Nyskapende pasientforløp

Prosjektet heter «Nyskapende pasientforløp», der Sykehuset Østfold sammen med private leverandører skal utvikle fremtidens digitale/virtuelle løsninger og tjenester for trygg og god oppfølging av pasienter i hjemmet. Det er avsatt inntil 7,3 mill. kroner til utvikling av de beste løsningene/tjenestene.

Bilde av ipad
Illustrasjonsfoto: Shutterstock

​Behovet for gode løsninger for dette gjelder hele helsetjenesten, men vi fokuserer på kreft i dette prosjektet da det utgjør et betydelig utfordringsbilde på verdensbasis, både for pasient og pårørende, helsetjenesten og samfunnet. Ambisjonen for partnerskapet er at løsningen(e) skal kunne breddes ut til flere pasientgrupper, samt at den skal være gjenbrukbar i helsetjenesten både nasjonalt og internasjonalt. Bedriften(e) som bidrar til nye løsninger vil ha et stort vekstpotensial både nasjonalt og internasjonalt.

Prosjektet startet oktober 2017 og går til oktober 2020.

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn for prosjektet

Den norske helse- og omsorgstjenesten står overfor betydelige kapasitetsutfordringer. De kommende årene vil et økt antall pasienter og eldre med behov for helsetjenester, og en reduksjon i tilgang på helsepersonell, legge et økt press på helse- og omsorgstjenesten. Det er derfor behov for å finne trygge, innovative alternativer til hvordan vi løser oppgaver i helsetjenesten som muliggjør en fortsatt økning i kvalitet og sikkerhet samtidig som kapasitetsutfordringen løses.

Regjeringen har presentert mål og planer for å løse disse utfordringene, blant annet gjennom å skape pasientens helsetjeneste, der pasienten skal settes i stand til å kunne medvirke i utformingen av tjenesten, delta i valg av egen behandling og mestre eget liv. For å realisere dette er selvbetjening, behandlingsforløp og tilgang til helseopplysninger viktige forutsetninger.

De aller fleste pasienter er godt fornøyd med behandlingen de får av de ulike aktørene i et behandlingsforløp, både av primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Men mange pasienter forteller at helsetjenesten er god på overlevelse og ikke like god på opplevelse. I dag opplever mange pasienter mangelfull oversikt og usammenhengende behandlingsforløp med flere ulike behandlere, lange ventetider, gjentatte sykehusinnleggelser og medisinske behandlinger, mye reising til/fra sykehus, uforutsigbarhet og manglende informasjon. Enkelte opplever også tid på korridoren og en til tider utilgjengelig helsetjeneste.

Helsepersonell på sin side klager over ressursmangel, stress, høy grad av uforutsigbarhet og utfordringer knyttet til logisitikk. De oppgir også at de vet lite om pasienten når pasienten er utenfor sykehuset, og at forverringer i pasientens tilstand med påfølgende sykehusinnleggelse eller andre tilleggsbelastninger kunne ha vært unngått om endringer hadde vært oppdaget og tiltak iverksatt tidligere.

Forebygging og egenbehandling vil dermed bli stadig viktigere for å redusere behandlingskostnader ved å hindre sykdomsutvikling, og utsette behovet for innleggelse på institusjon.
Av den grunn er det behov for innovative og trygge løsninger som kan gi mer hjemmeoppfølging, redusere liggetid og oppfølging i sykehus eller annen institusjon og å gjøre pasientene i stand til å være mer aktive og ivareta egen helse. Digitalisering vil være en nøkkel for å få til dette på tilsvarende måte det har vært for andre sektorer med lignende krav til forutsigbarhet, kvalitet og effektivitet. En digital transformasjon av helsetjenesten er derfor på gang og sterkt etterlengtet.

Digitale helsetjenester antas således å bli en viktig del av tjenesteproduksjonen ved spesialisthelsetjenesten for å øke kvaliteten på helsetjenestene og gi pasienter og helsepersonell det de trenger i fremtiden. Bakgrunnen for prosjektet og problemstillingen er derfor velkjent for helsetjenesten. Det er over en tid blitt gjennomført ulike innovasjonsprosjekter i helsesektoren som har omhandlet og vurdert enkelttjenester for utvalgte pasient- og diagnosegrupper. Flere løsninger som omfatter tilgang til, deling av, og håndtering av administrativ og klinisk informasjon og dokumentasjon er realisert på regionalt og nasjonalt nivå. For å realisere fremtidsrettede og varige virtuelle helsetjenester som en del av pasientens behandling i sitt spesifikke forløp trengs løsninger som er en integrert del av foretakenes infrastruktur. Det er samtidig behov for å se alle digitale tjenester i sammenheng for et foretak, og etablere en løsning som kan innarbeide både nasjonale informasjonsløsninger og digitale og virtuelle behandlingsløsninger lokalt.

