Nyskapende pasientforløp (digital hjemmeoppfølging)

I prosjektet heter «Nyskapende pasientforløp» har Sykehuset Østfold gått sammen med Innovasjon Norge, Difi og Leverandørutviklingsprogrammet for å invitere private leverandører til å inngå innovasjonspartnerskap, for å utvikle fremtidsrettede løsninger og tjenester som muliggjør trygg og god hjemmeoppfølging for kreftpasienter.

Bilde av ipad
Illustrasjonsfoto: Shutterstock

​​Behovet for gode løsninger for digital hjemmeoppfølging gjelder for mange pasientgrupper, men kreft er valgt som "case" da det utgjør et betydelig utfordringsbilde på verdensbasis, både for pasient og pårørende, helsetjenesten og samfunnet. Ambisjonen for partnerskapet er at løsningen(e) skal kunne breddes ut til flere pasientgrupper, samt at den skal være gjenbrukbar i helsetjenesten både nasjonalt og internasjonalt. Selskapene som bidrar til nye løsninger vil ha et stort vekstpotensial både nasjonalt og internasjonalt.

Prosjektet startet oktober 2017 og går til 2021.

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn for prosjektet

Den norske helse- og omsorgstjenesten står overfor betydelige kapasitetsutfordringer. De kommende årene vil et økt antall pasienter og eldre med behov for helsetjenester, og en reduksjon i tilgang på helsepersonell, legge et økt press på helse- og omsorgstjenesten. Det er derfor behov for å finne trygge, innovative alternativer til hvordan vi løser oppgaver i helsetjenesten som muliggjør en fortsatt økning i kvalitet og sikkerhet samtidig som kapasitetsutfordringen løses.

Regjeringen har presentert mål og planer for å løse disse utfordringene, blant annet gjennom å skape pasientens helsetjeneste, der pasienten skal settes i stand til å kunne medvirke i utformingen av tjenesten, delta i valg av egen behandling og mestre eget liv. For å realisere dette er selvbetjening, behandlingsforløp og tilgang til helseopplysninger viktige forutsetninger.

De aller fleste pasienter er godt fornøyd med behandlingen de får av de ulike aktørene i et behandlingsforløp, både av primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Men mange pasienter forteller at helsetjenesten er god på overlevelse og ikke like god på opplevelse. I dag opplever mange pasienter mangelfull oversikt og usammenhengende behandlingsforløp med flere ulike behandlere, lange ventetider, gjentatte sykehusinnleggelser og medisinske behandlinger, mye reising til/fra sykehus, uforutsigbarhet og manglende informasjon. Enkelte opplever også tid på korridoren og en til tider utilgjengelig helsetjeneste.

Helsepersonell på sin side klager over ressursmangel, stress, høy grad av uforutsigbarhet og utfordringer knyttet til logisitikk. De oppgir også at de vet lite om pasienten når pasienten er utenfor sykehuset, og at forverringer i pasientens tilstand med påfølgende sykehusinnleggelse eller andre tilleggsbelastninger kunne ha vært unngått om endringer hadde vært oppdaget og tiltak iverksatt tidligere.

Forebygging og egenbehandling vil dermed bli stadig viktigere for å redusere behandlingskostnader ved å hindre sykdomsutvikling, og utsette behovet for innleggelse på institusjon.
Av den grunn er det behov for innovative og trygge løsninger som kan gi mer hjemmeoppfølging, redusere liggetid og oppfølging i sykehus eller annen institusjon og å gjøre pasientene i stand til å være mer aktive og ivareta egen helse. Digitalisering vil være en nøkkel for å få til dette på tilsvarende måte det har vært for andre sektorer med lignende krav til forutsigbarhet, kvalitet og effektivitet. En digital transformasjon av helsetjenesten er derfor på gang og sterkt etterlengtet.

Digitale helsetjenester antas således å bli en viktig del av tjenesteproduksjonen ved spesialisthelsetjenesten for å øke kvaliteten på helsetjenestene og gi pasienter og helsepersonell det de trenger i fremtiden. Bakgrunnen for prosjektet og problemstillingen er derfor velkjent for helsetjenesten. Det er over en tid blitt gjennomført ulike innovasjonsprosjekter i helsesektoren som har omhandlet og vurdert enkelttjenester for utvalgte pasient- og diagnosegrupper. Flere løsninger som omfatter tilgang til, deling av, og håndtering av administrativ og klinisk informasjon og dokumentasjon er realisert på regionalt og nasjonalt nivå. For å realisere fremtidsrettede og varige virtuelle helsetjenester som en del av pasientens behandling i sitt spesifikke forløp trengs løsninger som er en integrert del av foretakenes infrastruktur. Det er samtidig behov for å se alle digitale tjenester i sammenheng for et foretak, og etablere en løsning som kan innarbeide både nasjonale informasjonsløsninger og digitale og virtuelle behandlingsløsninger lokalt.

