HELSENORGE

Samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus

Formålet med denne avtalen er å sikre en tydelig og hensiktsmessig fordeling av oppgaver og ansvar mellom kommunene og Sykehuset Østfold (SØ). Avtalen skal være med på å skape forutsigbarhet for partenes planlegging og budsjettering av de oppgavene som hver har ansvaret for. 
 

Lenkene til samarbeidsavtalen og andre samarbeidsavtaler er til tider ustabile og virker ikke. Løsning forventes i løpet av januar. Dersom du har behov for et dokument du ikke får tilgang til send en e-post til: samhandling@so-hf.no​

Samarbeidsavtalen består av en overordnet avtale med 16 tilhørende retningslinjer:​

Overordnet samarbeidsavtale og uenighetsprotokoll

- Overordnet samarbeidsavtale mellom kommunene og sykehuset, samt mal for protokoll ved uenighet.

Overordnet samarbeidsavtaleUenighetsprotokoll

1. Oppgavedeling

- Handler om hvilke oppgaver og tiltak som kommunen og sykehuset skal/kan samarbeide om.

Retningslinje 1Forslag til endring av oppgavedeling- saksgang/sjekkliste Anbefalinger om samarbeid SØ-fastleger

2. Helhetlige og sammenhengende helsetjenester til pasienter og brukere med behov for koordinerte tjenester

- Sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med langvarige behov for sosial-, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

Retningslinje 22.1 Veileder for meldingsutveksling

3. Innleggelse i SØ

- Pasienten skal få best mulig sammenhengende helsetjeneste, og få klargjort kommunens og SØs ansvar og oppgaver ved en innleggelse. I tillegg skal informasjonsflyten mellom og innenfor behandlings- og omsorgsnivåene sikres, og pasienten skal motta tjenester på beste effektive omsorgsnivå.

Retningslinje 3Retningslinje for bistandsteam overfor personer med rusmiddelproblemer.Lokal veileder for tvang etter smittevern loven - hastevedtak​

4. Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene

- Målet er å gi befolkningen et godt tilbud der de bor, og redusere antallet øyeblikkelig hjelp innleggelser. Flere innbyggere skal behandles i kommunehelsetjenesten, og hele eller større deler av pasientforløpet skal foregå i kommunene.

Retningslinje 4Direkte innleggelse fra akuttmottak SØ til KAD i Østfold

5. Utskrivning av pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester

- Sikre en best mulig sammenhengende helsetjeneste, og unngå at det oppstår feil. I tillegg skal informasjonsflyten være effektiv, korrekt og sikker, og pasienten skal motta tjenester på beste effektive omsorgsnivå. Definisjonene på en utskrivningsklar pasient og den kommunale betalingsplikten skal dessuten være klare for begge parter.

Retningslinje 5 5.1 Rutine for samhandling om utskrivning/overføring av pasienter 5.2 Utskrivning av pasient uten trygderettighet

6. Kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling og faglige nettverk

- Sikre felles, målrettet kompetanseheving og faglig informasjonsutveksling.

Retningslinje 6

7. Samarbeid om forskning, innovasjon, utdanning, praksis og læretid

Retningslinje 7Veileder og mal for presentasjon av FUI-prosjekter

8. Samarbeid om svangerskap og barselomsorg

- Målet er at pasienten opplever en mest mulig sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg.

Retningslinje 8

9. Samarbeid om IKT-løsninger

- Sikre helhetlige behandlingsforløp for pasientene i overgangen mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste.

Retningslinje 9 9.1 Sjekkliste for varsling av planlagt nedetid 9.2 Driftsavtale for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling

10. Samarbeid om forebygging

- Samarbeide om folkehelsearbeidet, og at det helsefremmende og forebyggende arbeidet styrkes.

Retningslinje 10

11. Overordnet samarbeid om beredskap

- Sikrer en videreføring og utvikling av samarbeidet innenfor krise- og katastrofeberedskap på det akuttmedisinske området.

Retningslinje 11Retningslinje 11A  Den akuttmedisinske kjede​

11​.1: Alarmering av lege i vakt i kommunene ved kjørekode 1 "rød respons" 11.2 Dokumentasjon fra kommunen ved henting av pasient i ambulanse 11.3: Varslingsmatrise kommunene etter varsling fra sykehuset

11.4: Varsl​ingsmatrise for kommunal bistand i en beredskapssituasjon - Sykehuset Østfold

12. Samarb​eidsformer

- Hvordan samarbeidet mellom kommunene og SØ skal organiseres.

Retningslinje 12

13. Rekvirering av tekniske hjelpemidler når pasient er innlagt i SØ

- SØ plikter å beskrive hvilke tekniske behov den enkelte pasient har, slik at kommunen skaffer til veie de tekniske hjelpemidlene som er nødvendig.

Retningslinje 13

14. Gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Østfold og SØ

- Styrke kompetansen blant helsepersonell i spesialist- og kommunehelsetjenesten slik at behandlingen kan gjennomføres på laveste effektive omsorgsnivå. Det er i tillegg ønskelig med økt kunnskap om hverandres arbeidsfelt og kompetanse.

Retningslinje 14 14.1 Søknad om hospitering 14.2 Evalueringsskjema hospitering(hospitant/veileder) 14.3 Attest for gjennomført hospitering

15. Bruker/pasient med behov for følgepersonell ved innleggelse i SØ

- Rutiner for brukere/pasienter som har behov for følgepersonell ved innleggelse i Sykehuset Østfold.

Retningslinje 15 15.1 Sjekkliste for tilstedeværelse av følgepersonell 15.2 Avtale om fakturering av følgepersonell 15.3 Ansvar for pasientreiser og reiseledsagere 15.4 Veileder for samarbeid om polikliniske pasienter15.5 Avtale om fakturering-følgepersonell poliklinikkParkering for følgepersonell

16. Håndtering av avvik fra rutiner godkjent av Samhandlingsutvalget i Østfold

- Blant annet sikre at ansatte i sykehuset og i kommunene benytter system for klager og avvik etter rutiner godkjent av Samhandlingsutvalget.

Retnin​gslinje 16 16.1 Avviksmeldingsskjema

 ​​

Fant du det du lette etter?