Behov for nye løsninger

Behov for nye løsninger

Det er behov for innovative og trygge løsninger og tjenester som kan gi pasienten mer tid hjemme og mer oppfølging i eget hjem, og dermed redusere liggetid og oppfølging i sykehus eller annen institusjon. Løsningene og tjenestene må bidra til å gjøre pasientene i stand til å være mer aktive og ivareta egen helse.

Sykehuset Østfold har behov for en overordnet løsning for publisering og konsumering (å gjøre tilgjengelig og benytte seg) av kjente og fremtidige digitale og virtuelle helsetjenester, som ivaretar både pasient og kliniker på en intuitiv og enkel måte og er en integrert del av pasientforløpene. I forlengelse av dette er det behov for en løsning eller tjeneste som muliggjør hjemme-/avstandsoppfølging (innhenting, bearbeiding og deling av sensorinformasjon) i et kreftforløp når pasienten er hjemme/utenfor sykehuset. Bruk av tradisjonell oppfølging og behandling gjennom oppmøte ved sykehus og ulike virtuelle helsetjenester hjemme må oppleves tilnærmet sømløst for pasient og helsepersonell. Det er også behov for/ønskelig at løsningen ivaretar og involverer pårørende og andre helsetjenestenivåer/-aktører.

Målet med løsningen/tjenesten er at pasienten kan følge med på, delta aktivt og håndtere egen sykdom når de er hjemme i og etter et kreftforløp, og at sykehuset kan følge opp pasienter når de er hjemme og monitorere pasientens tilstand underveis i et forløp.

Pasientens behov

I en virtuell løsning/tjeneste for avstandsoppfølging har pasienten derfor behov for å:
• Kontrollere egen helsetilstand i hjemmet ved å utføre prøver/målinger/egenrapportering (f.eks. blodprøver, vekt, temperatur, allmenntilstand) for økt innsikt og kunnskap
• Basert på måleresultatetene og egenrapporteringene få tilpasset veiledning, informasjon og beslutningsstøtte for aksjon i forhold til sykdommen og å kunne ta gode valg i forhold til livsførsel (hvile, aktivitet og kosthold) underveis i, og etter kreftforløpet
• Dele nødvendig/relevant informasjon med sykehuset, og velge om informasjonen skal deles med andre helsetjenesteaktører og eventuelt også pårørende, for å vite at han/hun følges med på og at forverringer i tilstanden som krever tiltak, fanges opp
• Komme i kontakt og kommunisere med helsepersonell på sykehuset på en enkel og effektiv måte
• Støtte til å akseptere og mestre sykdom

Sykehuset og helsetjenesten sitt behov

 • Løsninger som understøtter sikkerhet og kontinuerlig kvalitetsforbedring i behandlingen
 • Intuitive og enkle løsninger for digitale tjenester som effektiviserer dagens arbeidsprosesser og sikrer forventede gevinster
 • Et samlende og enhetlig grensesnitt for ulike virtuelle helsetjenester som benyttes i pasientforløpene
 • En bærekraftig drift- og forvaltningsmodell for løsningen/tjenesten

Helsepersonells behov
Når helsepersonell skal følge opp pasienter hjemmefra i et kreftforløp, er det behov for løsninger som:


• Gir et bilde av pasientens tilstand og fanger opp endringer i tilstanden. Ved kritiske endringer (eksempelvis måleresultater som er under/over grenseverdiene) må helsepersonell motta varsler for å kunne iverksette tiltak tidlig
• Gir en digital og dynamisk oversikt over pasienter man følger opp hjemmefra og deres målinger/rapporteringer
• Gir beslutningsstøtte
• På en enkel og effektiv måte gjør det mulig følge opp henvendelser og kommunisere med pasienten/pårørende på via løsningen
• En enkel og effektiv måte å kommunisere med øvrige helsetjenesteaktører på.

Løsningen/tjenesten som utvikles skal kunne breddes ut til flere sykdomsgrupper og være gjenbrukbar i helsetjenesten.

Markedsdialog - Invitasjon og resultater

Sykehuset Østfold ønsker å invitere næringslivet til dialogmøter for å presentere innovasjonsprosjektet og behovet for nye løsninger. Formålet med disse møtene er å komme i dialog med markedet for å drøfte problemstillingen, få innspill og avklare innovasjonspotensial. Det ble gjennomført dialogmøte i Østfold 7. og 24. mai. Invitasjonen ble kunngjort på Doffin 9. april 2018.