Behov for nye løsninger

Det er behov for innovative og trygge løsninger og tjenester som kan gi pasienten mer tid hjemme og mer oppfølging i eget hjem. For å realisere dette, har Sykehuset Østfold behov for en fremtidsrettet og helhetlig digital tjeneste for hjemmeoppfølging som er en integrert del av pasientforløpet og sykehuset kan tilby sine pasienter underveis i et forløp.

Tjenesten må bidra til å gjøre pasientene i stand til å være mer aktive og ivareta egen helse, og at sykehuset kan følge opp og monitorere pasienters tilstand når de er hjemme. Målet med dette er at pasienter skal få være mest mulig hjemme og ha en så god allmenntilstand som mulig ved at endringer i pasienters tilstand oppdages og tiltak settes i gang tidlig for å redusere forverring og sykehusinnleggelser.

Det finnes noen løsninger for digital hjemmeoppfølging, men de fleste av dagens løsninger er enkeltløsninger uten integrasjon til pasientforløpet eller kliniske fagsystemer. Det er også et betydelig potensial for nytenkning når det gjelder deling av informasjon mellom tjenestenivåene og pasient/pårørende og automatisert beslutningsstøtte for pasient.

Illustrasjon digital tjeneste for hjemmeoppfølging

Behov knyttet til en digital tjeneste for hjemmeoppfølging

I en digital tjeneste for hjemmeoppfølging har pasienten behov for å:

 • Kontrollere egen helsetilstand i hjemmet ved å utføre prøver/målinger/egenrapportering (f.eks. blodprøver, vekt, temperatur, allmenntilstand) for økt innsikt og kunnskap
• Basert på måleresultatene og egenrapporteringene få tilpasset veiledning, informasjon og beslutningsstøtte for aksjon i forhold til sykdommen og å kunne ta gode valg i forhold til livsførsel (hvile, aktivitet og kosthold) underveis i, og etter kreftforløpet
• Dele nødvendig/relevant informasjon med sykehuset, og velge om informasjonen skal deles med andre helsetjenesteaktører og eventuelt også pårørende, for å vite at han/hun følges med på og at forverringer i tilstanden som krever tiltak, fanges opp
• Komme i kontakt og kommunisere med helsepersonell på sykehuset på en enkel og effektiv måte
• Støtte til å akseptere og mestre sykdom

I en digital tjeneste for hjemmeoppfølging har sykehuset behov for 

 • Løsninger som understøtter sikkerhet og kontinuerlig kvalitetsforbedring i behandlingen
 • Intuitive og enkle løsninger for digitale tjenester som effektiviserer dagens arbeidsprosesser og sikrer forventede gevinster
 • Et samlende og enhetlig grensesnitt for ulike digitale helsetjenester som benyttes i pasientforløpene
 • En bærekraftig drift- og forvaltningsmodell for løsningen/tjenesten

Helsepersonells behov
I en digital tjeneste for hjemmeoppfølging har helsepersonell behov for at tjenesten:

• Gir et bilde av pasientens tilstand og fanger opp endringer i tilstanden. Ved kritiske endringer (eksempelvis måleresultater som er under/over grenseverdiene) må helsepersonell motta varsler for å kunne iverksette tiltak tidlig
• Gir en digital og dynamisk oversikt over pasienter man følger opp hjemmefra og deres målinger/rapporteringer
• Gir beslutningsstøtte
• På en enkel og effektiv måte gjør det mulig følge opp henvendelser og kommunisere med pasienten/pårørende på via løsningen
• En enkel og effektiv måte å kommunisere med øvrige helsetjenesteaktører på.

Det er ønskelig at tjenesten på sikt skal kunne breddes til andre pasientgrupper og sykehus.

Markedsdialog - Invitasjon og resultater

Sykehuset Østfold inviterte næringslivet til dialogmøter 7. og 24. mai 2018 for å presentere innovasjonsprosjektet og behovet for nye løsninger. Formålet med disse møtene var å komme i dialog med markedet for å drøfte problemstillingen, få innspill og avklare innovasjonspotensial. Invitasjonen ble kunngjort på Doffin 9. april 2018.

