
​Inkontinens (k)​Fødsels- og kvinnesykdommer​Kvinne og barn
​NevrofysiologiNevrologi​​Nevrologisk
​Rygg​Revmatologi​Revmatologisk
​Sykelig overvektEndokrinologi​​Endokrinologisk
​Tannhelse​Flerfaglig spesialisttannhelse​ØNH
​Tapping​Blodsykdommer​Kreftavdelingen
For henvisningsstøtte og adressering av henvisninger til Sykehuset Østfold så viser vi til www.fastlegeportalen.no

Avdelinger som ikke tar i mot elektroniske henvisninger

 • Radiologi /avdeling for bildediagnostikk (IHR-løsning kan benyttes av fastleger i Østfold).

 • Blodbank /avdeling for transfusjonsmedisin

 • Senter for laboratoriemedisin (IHR-løsning kan benyttes av fastleger i Østfold).

Disse avdelingene må få tilsendt henvisningene per post inntil videre. Sykehuset Østfold vil informere alle kommunikasjonsparter når det finnes anledning for mottak av elektroniske henvisninger ved disse avdelingene.

Papirhenvisninger

Papirhenvisninger sendes til:

Sykehuset Østfold,
Postboks 300
1714 Grålum


Pakkeforløp for kreft

Fastlegens rolle i pakkeforløp for kreft

Henvisning til avdeling for bildediagnostikk

Informasjon til ekstern henviserInformasjon om ventetider til radiologiske undersøkelser 

Henvisninger kan sendes til Sykehuset Østfold via IHR-løsningen. For virksomheter som ikke har IHR koblet mot Sykehuset Østfold må benytte papirskjema.

Lenke til papirhenvisning (for legekontorer/henvisere uten IHR)

Skjemaet skal adresseres til:

Avdeling for bildediagnostikk
Sykehuset Østfold
Postboks 300, 1714 Grålum


Om henvisning til MR: 

For å kunne henvise til MR må det være gjort en avtale med en spesialistpoliklinikk om dette som en del av utredning/oppfølging. Dette må tydelig fremkomme av henvisningen.   

Rekvirering til Senter for laboratoriemedisin

Rekvirering til senter for laboratoriemedisin

Tilsending av rekvisisjonsskjemaer og prøveutstyr

For å få tilsendt rekvisisjonsskjemaer og prøveutstyr fra sykehuset, ta kontakt med:
Seksjon forsyning ved Sykehuset Østfold Moss
Telefon: 69 86 66 50
Fax: 69 86 66 52
E-post: mossforsyning@so-hf.no

Til bestillingsskjema og annen informasjon om vareutlevering.

Fastleger og virksomheter på Norsk Helsenetts adresseregister

Sykehuset Østfold oppdaterer rekvirentregistrene mot adresseregisteret på Norsk Helsenett, noe som forutsetter at alle virksomheter må ajourholde egne oppføringer forløpende. 

For virksomheter som ikke er registrert på NHNs adresseregister så må vi be om at informasjon om rekvirent sendes til oss på eget papirskjema:

Skjema for ny rekvirent eller endring av rekvirentopplysninger

Hemmelige telefonnummer

Hemmelige / skjermede telefonnummer på fastlegekontorene er tilgjengelige for våre leger via vårt sentralbord. Dere kan melde slike nummer og eventuelle endringer til sentralbordet på telefon 69 86 00 00.

Spørsmål/tips?

Kontakt samhandlingssjef Odd Petter Nilsen. E-post odd.petter.nilsen@so-hf.no eller mobil 917 94 151.

Rituell omskjæring

Tilbud til guttebarn under 2 måneder

I tråd med Stortingets vedtak gir Sykehuset Østfold et tilbud om rituell omskjæring av gutter. Sykehuset har inngått avtale med Ringvollklinikken som gjennomfører inngrepene på vegne av Sykehuset Østfold. Omskjæring utføres på friske guttebarn født etter 36. graviditetsuke fra 0 – 2 måneder gamle. Inngrepet foretas i lokalanestesi.

Ønskes det omskjæring av gutter over 2 måneder må fastlegen henvise til fritt sykehusvalg eller ta kontakt med det helseforetaket i regionen som tilbyr omskjæring på eldre guttebarn.