Før dialogmøte 1:

Fra dialogmøte 1:

Vedlegg til rapport fra dialogmøte 1

Under følger dokumentasjon fra gruppeoppgavene. Dokumentene må ses i sammenheng med rapporten. Det arbeides med en endelig sluttrapport, der dokumentasjon fra begge dialogmøtene vil bli samlet.

 1. Eksisterende løsninger og teknologier
 2. Behov og idéer til løsning
 3. Utvalgte idéer

Fra dialogmøte 2:

Sluttrapport

Sluttrapport fra dialogmøte 1 og 2

Vedlegg til sluttrapporten fra dialogmøte 1 og 2:

 1. Eksisterende løsninger og teknologier
 2. Behov og idéer til løsning
 3. Utvalgte idéer
 4. Innspill bruksområder

Match-making-arrangement i Oslo 21. juni

Det ble arrangert et match-making-event i regi av Norway Health Tech i Forskningsparken 21. juni , der leverandør fikk presentert behovet til Sykehuset Østfold og kunne møte potensielle partnere for å samarbeide om løsning.

Match-making-arrangement i Stavanger 28. august

Det ble arrangert et match-making-arrangement i regi av Smart Care Cluster i Stavanger 28. august.


Sykehuset Østfold Kalnes

Prosjektets faser og tidslinje

Prosjektet løser de fem fasene på denne måten:

Prosjektets tidslinje

Fase 1 – Behovsavklaring (oktober 2017 – april 2018)
Formålet med denne fasen er å få forståelse for behovet og avdekke hvilket problem som skal løses. I denne fasen foretok Sykehuset Østfold  en omfattende innledende behovskartlegging i form av bl.a. samtaler med pasienter og helsepersonell ved Sykehuset Østfold, i Fredrikstad kommune og St. Olavs Hospital. I tillegg har følgende aktiviteter vært en del av fase 1:


• Tjenestedesignere fra Halogen hadde utvidede samtaler med pasienter og visualisert funn fra behovskartleggingen.
• Teknologiske vurderinger på aktuelle løsningsområder ble foretatt, samt kartlegging av overlappende eksisterende løsninger og prosjekter.
• Vurdering av potensielle gevinster og forskningsemner
• Kartlegging av aktuelle følgevirksomheter

Fase 2 – Markedsdialog (april 2018 – juni 2018)

Formålet med denne fasen er å komme i dialog med potensielle leverandører for å drøfte problemstillinger, få innspill om mulige løsninger og eventuelle utfordringer i prosjektet, samt avklare innovasjonspotensial. I denne fasen inviterte Sykehuset Østfold næringslivet til to ulike dialogmøter 7. og 24. mai 2018. Halogen fasiliterte dialogmøtene i samarbeid med Sykehuset Østfold. Se «Markedsdialog - Invitasjon og resultater» for mer informasjon om dialogmøtene.

Fase 3 – Konkurranse (juni 2018 – juni 2019)

Formålet med denne fasen er å velge de best egnede samarbeidspartnere, forhandle om innovasjonsprosjektet og inngå et eller flere innovasjonspartnerskap. Konkurransen ble kunngjort 15. oktober 2018.

Lenke til kunngjøring på Doffin

Fasen består av følgende aktiviteter:

 • Prekvalifisering
 • Innlevering og presentasjon av tilbud
 • Forhandling
 • Innlevering av endelig tilbud
 • Evaluering
 • Kontraktinngåelse


 Difi er ansvarlig for veiledning i konkurransegjennomføringen.

Fase 4 – Utviklingsfasen (juni 2019 – desember 2020)

Formålet med denne fasen er tett samarbeid og utvikling av konkrete løsninger/tjenester som kan kjøpes inn av offentlig part. Planen er å sette i gang flere innovasjonspartnerskap hvor det utvikles helt nye løsninger på konkrete behov. Innovasjon Norge kommer til å bidra med finansiering i denne delen.

Fase 5 – Kjøp og prosjektavslutning (september 2020 – desember 2020)

Formålet med denne fasen er å kjøpe løsninger som er utviklet og som svarer til avtalte resultat.
Det avsluttende kjøpet må reguleres i konkurransegjennomføringen. Dette vil sannsynligvis bli i form av en kjøpsopsjon. Difi og Innovasjon Norge bistår i denne delen.