Før dialogmøte 1:

Fra dialogmøte 1:

Vedlegg til rapport fra dialogmøte 1

Under følger dokumentasjon fra gruppeoppgavene. Dokumentene må ses i sammenheng med rapporten. Det arbeides med en endelig sluttrapport, der dokumentasjon fra begge dialogmøtene vil bli samlet.

 1. Eksisterende løsninger og teknologier
 2. Behov og idéer til løsning
 3. Utvalgte idéer

Fra dialogmøte 2:

Sluttrapport

Sluttrapport fra dialogmøte 1 og 2

Vedlegg til sluttrapporten fra dialogmøte 1 og 2:

 1. Eksisterende løsninger og teknologier
 2. Behov og idéer til løsning
 3. Utvalgte idéer
 4. Innspill bruksområder

Match-making-arrangement i Oslo 21. juni

Det ble arrangert et match-making-event i regi av Norway Health Tech i Forskningsparken 21. juni , der leverandør fikk presentert behovet til Sykehuset Østfold og kunne møte potensielle partnere for å samarbeide om løsning.

Match-making-arrangement i Stavanger 28. august

Det ble arrangert et match-making-arrangement i regi av Smart Care Cluster i Stavanger 28. august.


Sykehuset Østfold Kalnes

Prosjektets faser, tidslinje og status

Prosjektet er et innovasjonspartnerskap bestående av fem faser: Behovsavklaring, Markedsdialog, Konkurranse, Utvikling og Kjøp.

Prosjektet er i fase 4 (Utvikling). Under vises tidslinjen og hovedaktiviteter i fase 1-4. 

Prosjektets tidslinje

Fase 1 – Behovsavklaring (gjennomført oktober 2017 – april 2018)
Formålet med denne fasen er å få forståelse for behovet og avdekke hvilket problem som skal løses. I denne fasen foretok Sykehuset Østfold  en omfattende innledende behovskartlegging i form av bl.a. samtaler med pasienter og helsepersonell ved Sykehuset Østfold, i Fredrikstad kommune og St. Olavs Hospital. Tjenestedesignere fra Halogen hadde utvidede samtaler med pasienter og visualiserte funn fra behovskartleggingen. I tillegg har følgende aktiviteter vært en del av fase 1:
• Kartlegging av teknologisk mulighetsrom og rammebetingelser, samt kartlegging av overlappende eksisterende løsninger og prosjekter.
• Vurdering av potensielle gevinster og forskningsemner
• Kartlegging av aktuelle følgevirksomheter

Fase 2 – Markedsdialog (gjennomført april 2018 – juni 2018)

Formålet med denne fasen er å komme i dialog med potensielle leverandører for å drøfte problemstillinger, få innspill om mulige løsninger og eventuelle utfordringer i prosjektet, samt avklare innovasjonspotensial.

 I denne fasen inviterte Sykehuset Østfold næringslivet til to ulike dialogmøter 7. og 24. mai 2018. Halogen fasiliterte dialogmøtene i samarbeid med Sykehuset Østfold. Det var godt oppmøte og stort engasjement. Innspill fra dialogmøtene ble bearbeidet og analysert, og tatt videre inn i arbeidet med konkurransedokumentene.

Det ble også gjennomført match-making-arrangement i Oslo og Stavanger, der leverandør fikk presentert Sykehuset Østfold sitt behov, og kunne møte potensielle partnere for å samarbeide om løsning. Se mer informasjon om dialogmøtene og match-making-arrangementene under «Markedsdialog - Invitasjon og resultater».

Følgevirksomheter ble også avgjort i denne fasen. Helse Sør-Øst RHF er følgevirksomhet på vegne av lokale helseforetak i regionen. I tillegg er Fredrikstad kommune og Halden kommune følgevirksomheter. Følgevirksomhetene er skrevet inn konkurransedokumentene, og har mulighet til å anskaffe utviklet løsning etter utviklingsfasen på lik linje med Sykehuset Østfold.

Fase 3 – Konkurranse (gjennomført juni 2018 – juni 2019)

Formålet med denne fasen er å velge de best egnede samarbeidspartnere, forhandle om innovasjonsprosjektet og inngå et eller flere innovasjonspartnerskap. Difi er ansvarlig for veiledning i konkurransegjennomføringen. I denne fasen er følgende hovedaktiviteter utført:

Kunngjøring av konkurransen

 Konkurransen ble kunngjort 15. oktober 2018. I forkant av kunngjøringen ble det utført en omfattende intern og ekstern høring av konkurransedokumentasjon.

Lenke til kunngjøring på Doffin

Prekvalifisering

15 leverandører/konsortier ble kvalifisert til å levere tilbud.

