Koordinerende enhet

Alle kommuner og regionale helseforetak skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringstjenesten. Den koordinerende enheten
skal ha generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og i helseregionen, og enheten skal være kontaktpunkt for samarbeid. Tjenestene som tilbys skal være synlige og lett tilgjengelige for brukere og samarbeidspartnere

Samhandlingsavdelingen er ansvarlig for koordinerende enhet i Sykehuset Østfold.

Hvem kan kontakte koordinerende enhet?

Alle som har spørsmål om tilbud innen rehabilitering, habilitering, læring - og mestring, individuell plan i Østfold og Helse Sør-Øst. Pasienter, ansatte i kommuner og ved Sykehuset Østfold.

Hva kan du få hjelp til?

Du kan få oversikt over tilbud og tjenester i Østfolds kommuner, i Sykehuset Østfold og i Helse Sør-Øst. Du kan også få kontaktinformasjon for de aktuelle tilbudene du etterspør.

Kontaktinformasjon

Odd Petter Nilsen, telefon 917 94 151, Odd.Petter.Nilsen@so-hf.no

Bakgrunn for koordinerende enhet

I 2001 kom forskrift om habilitering og rehabilitering, som skulle være førende i arbeidet knyttet til habilitering og rehabilitering både i spesialist- og primærhelsetjenesten.

§ 13 Organisering: Det skal finnes en koordinerende enhet i spesialisthelsetjenesten som skal ha en generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i helseregionen. Enheten skal også ha oversikt over og nødvendig kontakt med habiliterings- og rehabiliteringstjenesten i kommunehelsetjenesten.

Koordinerende enhet i Sykehuset Østfold

Enheten er et knutepunkt for samarbeid mellom sykehuset og kommunehelsetjenesten innen habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og helseregionen. Vi har knyttet kontakt med Koordinerende enhet i hver av de 17 kommunene som utgjør sykehusets opptaksområde, samt enheter i SØ med tilbud til rehabiliteringspasienter. Koordinerende enhet er altså et kontaktpunkt for eksterne og interne samarbeidspartnere, et sted å henvende seg


Oppgaver for koordinerende enhet

 • Generell oversikt over avdelinger og rehabiliteringsarbeid i sykehuset
 • Generell oversikt over rehabiliteringstilbud i helseregionen
 • Generell oversikt over rehabiliteringstjenesten i kommunene
 • Er fast kontaktpunkt for informasjon og samhandling med kommunene
 • Har en nettverksdriverfunksjon på tvers av kommunegrenser - rehabiliteringsnettverk
 • Nødvendig kontakt med rehabiliteringstjenesten i kommunene
 • Kontakt med regional koordinerende enhet
 • Gir råd og veiledning
 • Har systemansvar for individuell plan i helseforetaket (rutiner, opplæring)
 • Har en pådriverrolle knyttet til kompetanseheving på feltet'
 • Har en veilederrolle internt og ut mot kommunene
 • Bidrar til brukermedvirkning individ/systemnivå
 • Bistå i formidling og tilrettelegging
 • Samarbeid med lærings- og mestringssenteret

Kommunale koordinerende enheter - kontaktsted for individuell plan

Koordinerende enheter i kommunene - kontaktsted for individuell plan

Regional koordinerende enhet

Regional koordinerende enhet Sunnaas sykehus

Informasjonsfilm om henvisning til spesialisthelsetjenestene

Informasjonsfilm​​

Informasjon fra Helsedirektoratet om koordinerende enhet

Les mer om koordinerende enheter
Fant du det du lette etter?