Status for prosjektet

Tidslinje

Prosjektet er i fase 4 (utviklingsfasen). Følgende aktiviteter er gjort i Fase 1, Fase 2 og Fase 3:

Fase 1 – Behovsavklaring

• Behovskartlegging er utført i samarbeid med tjenestedesignere fra Halogen AS. Denne har bestått i samtaler og workshops med kreftpasienter, fastleger og fagpersonell på både sykehus og i kommuner. Kartleggingen viste at det er et stort behov for helhetlige digitale helsetjenester som gjør det mulig for pasienter å følge med, delta mer aktivt og håndtere sykdommen og livet når de er hjemme underveis i et behandlingsforløp. For helsetjenesten skal disse løsningene gjøre det mulig å følge opp pasienter når de er hjemme underveis i et behandlingsforløp og blant annet fange opp endringer i pasienters helsetilstand for forhindre forverringer, «unødvendige» sykehusinnleggelser og andre tilleggsbelastninger for pasientene
• Teknologiske vurderinger av løsningsområder er utført
• Overordnet gevinstanalyse er utført
• Identifisering av mulige forskningsemner og følgevirksomheter

Fase 2 – Markedsdialog

 
• To heldags dialogmøter med leverandører og andre interesserte er gjennomført i samarbeid med Halogen AS. Det var godt oppmøte og stort engasjement!
• Innspill fra dialogmøtene ble bearbeidet og analysert, og tatt med videre inn i arbeidet med konkurransedokumentene
• Det er gjennomført match-making-arrangement i Oslo og Stavanger, der leverandør fikk presentert Sykehuset Østfold sitt behov og kunne møte potensielle partnere for å samarbeide om løsning

Se mer informasjon om dialogmøtene og match-making-arrangementene under «Markedsdialog - invitasjon og resultater»

Fase 3 – Konkurranse

Følgende hovedaktiviteter er utført i denne fasen:
• Utarbeidelse av konkurransedokumentasjon
• Intern og ekstern høring av konkurransedokumentasjonen.  
• Følgevirksomheter er koblet på. Helse Sør-Øst RHF er følgevirksomhet på vegne av lokale helseforetak i regionen. I tillegg er Fredrikstad kommune og Halden kommune følgevirksomheter. Følgevirksomhetene er skrevet inn konkurransedokumentene, og har mulighet til å anskaffe utviklet løsning etter utviklingsfasen på lik linje med Sykehuset Østfold. 
• Konkurransen ble kunngjort 15. oktober 2018

Lenke til kunngjøring på Doffin

 • Prekvalifisiering er utført: 15 leverandører/konsortier ble kvalifisert til å levere tilbud

Kvalifiserte leverandører

 • Det ble levert inn 12 tilbud til tilbudsfristen 15. januar 2019
 • Samtlige 12 tilbydere presenterte sitt løsningskonsept 17. og 18. januar (15 minutters pitch) for representanter fra Sykehuset Østfold, Sykehuspartner, Helse Sør-Øst RHF, Fredrikstad kommune og Sykehusinnkjøp.
 • Evaluering av tilbudene foregikk i uke 3-7, og ble utført av en bredt sammensatt gruppe bestående av representanter fra Sykehuset Østfold (klinikk og teknologi), Sykehuspartner, Helse Sør-Øst RHF og Fredrikstad kommune. Etter evalueringen ble antall tilbud redusert fra 12 til 3 tilbud, som ble invitert videre til forhandling.
 • To forhandlingsrunder er gjennomført.
 • Avtale ble tildelt til valgt utviklingspartner den 24. april. Vinneren av konkurransen og dermed valgt utviklingspartner ble Diffia, som har med seg underleverandørene Sopra Steria og Netlife Design. Sammen med oppdragsgiver skal de utvikle Nimble Homewards -  en helhetlig digital tjenesten for kreftpasienter med ambisjon om å bredde til andre pasientgrupper og andre deler av helsetjenesten.
 • Planlagt inngåelse av avtale om innovasjonspartnerskap i midten av mai ble forsinket da en av tilbyderne som ikke ble invitert med til forhandling, begjærte midlertidig forføyning med krav om avlysning av konkurransen grunnet påstand om at det var gjort feil i kunngjøringen og evalueringen. Det ble avholdt rettssak i Øst-Finnmark Tingrett 29. mai. Rettskjennelsen falt 7. juni, der retten tydelig avviser at det skal være begått noen form for feil, og at det ikke var grunn til å begjære midlertidig forføyning i denne saken.
 • Avtale om innovasjonspartnerskap med Diffia ble signert umiddelbart etter kjennelsen


Fase 4 - Utvikling (pågår)

Prosjektet har gjennomført oppstartsaktiviteter med fokus på å omforenes om fremdriftsplan, organisering, arbeidsform og ansvar.