Kvalifiserte leverandører

Innlevering av tilbud

12 tilbud ble levert til tidsfristen 15. januar 2019.

Presentasjon av løsningskonsept

Samtlige tilbydere presenterte sitt løsningskonsept 17. og 18. januar (15 minutters pitch) for representanter fra Sykehuset Østfold, Sykehuspartner, Helse Sør-Øst RHF, Fredrikstad kommune og Sykehusinnkjøp.

Evaluering av tilbud

Evaluering av tilbudene foregikk i uke 3-7 2019, og ble utført av en bredt sammensatt gruppe bestående av representanter fra Sykehuset Østfold (klinikk og teknologi), Sykehuspartner, Helse Sør-Øst RHF og Fredrikstad kommune. Etter evalueringen ble antall tilbud redusert fra 12 til 3 tilbud, som ble invitert videre til forhandling.

Forhandlinger

To forhandlingsrunder med tre tilbydere ble gjennomført.

Tildeling av avtale

Avtale ble tildelt til valgt utviklingspartner den 24. april 2019. Vinneren av konkurransen og dermed valgt utviklingspartner ble Diffia (med underleverandørene Sopra Steria og Netlife Design). Sammen med oppdragsgiver skal de utvikle Nimble Homewards -  en helhetlig digital tjenesten for kreftpasienter.

Planlagt inngåelse av avtale om innovasjonspartnerskap i midten av mai ble forsinket da en av tilbyderne som ikke ble invitert med til forhandling, begjærte midlertidig forføyning med krav om avlysning av konkurransen

grunnet påstand om at det var gjort feil i kunngjøringen og evalueringen. Det ble avholdt rettssak i Øst-Finnmark Tingrett 29. mai. Rettskjennelsen falt 7. juni, der retten tydelig avviser at det skal være begått noen form for feil, og at det ikke var grunn til å begjære midlertidig forføyning i denne saken.
Avtale om innovasjonspartnerskap med Diffia ble signert umiddelbart etter kjennelsen.

Se mer informasjon om tjenesten som skal utvikles under «Valgt løsningskonsept Nimble Homewards fra Diffia AS»


Fase 4 – Utviklingsfasen (juni 2019 – juni 2021)

Formålet med denne fasen er tett samarbeid og utvikling av konkrete løsninger/tjenester som kan kjøpes inn av offentlig part. Midler som er tildelt prosjektet fra Innovasjon Norge benyttes sin risikokapital til valgte utviklingspartner.

Prosjektet er i gang med fase 1 i utviklingsfasen - Grunnutvikling gjennom flere del-leveranser. Utvikling skjer gjennom iterasjon (behov, utvikling, test), der flere av delleveransene pågår samtidig. Overordnet oversikt over funksjonalitet som utviklesi delleveransene:

Basis-leveransen (pågår)

I basis-leveransen utvikles funksjonalitet for:

 • Skjemautveksling mellom pasient og sykehus for symptomkartlegging
 • Målinger av vitale parametre ved bruk av måleutstyr
 • Meldingsutveksling og varslinger på avvikende registreringer og målinger

I november 2020 skal kreftpoliklinikken ved Sykehuset Østfold gjennomføre klinisk utprøving og teste utviklet funksjonalitet i Basis-leveransen på utvalgte kreftpasienter (liste over).

Illustrasjon


Parallelt med utvikling og klinisk utprøving av funksjonalitet i basis-leveransen, er følgende forberedelses- og utviklingsaktiviteter startet for følgende funksjonaliteter:

 • Pasienttilpasset informasjon
 • Sende måleresultater til MetaVision (Elektronisk kurve)
 • Videkonferanseløsning (join.nhn integrert i Nimble)

Det er også andre funksjonaliteter som er satt på vent. Det er viktig å presisere at dette er et innovasjonsprosjek, og det vil fortløpende vurderes om det er aktuelt og mulig å realisere funksjonaliteter på vent innenfor rammene av prosjektet.

Etter grunnutviklingen skjer følgende:

 • Fase 2 - Endelig prototype testes av leverandør
 • Fase 3 - Oppdragsgivers akseptansetest utføres
 • Fase 4 - Oppdragsgiver velger om tjenesten skal kjøpes eller ikke (kjøpsopsjon - 90 dager. Det samme gjelder for følgevirksomhetene)

 

Fase 5 – Kjøp og prosjektavslutning (planlagt gjennomført medio 2021)

Formålet med denne fasen er å kjøpe løsninger som er utviklet og som svarer til avtalte resultat. Difi og Innovasjon Norge bistår i denne delen.