Henvisninger

Ta direkte kontakt med Ringvollklinikken på telefon 69 92 43 30.

Egenandel

Det er bestemt en egenandel på kr. 4.000 for inngrepet (pr. 01.01.15 - gjelder alle sykehus)

Samtykke

I de fleste tilfeller skal det foreligge skriftlig samtykke fra begge foreldre (i de tilfellene én av foreldrene har foreldreansvar alene må det dokumenteres i stedet). Dette må følge henvisningen

Praktiske forhold

Prosedyren vil bli utført som et kirurgisk inngrep på sykehusets vanlige operasjonsavdelinger der vi ikke har mulighet for å legge til rette for mer seremonielle tiltak omkring selve omskjæringen: Spesielt er det som ved annen barnekirurgi ikke plass til mer enn én voksen inne på operasjonsstuen under innledning til narkose og to pårørende totalt (det er ikke mulig å være tilstede under selve inngrepet).

Det kan ikke medbringes gjenstander (tepper etc.) inn på operasjonsstuene. Av erfaring vet vi at det er viktig at dette er kommunisert til foreldrene på forhånd, at de er innforstått med dette før de møter på sykehuset, slik at forventningene er realistiske og skuffelser dermed kan unngås. Dette ansvaret må derfor ligge hos henvisende lege og kan med fordel dokumenteres i henvisningen ("foreldrene er informert om de praktiske forholdene omkring omskjæring på sykehuset").      

Operasjonsdagen

 • Vennligst ta med fødselsbevis, barnejournal og navn på og adresse på fastlege

 • Utfylt skjema om ”Begjæring om omskjæring”, eventuelt kan skjemaet fylles ut ved ankomst

 • Barnet kan mates som vanlig

 • Ta med bleieskift

 • Søsken har ikke anledning til å være med

 • Mor/far bærer barnet til operasjonsavdelingen, men kan ikke være tilstede ved inngrepet

 • Etter operasjonen må man vente 1 time før man kan reise hjem

 • Avsluttende samtale med operatør

Etter hjemkomst

 • Barnet kan stelles og bades som vanlig

 • Bandasje er ikke nødvendig

 • En mørk brun eller svart ring rundt plastringen, som er satt på penis, er helt normalt. Den mørke ringen forsvinner etter at plastringen er falt av

 • Plastringen faller av 5 – 8 dager etter omskjæringen

Ta kontakt med Ringvoll Klinikken Hobøl dersom følgende oppstår

 • Barnet ikke har tisset etter 8 timer

 • Ved blødning

 • Ved tegn på infeksjon: RØDHET / HEVELSE / FEBER

 • Dersom plastringen ikke har falt av innen 8 dager

Kontakt


Ringvollklinikken Hobøl
Ringvoll senter
1827 Hobøl
Telefon 69 92 43 33

E-post ortopedi@ringvollklinikken.no

IHR (Interaktiv henvisning og rekvirering)

Sykehuset Østfold (SØ) tilbyr legekontorer i Østfold og Vestby elektronisk rekvirering av laboratorieanalyser og henvisning til bildediagnostikk via IHR-løsningen (Interaktiv henvisning og rekvirering). Ved SØ er IHR integrert mot fagsystemene LVMS (lab) og Sectra RIS (bildediagnostikk).

Foreløpig er det laget integrasjoner mellom IHR-modulen og EPJ-systemene;
CGM Allmenn   
InfoDoc Plenario
System X

Kontaktinformasjon:
Supporttelefon: 468 96 427
epost: ihr@so-hf.no

Senter for laboratoriemedisin: 69 86 84 10
Avdeling for bildediagnostikk: 69 86 53 30

Nyttige dokumenter (legg inn link til filer her):
Oppdatere tjenestekatalog IHR
Legge til ny bruker (gjelder kun CGM Journal)
Opprette egne grupper i IHR


Fastlegeportalen

Lenke til fastlegeportalen:

www.fastlegeportalen.no

Fritt behandlingsvalg

Fritt Behandlingssted

Henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjeneste

Regional koordinerende enhet

Fant du det du lette etter?