Fremdriftsplan

Fremdriftsplan

Prosjektet er i gang med fase 1 i utviklingsfasen - Grunnutvikling gjennom 12 delleveranser. Utvikling skjer gjennom iterasjoner (behov, utvikling, test). Flere av delleveransene pågår samtidig. Etter grunnutviklingen skjer følgende:

 • Fase 2 - Endelig prototype utvikles
 • Fase 3 - Oppdragsgivers akseptansetest utføres
 • Fase 4 - Oppdragsgiver velger om tjenesten skal kjøpes eller ikke (kjøpsopsjon - 90 dager. Det samme gjelder for følgevirksomhetene)


Valgt løsningskonsept Nimble Homewards fra Diffia AS

Nimble Homewards-plattformen består av:

 • Nimble Clinic - Mobilt grensesnitt for helsepersonell på sykehus
 • Nimble People - Skreddersydd informasjon til pasienten, oppfølging og måling av verdier hjemme hos pasienten
 • Nimble Prime - Bedre samhandling med primærhelsetjenesten
 • Nimble SmartConnect - Plattform for pasientsentrerte tjenester

Nimble Homewards

Nimble Homewards skal i løpet av innovasjonspartnerskapsprosjektet muliggjøre følgende digitale tjenester under pasientløpet:

 • Integrert løsning mot kjernesystem og regional forvaltning
 • Sømløs kommunikasjon mellom sykehus, pasient, pårørende og primærhelsetjenesten
 • Tilpasset informasjon til pasienten før, under og etter kreftbehandling
 • Selvregistrering av målinger, skjemaer og symptomkartlegginger (for pasienten hjemme)
 • Registrering av sensorinformasjon hjemme
 • Varsling ved forverring av pasienten hjemme eller på sykehus
 • Automatisering og forenkling av journalføring

Samarbeidspartnere

Sykehuset Østfold samarbeider med Innovasjon Norge, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), Difi, Fredrikstad kommune, Helse Sør-Øst RHF, Sykehuspartner, Sykehusinnkjøp, St. Olavs hospital og NTNU.
I fase 1 (behovsavklaring) og fase 2 (markedsdialog) samarbeidet også prosjektet tett med tjenestedesignere fra Halogen AS.
Øvrige samarbeidspartnere og involverte er Kreftforeningen, Norway Health Tech, Norwegian Smart Care Cluster, Direktoratet for e-helse, helseforetak i Helse Sør-Øst RHF, Stavanger Universitetssykehus, Halden kommune med flere.

Fra markering av avtaleinngåelsen mellom Sykehuset Østfold og Diffia.

Fra markering av avtaleinngåelsen mellom Sykehuset Østfold og Diffia. I tillegg var følgende sentrale aktører tilstede: Sykehuspartner, Helse Sør-Øst RHF, Fredrikstad kommune, Innovasjon Norge, Sopra Steria, Netlife Design, Brukerutvalget ved Sykehuset Østfold

Prosjektet i media

Sykehuset Østfold har fått ny partner

Kontaktinformasjon

Prosjektledelse

Innovasjonssjef Ingunn Olsen
Ingunn Olsen Prosjektleder                                                                                                
Innovasjonssjef, Sykehuset Østfold                                                      
E-post: ingunn.olsen@so-hf.no                                                                  
Mobiltelefon: 918 51 633                                                                             

Heidi Halvåg

Vivi Haaheim
Assisterende prosjektleder
Seksjonsleder kreftavdelingen
Sykehuset Østfold
E-post: vivi.haaheim@so-hf.no
Mobiltelefon: 984 38 140

Innkjøp

Cecilie Vitting
Cecilie Vitting
Rådgiver, Sykehusinnkjøp
E-post: cecilie.vitting@so-hf.no
Mobiltelefon: 452 97 494

Hva er innovasjonspartnerskap

Innovasjonspartnerskap er en juridisk anskaffelsesprosedyre og en samarbeidsmodell som skal legge til rette for økt nytenkning og innovasjon. Oppdragsgiver (offentlig aktør) og privat næringsliv (leverandører) skal utvikle løsninger eller tjenester som ikke finnes i markedet fra før. Etter endt utvikling kan oppdragsgiver velge å kjøpe løsningen uten å gå veien om konkurranse først. Prosessen består av fem faser (figur 1):


Figur 1 innovasjonspartnerskap

Ill: Innova

For mer informasjon om Innovasjonspartnerskap, se link: https://www.anskaffelser.no/prosess/innovasjonspartnerskap


Fant du det du lette etter?