Valgt løsningskonsept Nimble Homewards fra Diffia AS

Nimble Homewards er en tjeneste for digital hjemmeoppfølging. Tjeneste består primært av:

 • Nimble Clinic - Mobilt grensesnitt for helsepersonell på sykehus (etablert i Helse Sør-Øst sin infrastruktur)
 • Nimble People - Mobilt grensesnitt for pasienten som tilbyr skreddersydd informasjon til pasienten, oppfølging og måling av verdier hjemme hos pasienten (etablert i Norsk Helsenett)
 • Nimble Prime - Mobilt grensesnitt for helsepersonell i primærhelsetjenesten (på sikt)

Nimble Homewards

Nimble Homewards skal blant annet bestå av:

 • Integrert løsning mot DIPS
 • Digitale skjemaer for symptomkartlegging
 • Registrering av måleresultater utført av pasienten hjemme (f.eks. blodtrykk, vekt og temperatur)
 • Varsling av forverring av pasientens tilstand til ansvarlig helsepersonell på sykehuset
 • Sømløs kommunikasjon mellom sykehus og pasient, og deretter primærhelsetjenesten
 • Tilpasset informasjon til pasienten før, under og etter kreftbehandling

Samarbeidspartnere

Sykehuset Østfold samarbeider med Innovasjon Norge, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), Difi, Sykehuspartner HF, Helse Sør-Øst RHF og Fredrikstad kommune.

Øvrige samarbeidspartnere som er eller har vært involvert i prosjektet er Halogen (fase 1-2), Sykehusinnkjøp (fase 1-3), St.Olavs Hospital, NTNU, Kreftforeningen, Norway Health Tech, Norwegian Smart Care Cluster, Direktoratet for e-helse, helseforetak i Helse Sør-Øst RHF, Stavanger Universitetssykehus, Halden kommune med flere.

Følgevirksomheter

Disse virksomhetene følger anskaffelsen som "følgevirksomheter" med mulighet til å anskaffe ferdig utviklet løsning gjennom en opsjon:

 • Helse Sør-Øst RHF på vegne av alle helseforetakene i regionen
 • Fredrikstad kommune
 • Halden kommune     

Fra markering av avtaleinngåelsen mellom Sykehuset Østfold og Diffia.

Fra markering av avtaleinngåelsen mellom Sykehuset Østfold og Diffia. I tillegg var følgende sentrale aktører tilstede: Sykehuspartner, Helse Sør-Øst RHF, Fredrikstad kommune, Innovasjon Norge, Sopra Steria, Netlife Design, Brukerutvalget ved Sykehuset Østfold

Prosjektet i media

Gullkantet partnerskap med Innovasjon Norge Stor interesse for utvikling av fremtidens helsetjeneste Inviterer næringslivet til samarbeid Sykehuset Østfold og Diffia har signert avtale om innovasjonspartnerskap Pasientens helsetjeneste nye løsninger i kreftomsorgen Følge opp kreftpasienter hjemme Luksusproblem etter markedsdialogen


Kontaktinformasjon

Prosjektledelse

Innovasjonssjef Ingunn Olsen
Ingunn Olsen Prosjektleder                                                                                                
Innovasjonssjef, Sykehuset Østfold                                                      
E-post: ingunn.olsen@so-hf.no                                                                  
Mobiltelefon: 918 51 633                                                                             

Heidi Halvåg

Vivi Haaheim
Leder av klinisk arbeidsgruppe
Sykehuset Østfold
E-post: vivi.haaheim@so-hf.no
Mobiltelefon: 984 38 140

Innkjøp

Cecilie Vitting
Cecilie Vitting
Rådgiver, Sykehusinnkjøp
E-post: cecilie.vitting@so-hf.no
Mobiltelefon: 452 97 494

Hva er innovasjonspartnerskap

Innovasjonspartnerskap er en juridisk anskaffelsesprosedyre og en samarbeidsmodell som skal legge til rette for økt nytenkning og innovasjon. Oppdragsgiver (offentlig aktør) og privat næringsliv (leverandører) skal utvikle løsninger eller tjenester som ikke finnes i markedet fra før. Etter endt utvikling kan oppdragsgiver velge å kjøpe løsningen uten å gå veien om konkurranse først. Prosessen består av fem faser (figur 1):

Figur 1 innovasjonspartnerskap

Ill: Innovasjon Norge

For mer informasjon om Innovasjonspartnerskap, se link: https://www.anskaffelser.no/prosess/innovasjonspartnerskap


Fant du det du lette etter?